24/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • ODLUKE SA ZASEDANJA SKUPŠTINE GRADA VALJEVA
Radio Valjevo staro Napred zgrada na fontana trg Desanke Maksimović Valjevo oBJEKTIVA.RS FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs

ODLUKE SA ZASEDANJA SKUPŠTINE GRADA VALJEVA

Autor 06/12/2022

Poslednjeg novembarskog dana održana je 28. sednica Skupštine grada Valjeva. Među prvim tačkama razmatrana je Odluka o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu.

Nakon usvajanja dnevnog reda, idbirnici su usvojili Odluku o prestanku mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva. Odbornici Tanji Jovanović, sa izborne liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, zbog ostavke na mesto odbornika, konstatovan je prestanak mandata, nakog čega je potvrđen mandat prvom sledećem kandidatu sa izborne liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, Ivanu Beljiću, koji je zbog obavljanja posla v.d. direktora Stubo – Rovni “Kolubara”, dao ostavku na mesto odbornika u Skupštini grada Valjeva.

Usvojena je Odluka o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu, u okviru koje su razmatrana i tri podneta amandmana odbornika Željka Trifunovića.
U Programu 6 – Zaštita životne sredine, programska klasifikacija 0401-0001 (Upravljanje zaštitom životne sredine), na poziciji 52 i ekonomskoj klasifikaciji 424-Specijalizovane usluge, iznos od 2.000.000,00 zamenjuje se iznosom od 2.500.000,00 dinara i prihvata se podneti amandman.

Zeljko-Trifunovic-LF-VA-koalicija-MORAMO

Sledeći amandman odnosio se takođe na Program 6 – Zaštita životne sredine, programska klasifikacija 0401-0002 (Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine) na poziciji 54 i ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge, iznos od 5.000.000 predlog je da se zameni iznosom od 6.500.000,00 dinara. Oavj predlog amandmana nije prihvaćen. Treći amandman se odnosio na ekonomsku klasifikaciju 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, iznos od 50.000.000 zamenjuje se iznosom od 48.000.000 dinara. Prihvaćen je delimično amandaman, sa predlogom da se 20.000.000 zameni iznosom od 19.500.000 dinara.

Odluku o budžetu za narednu godinu je obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević.

Na prihodnoj strani budžeta, ukupna javna sredstva za narednu godinu su povećana za 40 miliona, tako da sada iznose iznose 4.680.233.000 dinara. Najveći deo prohoda planiran je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 2.383.487.000 dinara. Prema Zakonu o budžetskom sistemu, budžet je programski i troši se prema 17 predviđenih stavki. Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, planiran je iznos od 12,7 miliona; komunalne delatnosti 545,6 miliona; lokalni ekonomski razvoj 103,1 milion; razvoj turizma 59,8 miliona; poljoprivreda i ruralni razvoj 122,3 miliona; zaštita životne sredine 142 miliona; organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture 811,1 milion; predškolsko vaspitanje 750,6 miliona; osnovno obrazovanje 236,1 milion; srednje obrazovanje 10,3 ; socijalna i dečja zaštita 301,4 miliona; zdravstvena zaštita 34,4 miliona; razvoj kulture 299,1 milion; razvoj sporta i omladine 297,6 miliona; opšte usluge lokalne samuoprave 775, 4 miliona; lokalna samouprava 55,8 i energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 58,1 milion dinara“,rekao je Tabašević.

Rukovodilac-Odeljenja-za-finansije-Zeljko-Tabasevic-GRAD-VALJEVO Objektiva.rs 20 05 2022

Odbornici su usvojili devetomesečni Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za 2022. godinu, a rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević, obrazložio je pomenuti izveštaj budžeta grada Valjeva, za period od 1. januara do 30. septembara 2022. godine.
Ovo je drugi izveštajni period, januar – septembar 2022. godine. U ovom periodu, ukupna javna sredstva na prihodnoj strani budžeta realizovala su se u iznosu od 3.417.913.165,73 dinara ili 75,58% u odnosu na planirane. Tekući prihodi i prihodi od donacija koje pristižu u kontinuitetu, za prvih devet meseci realizovani su u iznosu od 2.855.391.786,75 ili 72,59 % u odnosu na planirane. Najznačajniji prihod jeste porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.588.918.793.05 ili 74,35 u odnosu na planirane. Porez na imovinu, za prvih devet meseci je realizovan u iznosu od 410.288.174,12 ili 73,36%. Što se tiče rashodne strane budžeta, ukupna javna sredstva za prvih devet meseci su realizovana u iznosu od 2.825.111.066,39 ili 62,47% u odnosu na planirane“, kaže Tabašević.

