21/06/2024
Najnovije vesti
Policijska-uprava-Valjevo-nacelnici-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo-brifing-12-10-2023

Pokazatelji Policijske uprave – Valjevo miran grad

Autor 13/10/2023

Prema pokazateljima Policijska uprava Valjevo, sagledanim za period u proteklih 13 godina, podaci ukazuju na znatno smanjenje kriminalnih aktivnosti, posebno organizovanih grupa. Članovi takvih udruga povremeno dolaze, ali su u praćenju. Međutim, savremeno doba donosi porast ekološkog i tehnološkog kriminala.

Prisustvo opojnih droga je i dalje problem. U porastu su broj obavljenih akcija i zaplenjene količine, ali, prema rečima načelnika Policijske uprave Valjevo, uživaoci se često snabdevaju na drugim područjima.

U domenu saobraćaja, jedan od izraženijih problema je činjenica da vozači traktora stradaju u nemilim događajima. Veliki rizik i za ostale učesnike u saobraćaju predstavlja poljoprivredna mehanizacija na kolovozima, bez propisno istaknutih oznaka, jednako na većim saobraćajnicama, kao i lokalnim manje frekventnim putevima.

Saobraćajna policija – mere pojačane kontrole – pročitajte OVDE

U posmatranom periodu prosečan godišnji rast broja vozila na teritoriji Valjeva je oko dve hiljade, pa to dovodi do nedostatka parking mesta, kao i otežano i manje bezbedno kretanje svih učesnika u saobraćaju. Brojne ulice i regionalne saobraćajnice nemaju trotoare. To su posledice iz domena planskog razvoja grada iz ’50. godina prošlog veka. Međutim, nakon usvajanja zakona 2009. godine, staranje o gradskim ulicama i saobraćajnicama je na lokalnim upravama, direkcijama i javnim preduzećima, tako da saobraćajna policija može da daje preporuke, ali one nisu obavezujućeg karaktera.

Načelnik Policijske uprave Valjevo, Vlada Jerinić juče je održao sastanak sa novinarima, tom prilikom predstavivši rezultate ostvarene u periodu od 2010. zaključno sa trećim tromesečjem tekuće godine.

Sagledane su oblasti kriminaliteta, broj evidentiranih događaja u školama i preduzetim merama i projektima, zatim stanje u domenu javnog reda i mira, bezbednost javnog saobraćaja na putevima, kao i kontrola vatrenog oružja.

Na osnovu iznetih pokazatelja, očigledno da je Policijska uprava Valjevo u vrhu uspešnosti, a to je dovelo do pada na svega 2% zastupljenosti krivičnih dela izvršenih na području PU Valjevo u ukupnom broju krivičnih dela izvešenih na teritoriji Republike Srbije.

„Broj evidentiranih krivičnih dela iz godine u godinu u kontinuitetu se smanjuje što nas dovodi do zaključka da je stanje kriminaliteta povoljno i zadovoljavajuće. U ukupnom broju krivičnih dela na teritorji Republike Srbije broj krivičnih dela evidentiranih na teritoriji Policijske uprave Valjevo učestvuje sa 2%. Od 2010. godine broj evidentiranih krivičnih dela opada.

Varijacije u povećanju broja krivičnih dela od 2013. godine do 2016. godine uticale su na povećanje broja imovinskih delikata. U odnosu na 2010. godinu kada je evidentirano 2.064 krivična dela, u 2022. godini evidenitrano je 1.461 krivičnih delo što je za 603 krivična dela manje i predstavlja smanjenje od 29,51%.

Klasični kriminal je u opadanju, odnosno broj krivična dela krađa, teških krađa, razbojništava, neovlašćenog korišćenja tuđeg vozila su u konstantnom smanjenju, dok je u povećanju broj krivičnih dela u vezi krijumčarenja opojnih droga, krivičnih dela iz oblasti privrednog, ekološkog i visokotehnološkog kriminala na teritoriji PU Valjevo.

