25/05/2024
Najnovije vesti
sud valjevo FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs iz Valjeva

PRAVOBRANILAŠTVO PROTIV GRADA

Autor 11/10/2021

Zajediničko pravobranilaštvo grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, protiv Grada Valjeva i Republike Srbije, podnelo je tužbu Višem sudu u Valjevu radi utvrđivanja ništavosti ugovora. Po tom osnovu je u petak, 8. oktobra 2021. godine, održano pripremno ročište, pred sudijom Višeg suda, Radivojem Jovanovićem.

Tužioca su zastupali Darko Kostić, zajednički javni pravobranilac i Ana Mešterović, dok je stranu tuženih, odnosno Grad Valjevo predstavljao gradonačelnik, Lazar Gojković, i Republiku Srbiju, po punomoćju, Dušan Stevanović.

Spor je pokrenut po osnovu Ugovora o otuđivanju nepokretnosti u javnoj svojini, baz naknade, a zaključenog između Republike Srbije i Grada Valjeva, u drugoj dekadi maja tekuće godine, pred javnim beležnikom. U ime Grada Valjevo, potpisnik ugovora bio je gradonačelnik, Lazar Gojković.

Gradski javni pravobranilac osporava prenos prava javne svojine na nepokretnosti na drugog nosioca javne svojine, bez naknade, nad katastarskom parcelom 14155 KO Valjevo, ukupne površine 11 hektara i 80 ari, a na osnovu Odluke Skupštine Grada Valjeva, od 29. 4. 2021. godine, kojom Grad Valjevo otuđuje iz sopstvene javne svojine neizgrađeno građevinsko zemljište, KP 14155 KO Valjevo, u javnu svojinu Republike Srbije, radi realizacije Investicionog projekta, a prema Zaključku vlade Republike Srbije, od 28. 04.2021. godine, kojim je utvrdila da je Projekat izgradnje novog proizvodnog pogona za proizvodnju industrijskih komponenata i maloprodajnih vaga, u okviru investicionog projekta privrednog društva “Bizerba Productions & Tech Center” doo Beograd, projekat od značaja za Republiku Srbiju.

Na ročištu tužilac je ostao pri podnetoj tužbi a predložio da se kao svedoci saslušaju svedoci Marija Despotović i Jelena Janković.

Tuženi Grad Valjevo je osporio tužbeni zahtev i navodeći da je predmet Ugovora zakonit i da je ceo postupak sproveden od strane šefa odseka za imovinu i načelnika gradske uprave, Jelice Stojanović i Nebojše Petronića, koje je predložio da budu saslušani kao svedoci.

Naredna glavna rasprava zakazana je za 22.oktobar 2021. godine, u Višem sudu u Valjevu, na kojoj će biti izvedeni pisani dokazi i saslušani predloženi svedoci.