12/07/2024
Najnovije vesti
Valjevski-pokret-otpora-logo-VPO-oktobar-2022-godine.jpg

VPO – SANACIJA U PARKU NA PEĆINI

Autor 25/01/2023

Valjevski pokret otpora u najnovijem saopštenju za javnost navodi:

„Poštovani sugrađani,

Dana 12. 12. 2022. godine podneli smo prijavu republičkom šumarskom inspektoru zbog bespravne seče u Parku Pećina, izvršene protivno odredbama Zakona o šumama.

Od strane navedenog inspektora obavešteni smo da je, po našoj prijavi, izvršen vanredni inspekcijski nadzor kod preduzeća „Agrorazvoj – valjevske doline“ d.o.o. Valjevo, koje gazduje šumama i park – šumama u svojini Grada Valjeva.

Zaključak navedene inspekcije je da je seča u Parku Pećina izvršena u skladu sa „planskim“ dokumentom donetim na osnovu čl. 16 st. 7 Zakona o šumama, pod nazivom „Sanacioni plan oštećenih šuma usled fitopatoloških oboljenja i etimoloških oštećenja iz 2021. u KO Valjevo kat. parcele br. 7784, 7787, 7788 / 1, 7790, 7792, 7793 i 7794 za period od 2021 – 2026. godine“ br. 2752 od 09. 11. 2021. godine, na koji je saglasnost dalo i nadležno ministarstvo. Takođe, konstatovano je i da su seča kao i izvršeno pošumljavanje izvršeni u skladu sa odredbama Zakona o šumama, kao i da će se radovi u Parku Pećina nastaviti i tokom 2023. godine.

Najblaže rečeno, navedeno obaveštenje predstavlja pokušaj vređanja inteligencije građana Valjeva, koje ima za cilj da se legalizuju nelegalne radnje nadziranog preduzeća „Agrorazvoj – valjevske doline“. To je jedini logičan zaključak obzirom da bilo kakav „Sanacioni plan“ ne može biti planski dokument u smislu odredbi Zakona o šumama. Samim tim, isti ne može ni predstavljati zakonit osnov za postupanje u park šumama, bez prethodno doneta dva strateška planska dokumenta – „Osnova gazdovanja šumama Grada Valjeva“ i „Programa gazdovanja šumama Grada Valjeva“.

Prvi dokument koji je prethodno morao biti donet je desetogodišnji program gazdovanja šumama pod nazivom „Osnova gazdovanja šumama Grada Valjeva“ i to od strane Skupštine Grada Valjeva, na koji saglasnost daje i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Na osnovu tog dokumenta, pristupa se donošenju godišnjih programa gazdovanja šumama pod nazivom „Program gazdovanja šumama Grada Valjeva“, koji donosi preduzeće „Agrorazvoj – valjevske doline“. Svaka radnja koja se sprovodi u šumama i park – šumama na teritoriji našeg grada mora biti predviđena navedenim strateškim dokumentima, pa tako i bilo kakva seča stabala u Parku Pećina. Više puta smo javno postavljali pitanje – kada su ovi dokumenti doneti od strane nadležnih organa? Odgovor na ovo pitanje građani Valjeva nikada nisu dobili. Isto pitanje nadziranom subjektu „Agrorazvoj – valjevske doline“ bio je u obavezi da postavi i republički šumarski inspektor, što je isti svesno izbegao da učini. Takvo nečinjenje ima za posledicu ne samo novo flagrantno kršenje zakona od strane državnih organa već ukazuje i na jasnu nameru ove vlasti da nastavi sa uništavanjem Parka Pećine.

Shodno iznetom, na nama je da nastavimo pravnu borbu za očuvanje Parka Pećine ali je očigledno da će se ta borba u budućnosti voditi i radikalnijim metodama jer nam ništa drugo ne preostaje u državi u kojoj su zakoni samo mrtvo slovu na papiru,“ navodi VPO u saopštenju za javnost.