15/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • Koalicija “sVAnuće – Ujedinjeno Valjevo može” broj 3 na izborima o gradskoj upravi, komunalnim preduzećima, privredi i poljoprivredi
FOTO-IZVOR-koalicija-3-Svanuce-Ujedinjeno-Valjevo-moze-Ivan-Manic-kzn-21-05-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-News-Serbie

Koalicija “sVAnuće – Ujedinjeno Valjevo može” broj 3 na izborima o gradskoj upravi, komunalnim preduzećima, privredi i poljoprivredi

Autor 21/05/2024

Prilikom današnjeg predstavljanja javnosti kandidata izborne liste, pod rednim brojem 3 na predstojećim izborima, koalicije “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može” govorili su Ivan Manić, Aleksandar Đukić, Marijana Milivojević i Goran Gavrilović.

Prema rečima profesora engleskog jezika i književnosti Ivana Manića, kandidata za gradonačelnika koalicione liste 3 “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može” danas održana konferencija je finalno predstavljanje izbornog programa o izuzetno važnim temama stanja u Gradskoj upravi, komunalnim preduzećima, privredi i poljoprivredi: Kao i na prethodnim konferencijama iznećemo samo osnovne elemente, a naše sugrađanke i sugrađane pozivamo da na sajtu svanuce.rs pogledaju ceo dokument našeg programa i upoznaju se sa više detalja, poručio je Manić, naglasivši da je Gradska uprava ključna za funkcionisanje grada.

“Nije slučajno da će prva aktivnost novog gradonačelnika Valjeva biti upravo sastanak sa svim zaposlenim u Gradskoj upravi. Naš cilj, kada je Gradska uprava u pitanju, je jasan: Organizovaćemo transparentan i na zakonima zasnovan rad Gradske uprave, tako da građanima i privredi pruža profesionalne, kvalitetne i efikasne usluge i obezbedi uslove za dalji planski razvoj grada u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama.

Uočili smo više problema u radu Gradske uprave. Nabrojaćemo samo neke:

* Planski dokumenti za razvoj grada nedostaju ili kasne, a primena onih koji postoje se neadekvatno prati;

* Netransparentnost rada različitih segmenata gradske uprave, loše upravljanje i politički uticaji na njeno funkcionisanje;

* Neadekvatno planiranje i realizacija budžeta i javnih nabavki;

* Neadekvatan nadzor nad realizacijom (pre svega) građevinskih projekata koji se finansiraju iz budžeta:

* Neadekvatna struktura Gradske uprave koja ne odgovara potrebama grada Valjeva.

Kako bi se ovi problemi prevazišli zalagaćemo se za sledeća rešenja:

* Završićemo sve nedostajuće planske dokumente za razvoj grada, kontrolisati njihovu primenu i o tome redovno izveštavati građane.

* Sprovešćemo analizu rada svih odeljenja i službi Gradske uprave i oceniti rad rukovodilaca uz primenu profesionalnih kriterijuma.

* Uvešćemo jasne principe koordinacije rada različitih odeljenja i službi Gradske uprave i striktno pratiti i kontrolisati njihovo funkcionisanje uz redovno izveštavanje javnosti o njihovom radu.

* Osnažićemo rad službe za upravljanje ljudskim resursima kako bismo obezbedili striktnu primenu profesionalnih kriterijuma kod zapošljavanja, ocenjivanja učinka, napredovanja i profesionalnog razvoja zaposlenih u Gradskoj upravi kako bismo unapredili kvalitet usluga za građane i privredu.

* Svešćemo institut privremeno-povremenih poslova na minimum (samo kada je to nemoguće izbeći).

* Primenjivaćemo Lokalni antikorupcijski plan (LAP), posebno u delu koji se odnosi na javne nabavke i finansiranje projekata (npr. predviđen je građanski posmatrač za sve javne nabavke vrednosti iznad 30 miliona dinara itd.)

* U skladu sa zakonom ćemo primenjivati pravila finansijskog upravljanja i kontrole (sa težištem na kontroli) u radu organa Grada.

* Uvešćemo striktnu kontrolu procesa odabira nadzornih organa za realizaciju građevinskih aktivnosti , kao i strogu kontrolu njihovog rada.

* Formiraćemo Odeljenje za zaštitu životne sredine i sprovešćemo odluku (donetu još 2016. godine) i uvođenju institucije lokalnog Zaštitnika građana (ombudsmana) kako bi naši sugrađani dobili još jedan mehanizam za zaštitu svojih prava pred organima javne uprave.

Želimo da Gradska uprava u Valjevu bude po meri svih građana i privrede Valjeva”, rezimirao je Ivan Manić, kandidat za gradonačelnika izborne liste 3 “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može”.

