27/09/2023
Najnovije vesti
Matična biblioteka foto-konkurs Objektiva.rs Valjevo

FOTO KONKURS “SLIKE GRADA 365/2021”

Autor 04/03/2022

Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović” iz Valjeva raspisuje foto – konkurs “Slike grada 365/2021” za izbor i otkup imovinskih prava za 365 fotografija dokumentarnog karaktera, koje se odnose na događaje, situacije i prilike koje su obeležile prošlu 2021. godinu.

Konkurs je otvoren do 8. marta 2022. godine. Fotografije dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Violeta Milošević  Brankovina Matična biblioteka Ljubomir Nenadović foto Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo
Violeta Milošević, direktorka Matične biblioteke

Prema rečima direktorke Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” iz Valjeva, Violete Milošević: “Biblioteke su svojim korisnicima i građanima, u sredinama u kojima rade, interesantne onoliko koliko su zanimljivi njihovi fondovi. Jedna od značajnih aktivnosti Matične biblioteke je da neprekidno radi na prezentaciji i promociji tih fondova, pored ostalog, obaveštavajući sugrađane na koji način tu građu mogu da koriste,” naglasila je Violeta Milošević.

Konkurs SLIKE GRADA 365/2021 je foto – konkurs koji će biti objavljivan svake godine sa ciljem formiranja novih zbirki foto-dokumenata kao građe koja će biti svedočanstvo o gradu Valjevu, događajima, ljudima, razvoju, transformaciji i sl. Zbirka fotografija će biti trajno čuvana kao zavičajna zbirka neknjižne građe u vlasništvu Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović” Valjevo, što znači da će biti predmet obrade, prezentacije i korišćenja u skladu sa standardima bibliotečkoinformacione delatnosti i drugih propisa koji se tiču autorskih prava.

Autorska i druga prava koja se odnose na otkupljene fotografije i konkurs biće regulisana posebnim ugovorom između autora i Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović” Valjevo, u skladu sa važećim propisima.

Biblioteka kao organizator imenuje žiri i koordinira njegov rad, u cilju obezbeđivanja uslova za otkup 365 fotografija, koje odgovaraju temi i uslovima konkursa, i koje će biti trajno čuvane kao zavičajna kolekcija fotografija u digitalnom i fizičkom obliku.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa boravištem u Valjevu. Autori fotografija moraju biti nosioci svih prava na fotografijama prijavljenim na konkurs. Fotografije u elektronskom obliku treba poslati na adresu slikegrada.va@gmail.com, zajedno sa spiskom fotografija.

Za slanje fotografija učesnici treba da koriste elektronsku adresu iz koje se ne može prepoznati ime i prezime autora. Neće biti prihvaćene prijave sa mejlova koji sadrže lično ime ili prezime autora fotografija. Konkurs je otvoren do 8. marta 2022. godine. Fotografije dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Otkupna vrednost svake fotografije je 500,00 dinara (bruto iznos). Učesnici konkurusa nemaju pravo na korekciju otkupne cene za fotografiju, a prijava na konkurs se smatra prihvatanjem pravila i uslova koje je predvideo organizator.

Svaki učesnik konkursa je u obavezi da, pre slanja fotografija, dostavi Biblioteci potpisanu potvrdu o odricanju od odgovornosti, koja glasi:

Ovim potrđujem da fotografije koje šaljem na konkurs SLIKE GRADA 365/2021 jesu moje originalno delo i da niko ne polaže autorska prava na njih, a ako ih i polaže, ja sam njihov jedini nosilac. Fotografije koje budem priložio su izraz moje sopstvene kreativnosti i razumem da će one biti objavljene kao moje originalno delo, sa mojim autorskim pravima. Razumem da će moje fotografije biti predmet razmatranja i selekcije pre nego što budu prihvaćene ili izabrane na konkursu. Ukolko je bilo koja moja fotografija uvredljiva, nedozvoljeno poboljšana, ili po kvalitetu ne odgovara uslovima konkursa, predstavlja studijsku fotografiju ili animaciju, razumem i prihvatam da može biti diskvalifikovana.”

Svaki učesnik konkursa treba navedni tekst doslovno da preuzme, da ga svojeručno potpiše navodeći na kraju lične podatke (ime, prezime, JMBG, elektornsku adresu) i kovertirano dostavi organizatoru na sledeći način:
Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović” Valjevo Za konkurs SLIKE GRADA 365/2021 Vojvode Mišića 35, 14000 Valjevo

Neće biti uzete u razmatranje fotografije za koje blagovremeno nije dostavljena potpisana potvrda o odricanju od odgovornosi.

