12/04/2024
Najnovije vesti
29.-sednica-Skupstine-grada-Valjeva-jedan-glas-uzudrzan-29-12-2022-prenosi-Objektiva.rs-iz-Valjeva.

ODLUKE SA 29. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VALJEVA

Autor 30/12/2022

Nakon višečasovne diskusije, odbornici Skupštine grada Valjeva usvojili su odluke u, prvi put primenjenom “satu za glasanje”.

Prva tačka, od ukupno 46, proširenog dnevnog reda 29. sednice Skupštine grada Valjeva bio je pretres predloga Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva. Odbornici su potvrdili mandat Ivani Krsmanović, strukovnom sanitarno – ekološkom inženjeru, sa izborne liste većinske stranke.

Usvojena je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa “Karitas Valjevo”, u delu naseljenog mesta Divčibare.

Inicijativu za donošenje odluke o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa “Karitas Valjevo” u delu naseljenog mesta Divčibare, podnelo je Udruženje za oblast ostvarivanja – socijalno-zdravstvenih i humanitarnih ciljeva Karitas Valjevo, sa sedištem u Valjevu. Izradu plana finansirao je podnosilac inicijative za izradu planskog dokumenta, a obrađivač Plana detaljne regulacije za izgradnju turističkog kompleksa Karitas Valjevo u delu naseljenog mesta Divčibare je “ARHIPLAN” d.o.o Aranđelovac. Prostornim planom grada Valjeva određene su smernice za izradu urbanističkih planova i sprovođenje Prostornog plana. Propisana je izrada Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju zone, kompleksa ili lokaliteta za industriju i MPS (mala i srednja preduzeća), objekat u funkciji poljoprivredne proizvodnje, turizam i kuće za odmor, predviđena je obaveza izrade plana detaljne regulacije. Objekti turističke namene mogu da se grade u novim zonama turističke namene u turističkim naseljima, naseljima sa specifičnom turističkom funkcijom i kompleksima utvrđenim na osnovu odgovarajućeg urbanističkog plana.
U skladu sa postupkom izrade planskih dokumenata propisanim zakonom i pravilnikom nosilac izrade planskog dokumenta Gradska uprava grada Valjeva – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine organizovalo je u saradnji sa Komisijom za planove, rani javni uvid u Elaborat koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta. Predmet ranog javnog uvida jeste Elaborat koji se priprema u početnim fazama izrade planskog dokumenta. Elaborat za rani javni uvid – kao osnovna konceptualna planska razvojna rešenja koja se odnose na uslove, mogućnosti i ograničenja građenja na pojedinačnim katastarskim ili građevinskim parcelama sadrži tekstualni i grafički deo.

Takođe, usvojen je predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije “Kolubara” – druga izmena.
Odlukom o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Kolubara“ – druga izmena, predviđeno je da za potrebe izrade izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Kolubara“ – druga izmena, nije potrebna izrada strateške procene uticaja plana na životnu saredinu.
Razlozi za izmenu i dopunu plana je što fabrika “Gorenje”, na ovom kompleksu planira proširenje proizvodnog programa u vidu izgradnje novih objekata. U kompleksu fabrike Gorenje, nalazi se postojeći gradski fekalni kolektor, za koji je kroz izmenu i dopunu ovog PGR – a planiran novi koridor za njegovo izmeštanje. Takođe, zbog izgradnje novih pogona fabrike, povećaće se broj zaposlenih radnika i ukazala se potreba za prostorom za formiranje parkinga za potrebe fabrike, kao i izmeštanje postojećeg stuba bazne stanice mobilne telefonije u okviru kompleksa fabrike na drugu lokaciju takođe u okviru fabrike Gorenje.

Naručilac i nosilac izrade izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kolubara – druga izmena je Gradska uprava grada Valjeva, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, saobraćaj i zaštitu životne sredine. Obrađivač izrade plana je Saobraćajni institut CIP Beograd, a izmene i dopune PGR Kolubara – druga izmena, finansira podnosilac inicative za izradu plana,odnosno Gorenje doo Valjevo.

Na sednici Skupštine grada Valjeva, usvojeni su programi poslovanja javnih preduzeća, kao i ustanova kulture grada Valjeva za 2023. godinu i to JKP-a: Vidrak, Polet, Toplana, Vodovod, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, Turističke organizacije Valjevo, REC Eko – Tamnava Ub, Centra za socijalni rad Kolubara, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke Ljubomir Nenadović, Moderne galerije, Internacionalnog umetničkog studija Radovan Trnavac Mića, Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, Zavoda za zaštitu spomeniika kulture, Međuopštinskog istorijskog arhiva, Ustanove za fizičku kulturu Valis i programa poslovanja Agrorazvoja – valjevske doline. Takođe, usvojen je i godišnji plan rada PU Milica Nožica za 2022/23. godinu.

Usvojena su rešenja o davanju saglasnosti na programe korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP-a: Vidrak, Polet, Toplana, Vodovod, REC „Eko – Tamnava“ doo Ub i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ za 2023. godinu.

Skupština grada Valjeva usvojila je i godišnje programe službi JKP Vidrak i to za: upravljanje komunalnim otpadom, obavljanje delatnosti zoohigijene, javnim parkiralištima, održavanje čistoće na površinama javne namene, upravljanje grobljima i sahranjivanju i program održavanja javnih zelenih površina, takođe za 2023. godinu. Usvojena je i Odluka o ceni usluga zoohigijene, kao i Odluka o usklađivanju osnivačkog akta istog preduzeća.

Usvojen je predlog rešenja o davanju saglasnosti na program obavljanja dimničarskih usluga za 2023. godinu JKP Toplana Valjevo, kao i Odluka o određivanju cene dimničarskih usluga.

Odbornici su usvojili i predlog rešenja o davanju saglasnosti na program upravljanja i održavanja seoskih vodovoda JKP Vodovod u 2023. godini.

Usvojen je predlog druge izmene programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Valjevo za 2022. godinu, predlog Odluke o obavljanju poslova sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2022. godinu, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama proizvoda šumarstva Agrorazvoj – valjevske doline.

Za direktora JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“, imenovan je Ivan Beljić, master poslovni informatičar iz Valjeva, na period od četiri godine.

U okviru kadrovskih pitanja, usvojen je predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke “Valjevo”. Za vršioca dužnosti direktora, imenovan je diplomirani farmaceut Vojislav Stepanović, dosadašnji direktor Ustanove.

Usvojeni su predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP Polet Valjevo; predlog rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva; pretres predloga rešenja o imenovanju Komisije za dodelu nagrade grada Valjeva; pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose; pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine; pretres predloga rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju gradskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva; pretres predloga o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za određivanje naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta; pretres predloga rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju lokalnog Saveta za zapošljavanje grada Valjeva; pretres predloga rešenja o izmeni rešenja o imenovanju Saveta za bezbednost grada Valjeva; pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora “Milovan Glišić” Valjevska Kamenica i pretres predloga rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Valjevske gimnazije.