22/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Zvanično 2022. vazduh u Valjevu treće kategorije
Valjevo Šabac aerozagadjenje foto Snežana Jakovljević Krunić

Zvanično 2022. vazduh u Valjevu treće kategorije

Autor 15/10/2023

Svi dišemo isti vazduh, ali je u Valjevu tokom 2022. godine vazduh treće kategorije, zvanično je objavljeno u Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine.

Od početka 2023. godine, u prošloj grejnoj sezoni, već registrovano preko 60 dana tokom kojih su koncentracije PM čestica bile povišene.

Iz Izveštaja za prošlu 2022. godinu koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine, prenosimo segmente koji se odnose na Valjevo.

Na osnovu Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 10/13 i 26/21-dr.zakon), Agencija za zaštitu životne sredine ima obavezu da svake godine priprema i objavljuje Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.

Na teritorijama gradova Valjeva, Kraljeva, Čačka, Pirota i Subotice vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica RM10.

Tokom 2022. godine Agencija za zaštitu životne sredine je vršila sistematska merenja kvaliteta vazduha u državnoj mreži u skladu sa Uredbom o uspostavljanju Programa kontrole kvaliteta vazduha u državnoj mreži i prikupljala i obradila rezultate merenja sa svih mernih mesta državne mreže i iz lokalnih mreža jedinica lokalne samouprave.

U 2022. godini najčešće su se vršila merenja suspendovanih čestica PM10, zatim merenja azot-dioksida,sumpor-dioksida, suspendovanih čestica PM2.5,a najmanje ugljen-monoksida i prizemnog ozona.

Srednje godišnje koncentracije, broj dana i broj sati sa prekoračenim graničnim vrednostima su osnov za ocenjivanje kvaliteta vazduha kao i za određivanje kategorije kvaliteta vazduha.

Šta su PM čestice i zašto su štetne? – pročitajte OVDE

Valjevo-28-11-2022-Valjevo-118-dan-zagadenja-vazduha-aero-Foto-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs_.jpg

Svi dišemo isti vazduh – štetnost PM čestica – proćitajte OVDE

Suspendovane čestice PM10

U 2022. godini prekoračenje godišnje granične vrednosti (40 µg/m3) zabeleženo je na stanicama: Valjevo ZZJZ (67 µg/m3), Zaječar (60µg/m3), Valjevo (51 µg/m3), Popovac (49 µg/m3), Novi Pazar (49 µg/m3), Užice (47 µg/m3), Smederevo Radinac (47 µg/m3), Loznica (45µg/m3), Kraljevo Policijska uprava (44 µg/m3), Kragujevac (43 µg/m3), Beograd Zemun TB (42µg/m3), Sombor Dunav i Tisa (42 µg/m3), Pančevo Vojlovica (42 µg/m3), Bor Jugopetrol (42 µg/m3), Subotica O.Š.„Sonja Marinković“ (41 µg/m3), Pančevo Starčevo (41 µg/m3) i Beograd Veliki Crljeni (41 µg/m3).

Prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti od 50 µg/m3 tokom 2022. godine bilo je na većini mernih mesta i njihov broj se kretao od tri dana na stanici Kamenički Vis do 178 dana na stanici Valjevo ZZJZ.

Najveće dnevne koncentracije PM10 tokom 2022. godine izmerene su na stanici Beograd Ovča 516 µg/m3 i na stanici Zaječar 326 µg/m3.

Suspendovane čestice su 2022. godine, kao i prethodnih godina, bile dominantna zagađujuća materija na području Republike Srbije.

