15/07/2024
Najnovije vesti
Valjevo zgrada Gradska uprava foto Snežana Jakovljević Krunić Objektiva.rs

Danas Skupština Grada Valjeva

Autor 03/11/2023

Za danas, 3. novembar, od 10 ćasova, je najavljen početak 35. sednice Skupštine Grada Valjeva.

Pred odbornicima je više od deset tačaka dnevnog reda. Svakako među najbitnijim pitanjima je analiza izvršenja budžeta za period januar – septembar 2023. godine, kao i razmatranje trećeg rebalansa budžeta Grada.

Na dnevnom redu današnjeg zasedanja Skupštine je pitanje komunalne izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture, radno vreme Apotekarske ustanove, kao i izveštaji preduzeća Agrorazvoj valjevske doline, Polet, Toplana. Takođe, odbornici Skupštine Grada Valjeva će odlučiti o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom na katastarskoj parceli 18769 KO Valjevo, kao i katastarskoj parceli 708/29 KO Divčibare.

Lokalni front Va – Skupština bez glave (video) – pročitajte OVDE

Podsećamo, prošle sedmice su zasedali članovi Gradskog veća.  Prema izveštaju info službe lokalne samouprave, na 99. sednici, prihvaćen je Izveštaj o budžetu Grada Valjeva za period januar – septembar 2023. godine, kao i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2023. – treći rebalans.

Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po devetomesečnom izveštaju iznose 5.116.675.649,12 dinara i 151.686.602,69 dinara prihoda iz ostalih izvora, ukupno 5.268.362.251,81dinara ukupnih javnih sredstava.

Na dan 30. septembra 2023. godine, prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva budžeta iznose 3.556.601.784,12 dinara i ostvareni su sa 69,51% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 121.068.879,69 dinara, odnosno 79,81% u odnosu na plan.

Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovani u iznosu od 3.420.932.131,51 dinara i realizovani su sa 66,86% u odnosu na plan, dok su rashodi koji se finansiraju iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 75.358.117,89 dinara, odnosno sa 49,68% u odnosu na plan.

Stanje sredstava na računu izvršenja budžeta na dan 30. septembra tekuće godine iznosilo je 124.748.037,54 dinara.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – treći rebalans, planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.269.285.000,00 dinara sredstava budžeta grada i 144.494.602,89 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.413.779.602,89 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 149.135.914,01 dinara, odnosno za 2,91%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 7.191.999,80 dinara, odnosno za 4,74%.

Preneta neutrošena sredstva budžeta grada iz ranijih godina iznose 255.599.156,73 dinara, a preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iz ostalih izvora, iznose 22.479.295,09 dinara.

Ovim rebalansom je obuhvaćena korekcija planiranih prihoda u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu kojim je regulisano da, u slučaju da viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka i po ovom osnovu, budžet grada Valjeva je uvećan za ukupno 71.345.085,99 dinara. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu – trećim rebalansom rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada planirani su u iznosu od 5.269.285.000,00 dinara, kao i 144.494.602,89 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Članovi Gradskog veća utvrdili su Zaključak o usvajanju Treće izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu. Za finansiranje izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukure, ovom izmenom opredeljena su ukupna sredstva od 1.468.302.176 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu.

Prihvaćen je predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o radu „Agrorazvoja – valjevske doline“ za 2022. godinu, kao i Izveštaj o sprovedenim merama poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2022. godini.

Data je salasnost na Drugu izmenu i dopunu programa korišćenja subvencija JKP „Polet“ Valjevo iz budžeta grada Valjeva za 2023. godinu, kao i saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana“ Valjevo.

Utvrđen je predlog Odluke o radnom vremenu Apotekarske ustanove Valjevo. Radno vreme po ovoj odluci je radnim danima u vremenu od 7 do 20 časova i subotom od 8 do 17 časova.

Utvrđen je predlog Odluke o otuđenju građevinskog zeljišta neposrednom pogodbom kat.parcele broj 18769 KO Valjevo, predlog Odluke o otuđenju gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom kat.parcele broj 708/29 KO Divčibare, kao i predlog Odluke o otuđenju suvlasnikog udela neposrednom pogodbom.

Razmatran je predlog Zaključka o prihvatanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Valjevo za period od 1. januara 2023 do 30. juna 2023. godine.

Odbijene su dve žalbe izjavljene na rešenja Gradske uprave grada Valjeva, a date su i saglasnosti na četiri Odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.

Na sednici prihvaćeno je Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt Javnog ugovora o javno – privatnom partnerstvu za rekonstrukciju, zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Valjeva.