Usvojena je Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji grada Valjeva.
Na teritoriji grada Valjeva, odlukom Skupštine grada Valjeva određeno je pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu, u zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. Prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama iznosi:
Stanovi: prva zona, iznos je veći u odnosu na prošlu godinu za 1,83%; druga zona, došlo je do povećanja tržišne cene za 3%; treća zona, iznos je veći za 2,17%. U četvrtoj i petoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti pa će osnovica na porez na imovinu biti kao i prethodne godine, odnosno od 2013. godine porez je ostao isti.
Kuće: prva zona, došlo je do povećanja tržišne cene za 1,72%; druga zona, povećanje tržišne cene za 3,04%; treća zona, povećanje cene za 1,35%; četvrta zona, povećanje za 1,23% i u petoj zoni, došlo je do povećanja tržišne cene za 1,56%.
Poslovni prostor: Kod poslovnog prostora kod fizičkih lica u prvoj zoni, došlo je do povećanja cene za 1,78%. Kod pravnih lica će doći do povećanja poreza za 1,78%. U drugoj zoni, kod fizičkih lica došlo je do povećanja cene poreza za 2,65%. Kod pravnih lica će doći do povećanja za 2,65%. U trećoj zoni nije bilo najmanje tri prometa nepokretnosti. Porez ostaje isti kao i 2022. godine, dok će kod poslovnog prostora za pravna lica doći do povećanja cene za 3,46%. U četvrtoj i petoj zoni nije bilo prometa nepokretnosti.
Garaže: Kod garaža je došlo do povećanja tržišne cene nepokretnosti u prvoj zoni za 1,27%, ali će prilikom uvtrđivanja poreza na imovinu porez ostati isti, jer se umanjuje za 1% po osnovu amortizacije. U drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj zoni nije bilo najmanje tri prometa neporektnosti pa porez ostaje isti.
Građevinsko zemljište: Kod građevinskog zemljišta u prvoj zoni nije bilo prometa nepoktretnosti, pa se primenjuje ista osnova kao i prethodne godine, a u dugoj zoni je došlo do povećanja cene za 3,46%. U trećoj je došlo do povećanja cene za 2,33%, u četvrtoj za 0,74%, dok u petoj nije bilo najmanje tri prometa nepokretnosti pa porez ostaje isti.
Poljoprivredno zemljište – Kod poljoprivrednog zemljišta nije bilo prometa nepokretnosti za prve dve zone. U trećoj zoni došlo je do povećanja cene za 0,20%, u četvrtoj za 3,67%, u petoj za 2,35%.
Šumsko zemljište: U prve četiri zone nije bilo najmanje tri prometa nepokretnosti, a u petoj zoni je utvrđena veća tržišna cena za 3,07%.

Takođe, usvojena je odluka o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kao i Plan komunalne izgradnje i održavanja objekta komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu.

Valjevo foto iz aviona Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo

Za finansiranje izgradnje i održavanje objekata komunalne infrastrukture, Planom komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne ifrastrukture za 2022.godinu, opredeljena su ukupna sredstva od 1.206.800.000 dinara, koja su obezbeđena Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu. Rashodi za program 2-Komunalna delatnost su planirani u iznosu od 323.300.000 dinara; Rashodi za Program 3- Lokalni ekonomski razvoj, planirana su sredstva u iznosu od 83.100.000 dinara; Rashodi za program 4- Razvoj turizma, planirana su sredstva u iznosu od 600.000 dinara; Rashodi za Program 6 – Zaštita životne sredine, planiran je iznos od 48.200.000 dinara; Rashodi za Program 7 – Putna infrastruktura su planirani u iznosu od 709.100.000 dinara, dok su rashodi za Program 14 – Razvoj sporta i omladine, planirana sredstva u iznosu od 42.500.000 dinara.

Usvojen je Kadrovski plan za 2023. godinu u Gradskoj upravi Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina, Službi budžetske inspekcije i Službi interne revizije grada Valjeva.

Usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP Polet za 2022. godinu, kao i saglasnost na izmene i dopune programa korišćenja subvencija istog preduzeća iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu.

Odbornici su usvojili izveštaje o realizaciji programa poslovanja JKP-a Polet, Vodovod, Toplana, Vidrak i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hodrosistema Stubo – Rovni “Kolubara” za period od 1.1.2022 – 30.9.2022. godine.
Takođe, usvojeno je rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti kapitala i imovine JKP Vidrak.

Na sednici Skupštine grada Valjeva, na razmatranju se našlo i rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju cene snabdevanja krajnjih kupaca toplotnom energijom JKP Toplana.

