12/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • ODRŽANA 45. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

ODRŽANA 45. SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Autor 21/11/2021

Članovi Gradskog veća na zasedanju, održanom u petak, 19. novembra, razmatrali su devetomesečni izveštaj izvršenja budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2021. godine.

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.803.325.800,31 dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.861.818.316,03 dinara sa procentom ostvarenja 75,25%. Planirani prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz izvora budžeta su 3.720.678.466,83 dinara, a ostvareni u iznosu 2.789.280.215,93 dinara odnosno 74,97% od planiranog iznosa, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 82.647.333,48 dinara, a ostvareno 72.538.100,10 dinara. Tekući prihodi (porezi, takse, naknade) iz budžeta grada realizovani su u iznosu od 2.608.441.470,44 dinara, odnosno sa 73,69% u odnosu na plan. Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.385.741.287,14 dinara, što čini 49,68% ukupno ostvarenih prihoda, primanja i prenetih sredstava.

Utvrđeno je rešenje o imenovanju stručnog tima za projekat javno – privatnog partnerstva sa elementima koncesije, za obavljanje apotekarske delatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig.

Na sednici Gradskog veća razmatran je predlog Odluke o izradi Plana generalne regulacije „Centar“. Izrada plana odnosi se na celokupni obuhvat Plana generalne regulacije „Centar“, ukupne površine od oko 140.22.53 ha. Za potrebe detaljne razrade zaštićenog područja stare čaršije „Tešnjar“, izradiće se Elaborat – studija zaštite, uslova i čuvanja i mere zaštite prostorne kulturno – istorijske celine.

Utvrđen je predlog Odluke o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Valjeva.

Razmatran je predlog Odluke o davanju saglasnosti na izmenu i dopunu programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ za 2021. godinu.

Članovi Gradskog veća razmatrali su predlog Odluke o prenosu prava korišćenja objekta za sport i fizičku kulturu u Ulici Pijačni kej u Valjevu, Ustanovi za fizičku kulturu „Valis“.

Prihvaćen je predlog Odluke o promeni naziva objekta zgrade za sport i fizičku kulturu u Ulici Pijačni kej. Na inicijativu člana Gradskog veća, koju je podržao Sportski savez Valjeva, predložena je promena dosadašnjeg naziva objekta „Dom društva za fizičku kulturu i rekreaciju „Partizan“, u „Dom sporta General Svetomir Đukić“. General Svetomir Đukić je jedna od najznačajnijih ličnosti sporta, osnivač Srpskog olimpijskog kluba, nosilac najviših odlikovanja i određivanjem naziva sportskog objekta odala bi se počast ličnosti koja je u radu u oblasti sporta i doprinosu njegovom razvoju, posvetila značajan period svog života.

Utvrđen je predlog dopune programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu, kao i predlog rešenja o dopuni rešenja o određivanju poslovnog prostora političkim strankama.

Članovi Gradskog veća prihvatili su predloge rešenja o davanju saglasnosti na statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“, Odluku o izmenama statuta Narodnog muzeja Valjevo i Odluku o izmenama statuta JKP „Toplana“ Valjevo.

Razmatran je predlog Odluke o odrđivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva. Ovom odlukom određuju se privredna društva i druga pravna lica kao subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva.

Prihvaćen je predlog zaključka o prihvatanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa poslovanja JKP, čiji je osnivač grad Valjevo za period od 1.1.2021. do 30.6.2021. godine.

Razmatran je predlog rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske efikasnosti.

Utvrđen je predlog rešenja o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu plate načelnika Gradske uprave Valjeva.

Prihvaćen je predlog rešenja o odbijanju žalbe, podnete na rešenje Gradske uprave – Odeljenja za društvene delatnosti, a odnosi se na novčanu naknadu za prvorođeno dete.

Poslednje tri tačke dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća, odnosile su se na predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.
izveštaj i foto: leparecva

  Vesti