Kasni usvajanje Plana kvaliteta vazduha Valjeva – pročitajte OVDE

Suspendovane čestice RM2.5

Prekoračenje godišnje vrednosti PM2.5 (25µg/m3) zabeleženo je na stanicama: Novi Pazar 43 µg/m3, Užice 41 µg/m3, Valjevo 35 µg/m3, Pančevo Vojlovica 33µg/m3, Smederevo Radinac 33 µg/m3, Pirot 31 µg/m3, Beograd Veliki Crljeni 30 µg/m3, Kraljevo 30 µg/m3, Beograd Lazarevac 30 µg/m3 Beograd Zemun 29µg/m3, Čačak 29 µg/m3, Kosjerić 29 µg/m3 Beograd Ovča 29 µg/m3, Subotica OŠ „Sonja Marinković“ 28µg/m3, Beograd Novi Beograd GZZJZ 27 µg/m3, Niš IZJZ Niš 26 µg/m3, Niš O.Š. „Sveti Sava“ 26 µg/m3 i Smederevo Centar 29 µg/m3.

Ocena kvaliteta vazduha u 2022. godini

Ocena kvaliteta vazduha za 2022. godinu izvršena je na osnovu rezultata merenja zagađujućih materija dobijenih monitoringom kvaliteta vazduha u državnoj i lokalnim mrežama.

Ocena kvaliteta vazduha za 2022. godinu je: U zoni Srbija, osim u gradovima Kragujevac, Kostolac, Pirot, Loznica, Čačak, Paraćin (Popovac), Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo kvalitet vazduha je bio I kategorije tj. čist ili neznatno zagađen vazduh.

Dišemo zagađen vazduh već 64 dana u 2023. godini – pročitajte OVDE

U zoni Vojvodina osim u gradovima Subotica, Sombor i Zrenjanin vazduh je bio I kategorije tj. čist ili neznatno zagađen.

U aglomeracijama Pančevo, Smederevo, Užice i Kosjerić vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica RM10 i RM2.5.

U aglomeraciji Bor vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja granične vrednosti SO2, suspendovanih čestica RM10 i olova u RM10.

U aglomeraciji Novi Sad, vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica RM10 .

U aglomeraciji Beograd vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica RM10 i RM2.5 i granične vrednosti NO2.

U aglomeraciji Niš i u gradu Novom Pazaru vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica RM10 i RM2.5 i granične vrednosti NO2.

Aero alarm: 144 dana zagađenog vazduha – pročitajte OVDE

Na teritorijama gradova Valjeva, Kraljeva, Čačka, Pirota i Subotice vazduh je bio III kategorije, prekomerno zagađen vazduh, usled prekoračenja graničnih vrednosti suspendovanih čestica RM10 i PM2.5, u Zaječaru, Paraćinu (Popovcu), Loznici, Kragujevcu, Kostolcu, Zrenjaninu i Somboru zbog prekoračenja granične vrednosti suspendovanih čestica PM10.

koncentracija-PM10-2022- izvor Agencija za zaštitu životne sredine prenosi Objektiva.rs vesti Valjevo
koncentracija-PM10-2022- Agencija za zaštitu životne sredine prenosi Objektiva.rs vesti Valjevo

Na osnovu Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 10/13 i 26/21-dr.zakon), Agencija za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu Agencija) ima obavezu da svake godine priprema i objavljuje Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji.

Godišnjim izveštajem obuhvaćeni su podaci koji su dostavljeni Agenciji od strane institucija koje vrše merenja i učestvuju u monitoringu kvaliteta vazduha na nacionalnom i lokalnom nivou.

TOKOM NEDELJE KLIMATSKE DIPLOMATIJE VALJEVSKI VAZDUH PUN PM10 ČESTICA – pročitajte OVDE

U okviru lokalnih mreža za kvalitet vazduha merenja se sprovode prema programima koji su odobreni od strane nadležnog ministarstva, a koji moraju biti u skladu sa programom kontrole kvaliteta vazduha kojim se uspostavlja državna mreža.