Diplomirani komunikolog Aleksandar Đukić je naveo da Gradska uprava i lokalna komunalna preduzeća čine jedan zajednički sistem za pružanje usluga građanima i privredi.

“Taj sistem mora dobro da radi kako bi zadovoljio potrebe građana i privrede. Iako loše stanje u valjevskim komunalnim preduzećima zahteva pojedinačnu analizu svakoga od njih i na analizi zasnovane mere, mi ćemo se na ovoj konferenciji za novinare pozabaviti nekim od problema koji su zajednički za sve njih.

FOTO-IZVOR-koalicija-3-Svanuce-Ujedinjeno-Valjevo-moze-Aleksandar-Djukic-kzn-21-05-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-News-Serbie

* Politički umesto profesionalnog menadžmenta;

* Nedostatak dugoročnog planiranja u radu lokalnih javnih komunalnih preduzeća;

* Loša opremljenost javnih komunalnih preduzeća sredstvima za rad;

* Nedostatak koordinacije između javnih komunalnih preduzeća;

* Loš kvalitet usluga.

Gledano sa aspekta Grada Valjeva, kao osnivača lokalnih komunalnih preduzeća, predlažemo sledeće mere:

* Analiziraćemo rad rukovodilaca javnih komunalnih preduzeća, javno prikazati ocene njihovog rada i sprovesti otvorene, nepristrasne i profesionalno vođene konkurse za izbor rukovodilaca tih preduzeća.

* Pri izboru direktora javnih preduzeća i članova nadzornih odbora striktno ćemo primenjivati procedure previđene u Lokalnom antikorupcijskom planu (Oblast 4 Lokalnog akcionog plana).

* Uvešćemo strogu kontrolu rada javnih komunalnih preduzeća, a pre svega u domenu planiranja, trošenja sredstava, zapošljavanja i pružanja usluga građanima i privredi.

* Uskladićemo razvojne planove javnih komunalnih preduzeća sa razvojnim planovima grada, redovno ćemo pratiti realizaciju tih planova i pružati podršku javnim komunalnim preduzećima u njihovoj primeni.

Политички маркетинг, сВАнуће

* U skladu sa razvojnim planovima javnih komunalnih preduzeća napravićemo prioritete za nabavku potrebne opreme i sredstava za rad i izveštavati javnost o nabavkama.

* Uvešćemo posebno telo za koordinaciju rada javnih komunalnih preduzeća kojim će rukovoditi gradonačelnik.

* Uvešćemo mehanizme za ocenu kvaliteta rad javnih komunalnih preduzeća koji će biti dostupni građanima i privredi.

Naš cilj je da ovim aktivnostima profesionalizujemo upravljanje javnim komunalnim preduzećima kako bismo povećali njihovu efikasnost i unapredili kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi i obezbedili dalji razvoj tih usluga u skladu sa potrebama građana i privrede”, rekao je Aleksandar Đukić, kandidat izborne liste 3 “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može”.

FOTO-IZVOR-koalicija-3-Svanuce-Ujedinjeno-Valjevo-moze-Marija-Milivojevic-kzn-21-05-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-News-Serbie

Profesor ekonomske grupe predmeta, Marijana Milivojević je naznačila da je privredni razvoj izuzetno važan za svaki grad.

“Valjevo ima tu nesreću da je za desetak godina ove vlasti bilo na repu svih privrednih događanja u zemlji. Kao posledicu toga imamo plate koje su niže čak i u odnosu na plate u manjim susednim opštinama našeg okruga.

Sledstveno stranačkoj politici SNS-a lokalna rukovodstva čekaju da centar svih odlučivnja u zemlji, a to je predsednik države, pogleda u njihovom pravcu i da im možda prosledi nekog stranog investitora.

To je pristup koji Valjevo mora da promeni. Valjevo mora da postane aktivni igrač na privrednom nebu Srbije i mesto na kojem je postoje dobri uslovi za poslovanje, ali u skladu sa zakonima ove zemlje. Nas u Valjevu ne zanimaju prljave industrije, niti rudarenje. To odlučno naglašavamo.

Naš cilj je da stvorimo podsticajnu atmosfere za razvoj preduzetništva na teritoriji Valjeva sa akcentom na domaće privredne subjekte.

* Naš grad mora da ima jasne strateške pravce razvoja u svim domenima, pa i u domenu privrednog razvoja i zato ćemo doneti Plan privrednog razvoja Grada Valjeva vodeći računa o svim specifičnostima našeg kraja.