Zbog stupanja na snagu odredbi Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, od 2018. godine kojim su krivična dela sa elementima korupcije u nadležnosti Posebnog odeljenja za borbu protiv korupcije Uprave kriminalističke policije MUP-a R Srbije, u statističkom prikazu ukupnog broja krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala PU Valjevo smanjen je za broj tzv. „koruptivnih“ krivičnih dela koja su prešla u nadležnost ovog Odeljenja. Broj otkrivenih krivičnih dela iz oblasti provrednog kriminala na teritoriji PU Valjevo učestuje sa 3% u ukupnom broju evidentiranih krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala na teritorji Srbije i sa takvim rezultatom PU Valjevo se nalazi na drugom mestu u Republici Srbiji, odmah iza Beograda.

ekoloski-i-visokotehnoloski-kriminal-PU-Va-10-2023

Broj krivičnih dela iz oblasti ekološkog kriminala je poslednjih godina u blagom porastu. Problem ekološkog kriminala je od strane rukovodstva MUP-a prepoznat i u okrivu kriminalističke policije formirana je posebna linija rada, tako da u narednom periodu možemo očekivati da će, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, broj otkrivenih krivičnih dela biti u povećanju.

Besplatna vakcinacija, sterilizacija i čipovanje pasa – pročitajte OVDE

Razvoj nauke i tehnike doveo je do povećanja broja krivičnih dela iz oblasti visoko tenološkog kriminala koji će u naredom periodu verovatno progresivno rasti.

Broj krivičnih dela iz oblasti opšteg kriminala od 2010. godine nalazi se u blagom opadanju. Ukoliko uporedimo broj krivičnih dela u 2022. godini, vidimo da je evidentirano za 146 krivičnih dela manje, što predstavlja smanjenje od oko 10%.

Na povećanje broja krivičnih dela iz oblasti Opšteg kriminala u periodu od 2013. do 2017. godine uticala je izmena Krivičnog Zakonika, gde je za postojanje krivičnog dela sitno delo krađe, prevare i utaje promenjen iznos pribavljene imovinske koristi koji se stiče prisvajenjem tuđe pokretne stvari. Taj iznos je sa 15.000 dinara smanjen na 5.000 dinara, što se odrazilo na povećanje broja krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti iz oblasti imovinskog kriminala. Ovaj broj krivičnih dela povećavao se od 2013. od 2015. godine, kada je ponovo u padu tako da je 2017. godine dostigao nivo od 2010. godine i od tada se nalazi u blagom smanjenju.

Posmatrajući broj krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem uočava se da je broj krivičnih dela od 2013. do i 2015. godine rastao da bi potom počeo da opada.

Rad na rasvetljavanju krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem zahteva kontinuiran rad tima policijskih službenika različitih linija rada. U rasvetljavanju krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem i obezbeđivanje dokaza za uspešno vođenje krivičnog postupka važnu ulogu imaju sve linije rada od policije opšte nadležnosti do organizacionih jedinica kriminalističke policije.

U izveštajnom periodu procenat rasvetljavanja krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem je na visokom nivou i od 2014. godine je u konstantnom porastu. U periodu januar – septembar 2023. godine procenat rasvetljavanja krivičnih dela se napoznatim učinicem iznosi 75.68%, što stavlja PU Valjevo na prvo mestu u Republici Srbiji.
Broj krivičnih dela krađe je od 2015. godine u smanjenju, dok u isto vreme procenat broja rasvetljenih krivičnih dela sa nepoznatim učiniocem raste. Najveći broj ovih krivičnih dela biva izvršen na štetu fizičkih lica, protivrpavnim prisvajanjem ralizčitih predmeta sa otvornog prostora, zatim krađa bicikli, krađa mobilnih telefona, novčanika i drugih vrednih predmeta.

Krivična dela teške krađe predstavljaju najteža krivična dela i pored krivičnih dela krađe najbrojnija krivična dela iz oblasti imovinskog kriminala. Broj krivičnih dela od 2013. godine do 2015. godine bio je u porastu i od ove godine broj ovih krivičnih dela se kontinuirano smanjuje.