Kategorije kvaliteta vazduha

Saglasno članu 21. Zakona o zaštiti vazduha a prema nivou zagađenosti, polazeći od propisanih graničnih i tolerantnih vrednosti, na osnovu rezultata merenja, utvrđuju se sledeće kategorije kvaliteta vazduha:

1) prva kategorija – čist ili neznatno zagađen vazduh gde nisu prekoračene granične vrednosti nivoa ni za jednu zagađujuću materiju;

2) druga kategorija – umereno zagađen vazduh gde su prekoračene granične vrednosti nivoa za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrednosti ni jedne zagađujuće materije;

3) treća kategorija – prekomerno zagađen vazduh gde su prekoračene granične vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

Ako za neku zagađujuću materiju nije propisana granica tolerancije, njena granična vrednost se uzima kao tolerantna vrednost. Rok za dostizanje graničnih vrednosti azot-dioksida bio je 01. januar 2021. godine čime su sve zagađujuće materije za koje su bile propisane tolerantne vrednosti dostigle svoje granične vrednosti. To je razlog zašto u Republici Srbiji više nije prisutna druga kategorija kvaliteta vazduha. Kategorije kvaliteta vazduha u ovom Izveštaju su utvrđene u skladu sa graničnim vrednostima definisanim u Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha.

Monitoring kvaliteta vazduha u 2022. godini

Za ocenu kvaliteta vazduha korišćeni su validni podaci dobijeni fiksnim merenjima automatskim metodama kao i gravimetrijskom metodom za PM10 i PM2.5.

Najveći priliv podataka o kvalitetu vazduha od strane lokalnih samouprava registrovan je 2022. godine čime su lokalne samouprave koje finansiraju monitoring kvaliteta vazduha ispunile svoju zakonsku obavezu. Prikupljeni su i obrađeni podaci sa ukupno 220 automatskih stanica i mernih mesta.

Pored podataka Agencije za zaštitu životne sredine, pri ocenjivanju kvaliteta vazduha za 2022. godinu korišćeni su podaci sa tri stanice Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda koje su sastavni deo državne mreže, zatim podaci automatskog monitoringa u lokalnim mrežama Grada Beograda, Grada Pančeva, Grada Novog Sada i Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao i sa mernih mesta gradova Subotica, Sombor, Vršac, Smederevo, Užice, Bor, Valjevo, Kraljevo i Čačak.

Godišnja granična vrednost za suspendovane čestice RM2.5 je 25 µg/m3 i ona je prekoračena u Novom Pazaru, Užicu, Valjevu, Pančevu, Smederevu, Pirotu, Beogradu, Kraljevu,Čačku, Kosjeriću, Subotici i Nišu. Najveće godišnje koncentracije zabeležene su u Novom Pazaru 43 µg/m3 i Užicu 41 µg/m3, Valjevu 35 µg/m3, Pančevu (Vojlovica) i Smederevu (Radinac) po 33 µg/m3, Pirotu 31µg/m3, Kraljevu i Beogradu (Veliki Crljeni i Lazarevac) po 30 µg/m3.

OCENA KVALITETA VAZDUHA U 2022. GODINI

Ocena kvaliteta vazduha na osnovu prekoračenja graničnih i tolerantnih vrednosti koncentracija zagađujućih materija jedina je zakonski definisana i obavezujuća ocena stepena zagađenja vazduha u Republici Srbiji.

Ocena kvaliteta vazduha u 2022. godini izvršena je na osnovu merenja koncentracija zagađujućih materija u državnoj mreži i lokalnim mrežama za monitoring kvaliteta vazduha.

  • Prvu kategoriju, čist ili neznatno zagađen vazduh, ima vazduh u kome nisu prekoračene granične vrednosti ni za jednu zagađujuću materiju;
  • Drugu kategoriju, umereno zagađen vazduh gde su prekoračene granične vrednosti nivoa za jednu ili više zagađujućih materija, ali nisu prekoračene tolerantne vrednosti ni jedne zagađujuće materije;
  • Treću kategoriju, prekomerno zagađen vazduh, ima vazduh u kome su prekoračene granične vrednosti za jednu ili više zagađujućih materija.