RADIJATOR

Razlog za donošenje novih cena isporuke toplotne energije je povećanje ugovorene nabavne cene prirodnog komprimovanog gasa za grejnu sezonu 2022/2023. godinu od oko 48% u odnosu na cene iz prethodne grejne sezone i značajno većih troškova za nabavku mazuta i električne energije. Povećanje cene za korisnike usluga koji cenu za isporučenu toplotnu energiju plaćaju po paušalu iznosi 26,5%, kako za stambeni, tako i za poslovni prostor, dok za korisnike koji cenu plaćaju po potrošnji to povećanje iznosi 37% za stambeni i poslovni prostor.
Skupština je usvojila rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP Toplana Valjevo za 2022. godinu. Razlozi za donošenje Druge izmene i dopune Programa poslovanja za 2022. godinu je izmena u okviru pojedinih pozicija ukupnih prihoda i rashoda i plana investicionih ulaganja preduzeća. Ukupni prihodi uvećani su u odnosu na plan za 11% na iznos od 654.283.773 dinara. Prihodi su povećani zbog primene novih cena za isporuku toplotne energije iz juna meseca, formiranih na osnovu Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjih kupaca toplotnom energijom kojom su kupci razvrstani u dve tarifne grupe, umesto dosadašnjih pet tarifnih grupa. Ukupni rashodi povećani su sa planiranih 583.163.525 dinara, za 134.856.363 dinara ili 23%, na iznos od 718.019.888 dinara po izmeni programa, prvenstveno zbog rasta troškova nabavke gasa od 43% u odnosu na plan.

Ovom izmenom smanjen je planirani obim investicija, jer je prioritet na realizaciji investicija koje su u direktnoj vezi sa smanjenjem aerozagađenja i sa planiranom izgradnjom gasovodne mreže u gradu Valjevu. Investiciona ulaganja su ovom izmenom programa smanjenja sa planiranih 172.460.000 dinara na iznos od 68.280.000 dinara. Iz budžeta Grada finansiraće se investiciona ulaganja nabavke i ugradnje gasne kontejnerske kotlarnice u Suvoborskoj ulici i paketnih toplotnih podstanica u ukupnom iznosu od 27.000.000 dinara.

VODOVOD-VALJEVO-FASADA-ULICA-VUKA-KARADZICA-Objektiva.rs_

Takođe, Skupština je usvojila rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP Vodovod za 2022. godinu.
Razlozi za donošenje Druge izmene i dopune Programa poslovanja jesu izmene finansijskog plana i plana investicija. Odlukom Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2022. godine, došlo je do povećanja iznosa neto minimalne zarade po radnom času sa 201,22 dinara na 230,00 dinara (rast od 14,3%). Navedenom Odlukom je utvrđeno da se novi viši neto iznos minimalne izrade primenjuje na sve isplate zarada, počev od 1. januara 2023. godine, tako da se to isto odnosi na obračun i isplatu zarade za mesec decembar 2022. godine, koju JKP Vodovod isplaćuje u januaru 2023. godine, tako da je masa zarada (bruto 1) povećana za iznos od 1.409.945 dinara.
Ukupni prihodi su povećani za iznos od 1.200.000 dinara sa planiranih 594.961.963 dinara na iznos od 596.161.963 dinara zbog povećanja prohoda od aktiviranja učinaka i roba. Ukupni rashodi su povećani za iznos od 12.294.981 dinara sa planiranih 555.196.963 dinara na iznos od 567.491.950 dinara. U strukturi rashoda povećani su troškovi bruto zarada za 1.409.945 dinara, dok su naknade i ostala lična primanja povećani u iznosu od 10.867.999 dinara za isplatu solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih. Ovom izmenom i dopunom za 2022. godinu, a na osnovu pokazatelja finansijskog plana, planirana je neto dobit od 28.670.000 dinara.

Usvojeno je rešenje o davanju salasnosti na statut Predškolske ustanove “Milica Nožica”. Takođe, usvojena je i Odluka o usklađivanju osnivačkog akta Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” Valjevo.

Radio Valjevo staro Napred zgrada na fontana trg Desanke Maksimović Valjevo oBJEKTIVA.RS FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs

Usvojena je Odluka o određivanju namene objekta u Ulici Vojvode Mišića broj 21 u Valjevu i pristupanju rekonstrukciji i adaptaciji objekta. Grad Valjevo je upisan u listu neporetnosti kao nosilac javne svojine na poslovnoj zgradi u ovoj ulici, površine 172 m2, a s obzirom na to da je navedeni objekat prazan, isti se može koristiti za potrebe organa Grada – Gradsku kuću. Planiranom rekonstrukcijom i adaptacijom, pored prostorija za potrebe organa Grada, formirao bi se multifunkcionalni prostor, koji bi se koristio za protokolarne prijeme, sastanke na višem nivou, gradske svečanosti, različite kulturne, obrazovne i naučne i druge sadržaje, književne večeri, tribine, promocije i slične namene.

Usvojeno je rešenje o utvrđivanju prosečne cene zakupnine po satu za izdavanje fiskulturnih sala u osnovnim školama, koje su u svojini grada Valjeva, kao i dopuna Rešenja o određivanju poslovnog prostora političkim strankama.

Odbornici su razmatrali i predlog poslovnika o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Valjeva, a u okviru kadrovskih pitanja odbornici su usvojili rešenje o prestanku dužnosti glavnog urbaniste grada Valjeva, kao i rešenje o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad Kolubara, Valjevo. Uz prethodno dobijenu saglasnost od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, predložena je Teodora Jovanović, diplomirani defektolog iz Valjeva.

  Vesti