Uhapšena osoba osumnjičena za seriju teških krađa na Divčibarama – pročitajte OVDE

Na broj krivičnih dela teških krađa utiču kriminalne grupe i pojedinci koji vrše krivična dela u serijama, provaljivanjem poslovnih i stambenih objekata.

Na teritoriji PU Valjevo prethodnih godina delovale su kriminalne grupe koje su u serijama izvršavale i do 30 krivičnih dela provaljivanjem u stambene ili poslovne objekte pre nego što su bili otkriveni. U suzbijanju ovih krivičnih dela dobar rezultat dovela je saradnja sa nadležnim tužilaštvima. Nakon identifikacije, pronalaženja i hapšenja učinilaca višestrukih povratnika ovih krivičnih dela nadležna tužilaštva su predlagala meru određivanja pritvora, što je dovodilo i do smanjenja povrata ovim krivičnim delima.

U posmatranom periodu broj krivičnih dela razbojništava od 2013. godine je u konstantnom padu, tako da od 2017. godine taj broj iznosi manje od 10 krivičnih dela u toku godine. U navedenom vremenskom periodu nismo imali izvršenje ovih krivičnih dela u serijama, niti su evidentirani teži pojavni oblici ovih krivičnih dela poput napada na banke, presretanje vozila koja vrše transport novca i slično. Predmet napada ovih krivičnih dela su trgovisnki ili drugi objekti gde su izvršioci uz pretnju oduzimali novac od dnevnog pazara čime su pribaviljali protiv pravnu imovinsku korist. Procenat otkrivanja učinioca ovih krivičnih dela je izuzetno visok tako da su u ovoj godini sva krivična dela razbojništva rasvetljena.

Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila je krivično delo čiji je broj od 2014. godine u kontinuiranom opadanju. Prethodnih godina na teritorji PU Valjevo organizovane kriminalne grupe krala su novija vozila strane proizvodnje, koja su odvozili i prodavali u inostranstvu. Pojedine kriminalne grupe su vozila rastavljali i delove prodavali na tržištu polovnih auto delova. Od 2019. godine delovanje ovakvih grupa nije zabeleženo na teritoriji PU Valjevo.

Izvršioci ovih krivičnih dela poslednjih godina su uglavnom lica koja oduzimaju vozila čiji su vlasnici zaboravili ključeve u kontakt bravi, gde nakon korišćenja vozila, ista ostavljaju dalje od mesta gde su ih otuđili.

Policijski službenici PU Valjevo su poslednjih nekoliko godina postigli zapažene rezulate na polju suzbijanja narkomanije i sprečavanju krijumčarenja opojne droge. Od 2016. godine broj otkrivenih krivičnih dela neovlašćeno držanje opojnih droga je konstantno rastao, dok je broj krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge bio na istom nivou. Veliku ulogu u suzbijanju narkomanije ima saradnja sa nadležnim tužilaštvima.

Broj relaizovanih zaplena opojnih droga na teritoriji PU Valjevo od 2012. godine je u porastu, a od 2018. godine broj ovih zaplena je skoro dva puta veći od zaplena u prethodnom periodu.

Količina zaplenjene opojne droge iz godine u godinu varira prevashodno od zaplenjenih količina opojne droge marihunane. Marihuana je i najzastupljenija opojna droga na našem tržištu. Pored marihuane na tržištu je sve veće prisustvo opojne droge amfetanim i kokain.

NVO Salvos – Preventivom protiv posledica narkomanije – pročitajte OVDE

Na teritoriji za koju je nadležna Policijska uprava Valjevo nalazi se 27 osnovnih i 11 srednjih škola. U prethodnom periodu na devet formiranih pozorničkih reona, 10 policijskih službenika, odnosno školskih policajaca, pokrivalo je 15 škola od čega 9 srednjih i 6 osnovnih škola. Preostalih 20 osnovnih i 3 srednje škole pokrivane su kroz patrolnu delatnost policijskih službenika opšte nadležnosti.
U toku izveštajnog perioda u školama nije bilo težih krivičnih dela i ozbiljnih prekršaja, a bezbednost učenika i prosvetnih radnika bila je na zadovoljavajućem nivou. Od događaja koji su prijavljeni, a kategorišemo ih kao događaji u školama su krivična dela manje društvene opasnosti.