Rok za dostizanje granične vrednosti azot-dioksida bio je 01. januar 2021. godine čime su sve zagađujuće materije za koje su bile propisane tolerantne vrednosti dostigle svoje granične vrednosti. To je razlog zašto u Republici Srbiji više nije prisutna druga kategorija kvaliteta vazduha. Tako izvršena kategorizacija predstavlja zvaničnu ocenu kvaliteta vazduha za 2022. godinu i ona glasi:

U zoni „Srbija“ tokom 2022. godine vazduh je bio prve kategorije tj. čist ili neznatno zagađen vazduh, osim u gradovima Kragujevac, Kostolac, Pirot, Loznica, Čačak, Paraćin (Popovac), Zaječar, Kraljevo, Novi Pazar i Valjevo.

izvor Agencija za zaštitu životne sredine prenosi Objektiva vesti Valjevo

U zoni „Vojvodina“ tokom 2022. godine vazduh je bio prve kategorije tj. čist ili neznatno zagađen, osim u Subotici, Somboru i Zrenjaninu.

U 2022. godini vazduh je bio treće kategorije u aglomeracijama: Beograd, Bor, Niš, Pančevo, Smederevo, Kosjerić, Užice i Novi Sad.

U aglomeracijama Beograd i Niš i u gradu Novom Pazaru kvalitet vazduha bio je treće kategorije usled prekoračenja graničnih vrednosti azot-dioksida i suspendovanih čestica PM10 i PM2.5. Kvalitet vazduha u aglomeraciji Bor bio je treće kategorije usled prekoračenja graničnih vrednosti sumpor-dioksida, suspendovanih čestica PM10 i olova u suspendovanim česticama PM10. Aglomeracije Pančevo, Smederevo, Kosjerić i Užice i gradovi Valjevo, Kraljevo, Pirot, Čačak i Subotica svrstani su u treću kategoriju kvaliteta vazduha zbog prekomernog zagađenja suspendovanim česticama PM10 i PM2.5.

Aglomeracija Novi Sad i gradovi Zaječar, Loznica, Kragujevac, Paraćin (Popovac), Kostolac, Sombor i Zrenjanin svrstani su u treću kategoriju kvaliteta vazduha zbog prekomernog zagađenja suspendovanim česticama PM10 .

KO BRINE ZA AEROZAGAĐENJE – pročitajte OVDE

Trend kvaliteta vazduha

Najčešći uzrok prekomernom zagađenju vazduha jeste prisustvo suspendovanih čestica PM10, zagađujuće materije koja se meri na najvećem broju mernih mesta u Republici Srbiji.

izvor Agencija za zaštitu životne sredine prenosi Objektiva vesti Valjevo

U periodu od pet godina, 2018-2022. godine posmatrana su dva niza podataka: broj dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti i srednje godišnjih vrednosti PM10 (slika 25) na stanicama Beograd Bulevar Despota Stefana, Smederevo Centar, Bor Gradski park, Popovac Holcim, Kragujevac, Kraljevo Policijska uprava, Niš IZJZ, Zaječar, Pančevo Vojlovica, Valjevo i Užice.

“Romantika” kiselog vazduha – pročitajte OVDE

Odabrane su stanice sa najvećim brojem prekoračenja dnevne i godišnje granične vrednosti, stanice različitog tipa (saobraćajne, gradske, prigradske i industrijske) i stanice na kojima postoji niz za minimum četiri od posmatranih pet godina u periodu 2018-2022. godina, pored ostalog navedeno je u izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine.

Kvalitet vazduha u Valjevu 17. avgusta 2023. godine prema xEco instaliranom na portalu Objektiva.rs – koncentracije PM čestica i polena biljaka

Celokupan Izveštaj za 2022. godinu možete pročitati OVDE