* Reafirmisaćemo rad Privrednog saveta grada Valjeva (osim vesti da je oformljen 2021. godine ne postoje druge javno dostupne informacije o njegovim aktivnostima) kako bismo u saradnji sa privrednicima našeg grada kreirali podsticajnu atmosferu za razvoj poslovanja i ekonomski napredak.

* Nastavićemo razvoj industrijske zone i privlačenje investitora u nju.

* Radićemo na povećanju efikasnosti gradske administracije i lokalnih komunalnih preduzeća kako bi pružali bolje, efikasnije i jeftinije usluge privredi.

Podrška novim preduzetnicima:

* Subvencionisaćemo deo kamata za poslovne bankarske kredite kao podršku mladima do 30 godina starosti koji pokreću svoja preduzeća.

* Uvešćemo podršku novim preduzetnicima kroz obezbeđenje besplatnih knjigovodstvenih usluga u trajanju od 6 meseci.

* Uvešćemo podršku za pokretanje sopstvenog posla u iznosu od 360 000 dinara na teritoriji grada uz obavezu da firma ima bar jednog zaposlenog radnika i da ne sme privremeno zatvoriti ili trajno prekinuti sa radom minimum jednu godinu od osnivanja.

Podrška već postojećim preduzetnicima:

* Uvešćemo novčanu podršku lokalnim preduzetnicima za zapošljavanje lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

* Pomoći ćemo lokalnim preduzetnicima da pod povlašćenim uslovima dobijaju lokacije za izgradnju novih proizvodnih postrojenja u industrijskoj zoni u Valjevu i priključke na komunalnu infrastrukturu.

* Smanjićemo firmarine (takse za isticanje) i porez na imovinu preduzeća kao stimulans za otvaranje novih radnih mesta.

U isto vreme ćemo povećati firmarine za kockarnice i kladionice”, zaključila je Marijana Milivojević, kandidatkinja izborne liste 3 “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može”.

FOTO-IZVOR-koalicija-3-Svanuce-Ujedinjeno-Valjevo-moze-Goran-Gavrilovic-kzn-21-05-2024-prenosi-Objektiva.rs-vesti-News-Serbie

Inženjer informatike i master ekonomista, Goran Gavrilović je istakao da na seoskom području Valjeva živi nešto manje od 30 000 stanovnika čiji prihodi, u najvećoj meri su bazirani na poljoprivrednoj proizvodnji, ali: “Čini se da su oni nekako građani drugog reda. Bar se vlast tako odnosi prema njima.

Grad Valjevo je imao profesionalno i po svim pravilima napravljenu Strategiju ruralnog razvoja koja je obuhvatala period 2012 – 2022. Nije poznato da li su i u kojoj meri realizovane aktivnosti predviđene tim dokumentom, jer vlast nije podnela nikakav izveštaj o tome. Jasno je, međutim, da je stanje na seoskom području loše. Naročito u pogledu infrastrukture i uslova za život.

Posetili smo više valjevskih sela i većina ima iste probleme – loše puteve, loše snabdevanje vodom i strujom, uslovljavanje da se nešto na selu uradi time da se glasa za vladajuću stranku.

To mora da se promeni, a naš cilj je da stvorimo uslove za modernu poljoprivrednu proizvodnju i pristojan život u valjevskim selima.

* Napravićemo Plan ruralnog razvoja (prethodni je istekao još 2022.) kao najvažniji dokument delovanja Grada u oblasti razvoja poljoprivrede i sela. Takav plan obuhvata planove ne samo za razvoj poljoprivrede, već i za revitalizaciju sela i stvaranje uslova za pristojan život na selu.

* Nakon dolaska na vlast obići ćemo sva valjevska sela i u dogovoru sa stanovništvom napraviti jasan i javan višegodišnji plan ulaganja u infrastrukturu na seoskom području koji će biti dostupan javnosti i čije sprovođenje će građani moći da prate. To praktično znači da put i voda u selu više neće zavisiti od toga da li ste glasali za ovu ili onu stranku. Uvešćemo red i ukinuti ucenjivanje naših vrednih zemljoradnika.

* Mnogo je ljudi na selu koji su sami i kojima je potrebna pomoć. U saradnji sa ustanovama socijalne zaštite osmislićemo programe pomoć staračkim domaćinstvima (Služba za ruralnu pomoć) na seoskom području.

* Podsticaćemo ideje za razvoj seoskog turizma, kao vida dodatne zarade i plasmana proizvoda koje seoska domaćinstva prave. Valjevska sela su lepa i mogu da privuku dosta turista. I valjevskim selima je potrebno sVAnuće”, poručio je Goran Gavrilović, kandidat izborne liste 3 “Svanuće – Ujedinjeno Valjevo može”.