Intenzivirane su mere na unapređenju bezbednosne zaštite učenika u školama. U školskoj 2023 – 2024. godini preduzimaju mere i radnje sačinjene posebnim planoom obezbeđenja osnovnih i srednjih škola, angažovanjem svih linija rada policije. Broj krivičnih dela i broj prekršaja koji su evidentirani u školama je mali i u posmatranom periodu nalazi se u smanjenju do 2022. godine.

Primenom posebnih mera u školskoj godini 2023 – 2024. svaka srednja i osnovna škola ima opredeljenog školskog policajca, što je dovelo da se broj prijavljenih događaja u školama poveća. Očekujemo da će u 2023. godini i 2024. godini broj prijaljenih događaja u školama biti povećan, što će biti posledica većeg broja otkrivenih prekršaja i krivičnih dela u ovim ustanovama.

Održana radionica Vršnjačko nasilje u stvarnom i virtuelnom okruženju – pročitajte OVDE

Planirana su predavanja na temu „Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i alkoholizma“ u srednjim i osnovnim školama, za učenike, roditelje i nastavnike.

PU Valjevo je kao jedan od prioriteta u radu odredila suzbijanje vršenja krivičnih dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246 st. 1 KZ i krivičnog dela nedozvoljeno držanje opojnih droga iz čl 246A KZ u blizini srednjih i osnovnih škola.
U okviru projekta „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“ PU Valjevo održava edukativna predavanja i radionice predviđene navedenim projektom.

Broj evidentiranih prekršaja iz oblasti ZoJRM na teritoriji PU Valjevo je u konstantnom opadanju. U 2010. godini evidentirano je 1.219 prekšaja iz oblasti ZoJRM, dok je u 2022. godini evidentirano 586 prekršaja, što je za 633 prekršaja manje i prestavlja smanjenje od 65,30%.

Uhapšen zbog pucanja, eksplozivnih materija i izazivanja opšte opasnosti – pročitajte OVDE

Analizom i praćenjem stanja javnog reda i mira planirane su aktivnosti:
• pojačanjem kontrole lica u ugostiteljskim objektima,
• pojačanje prisustva uniformisanih pripadnika policije u vreme i na mestima gde su učestali prekršaji,
• pojačanje kontrole vozila, vozača i putnika u vozilima u noćnim časovima u dane vikenda,
a sve u cilju otkrivanja i sprečavanja narušavnja javnog reda i mira.

U saradnji sa Sudovima za prekšaje prema višestukim povratnicima i učiniocima težih prekršaja primenjivane su adekvatne mere.

Pored povoljnog stanja javnog reda i mira treba napomenuti i da je određen broj prekršaja prešao u nadležnost Komunalne milicije i drugih inspekcijskih organa.

Jedan od najbrojnih prekršaja je Vređanje, zlostavljanje i izazivanje tuče, čiji je broj u posmatranom periodu kontinuirano u smanjenju. U 2010. godini evidentirano je 584 prekršaja, dok je u 2022. godini evidentirano 380 prekršaja što je za 264 prekršaja manje i predstavlja smanjenje za 45%.

U posmatranom periodu broj evidentiranih prekršaja nepristojno, drsko ili bezobrzirno ponašanje je takođe u kontinuiranom opadanju.
Prekršaj davanje alkohola pijanim i maloletnim licima u ugostiteljskim objektima ima uticaj na vršenje drugih prekšaja i jako je bitan za održavanje stabilnog javnog reda i mira. Vremenom je i broj ovih prekršaja u opadanju.

Kao mesto izvršenja prekršaja iz oblasti JRM javlja se: Ulica i trg i ugostiteljski objekti, a vreme izvršenja je najučestalije u dane vikenda, od 18 do 06 časova, učinioci su muškarci starosne dobi od 21 do 30 godina.

Zatvoren 19-godišnjak napravio niz prekršaja vozeći motor bez dozvole – pročitajte OVDE

Broj saobraćajnih nezgoda evidentiranih na teritoriji PU Valjevo je u posmatranom periodu u smanjenju. U 2010. godini evidentirano je 1.113 saobraćajnih nezgode, dok je u 2022. godini evidentirano 773 saobraćajne nezgode, što je za 340 saobraćajnih nezgoda manje i predstavlja smanjenje od 30%.

Smanjenje broja saobraćajnih nezgoda praćeno je i smanjenjem posledica saobraćajnih nezgoda. U 2010. godini evidentirano je 450 saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, dok je u 2022. godini evidentirano 328 saobraćajnih nezgoda što je za 122 saobraćajne nezgoda manje i predstavlja smanjenje od 27%.

Broj lica koja su izgubili život u saobraćajnim nezgodama na teritoriji PU Valjevo od 2018. godine je na približno istom nivou i kreće se od 17 do 21.

U kategoriji poginulih lica u saobraćajnim nezgodama najveći broj čine: vozači motornih vozila 92, zatim pešaci 50, putnici u vozilima 36, vozači traktora 31, vozači bicikla 20, vozači motocikla 8 i ostali stradali 3%.

Broj teže povređenih lica je u posmatranom periodu se smanjuje. Tako u 2010. godini evidentirano je 128 lica koja su zadobila teške telesne povrede u saobraćajnim nezgodama, dok je u 2022. godine evidentirano je 106 lica što je za 22 lica manje i predstavlja smanjenje od 17%.

Broj laške povređenih lica je takođe u smanjenju. U 2010 godini evidentirano je 481 lice koje je u saobraćajnim nezgodama zadobilo lake telesne povrede, dok je u 2022 godini evidentirano je 399 lice zadobilo lake telesne povrede, što je za 82 lica manje i predstavlja smanjenje od 17 %.

Od broja povređenih lica u saobraćajnim nezgodama najzastupljeni su:
• vozači motornih vozila sa 43%, 2644 osoba,
• putnici u vozilima sa 30%, 1851 osoba,
• pešaci sa 12%, 723 osobe,
• vozači bicikla sa 7%, 454 osoba,
• vozači motocikla sa 4%, tj. 229,
• vozači traktora sa 1%, odnosno 96 osoba,i
• ostale kategorije zasupljene su 8%.

Planirane mere u narednom periodu biće usmerene na otkrivanje saobraćajnih prekršaja koji sankcionišu ponašanje vozača čiji su faktori prouzrokovali saobraćajne nezgode:
• nekorišćenje sigurnosnog pojasa,
• korišćenje mobilnog telefona,
• vožnja pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci i drugi teži prekršaji.

Kontrola držanja vatrenog oružja

Ukupno vlasnika vatrenog oružja 9.628. Ukupan broj vatrenog oružja 15.541. Ukupan broj vlasnika vatrenog oružja za reviziju 5.167. Ukupan broj izvršenih revizija 5.085. Ukupan broj vlasnika oružja za kontrolu smeštaja vatrenog oružja 4.461. Ukpan broj izvršenih kontrola smeštaja oružja 4.385.

Broj podnetih krivičnih prijava 2. Broj podnetih prekršajnih prijava 38. Broj oružja koje je predato u korist države 1.508. Broj oružja koje nije vraćeno posle smrti vlasnika 117.”

Policijska-uprava-Valjevo-nacelnici-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-vesti-Valjevo
Policijska uprava Valjevo FOTO Snežana Jakovljević Krunić za Objektiva.rs

Brifing je održao načelnik Policijske uprave Valjevo, Vlada Jerinić sa saradnicima, zamenikom načelnika Milanom Simićem i načelnicima: Odeljenja saobraćajne policije Predragom Radosavljevićem i Odeljanja policije Draganom Dobrisavljevićem, kao i šefom Odeljenja za opšti kriminal Milošem Vojinovićem.