Matična biblioteka Karadjordjeva ulica Valjevo Objektiva.rs Foto Dragan Krunić
Matična biblioteka “Ljubomir Nenadović u Karađorđevoj ulici u Valjevu, jesen 2021. godine

Maksimalan broj fotografija po autoru je 100 fotografija, dostavljenih u skladu sa ovim konkursom. U obzir dolaze crno – bele i fotografije u boji. Fotografije slati u JPG formatu, do 5 MB (2000 piksela kraća strana minimum), bez foto-manipulacija na fotografiji; dozvoljene su korekcije osvetljenja, kontrasta i sl. Svaka fotografija mora biti imenovana isključivo na sledeći način: Godina, mesec i dan nastanka, naziv fotografije, šifra autora (npr. 2021_12_03_Najniža temperatura_********)

Učesnici konkursa su u obavezi da dostave i spisak fotografija, kao zaseban dokument u WORD ili PDF formatu, koji treba da sadrži sledeće informacije za svaku od fotografija:

* datum kada je fotografija nastala (npr. 2021, januar, što preciznije ako je moguće);

*lokaciju na kojoj je fotografija nastala;

*događaj na koji se odnosi fotografija;

*učesnike, lica koja su na fotografiji i sl.;

*okruženje, atomsferu i slične informacije koje pružaju bolji uvid u fotografiju.

Neće biti prihvaćene fotografije na kojima su rađene montaže ili su korišćeni filteri na takav način da fotografija izgleda nerealno. Kompozicija nekoliko različitih fotografija i fotografije koje su na bilo koji način sastavljene iz više slika biće diskvalifikovane. Naknadno dodavanje, brisanje ljudi, objekata i drugih elemenata nije dozvoljeno. Fotografije ne smeju sadržati potpise autora, vodeni žig, logotip ili naknadno unet tekst preko fotografije. Neće biti prihvaćene fotografije isključivo umetničkog karaktera, bez obzira na kvalitet i vizuelno -estetski aspekt.

Dozvoljene korekcije su kontrast, osvetljenost, intenzitet boje, temperatura svetlosti, uz minimalno „čišćenje” fotografije, poput uklanjanja prašine i mrlja sa sočiva.

Žiri vrši izbor 365 fotografija, u skladu sa zahtevom organizatora, Biblioteke, rukovodeći se uslovima konkursa, temom i potrebama bibliotečkoinformacione delatnosti. Tokom rada, selekcije i izbora fotografija, žiri neće imati uvid u identitet autora fotografija.

Žiri donosi odluku o izboru maksimalno 365 fotografija i poziva autore da dostave podatke o svom identitetu, u cilju preduzimanja daljih radnji. Odluka žirija je konačna.

Žiri čine: novinari – Borka Marković i Slobodan Ćirić, istoričar umetnosti – Katarina Šišović, istoričar umetnosti, bibliotekari – Violeta Milošević i Ivan Bazrđan i Josip Gračanin, sistem – inženjer informatičar.

Autorska prava, obaveze i objavljivanje
A) Autor otkupljene fotografije zadržava autorsko pravao u svakom trenutku, što znači da će njegovo ime, kao ime autora, biti navedeno svaki put kada se fotografija objavljuje. Autor otkupljene fotografije prenosi na Biblioteku imovinsko pravo koje će biti ugovorom potvrđeno.

Otkupljene fotografije postaju imovina Biblioteke, koja stiče pravo da ih koristi u elektornskom i fizičkom obliku, za potrebe formiranja i razvoja zavičajne neknjižne kolekcije foto-dokumentacije. Ova građa biće tretirana u skladu sa stručnim pravilima bibliotečko-informacione delatnosti, u svakom segmentu (selekcija, stručna obrada, čuvanje, prezentovanje, objavljivanje i sl.).

Biblioteka će kao vlasnik imovinskih prava uvek navoditi ime autora fotografije, u skladu sa njegovim autorskim i moralnim pravima, koja mu trajno pripadaju.

B) Prijavom na konkurs autori fotografija daju pravo Biblioteci kao organizatoru da besplatno koristi fotografije u sledeće svrhe:

*izložbe koja bude organizovana (najviše 5 fotografija);

*korišćenje fotografija od strane Biblioteke i bibliotečkih stručnjaka u cilju promovisanja konkursa, kako u publikacijama, stručnim radovima i prezentacijama za potrebe istraživanja i razvoja bibliotečko – informacione delatnosti, tako i u štampi i medijima, isključivo u vezi sa ovim konkursom (maksimalno 5 fotografija svakog autora).

V) Organizator, Matična biblioteka „Ljubomir Nenadović” Valjevo, ne prihvata nikakvu odgovornost za potraživanje trećih lica.

G) Pre objavljivanja rezultata konkursa SLIKE GRADA 365/2021 u medijima i na internet stranicama, Biblioteka će o konačnom ishodu obavestiti učesnike konkursa putem elektronske pošte, pozivajući sve učesnike da odmah dostave svoje podatke za identifikaciju u vezi sa šifrom pod kojom su prijavili svoje učešće.

D) Autori izabranih fotografija se obavezuju da na zahtev dostave fotografije u visokoj rezoluciji, najkasnije 3 dana od dana proglašenja rezultata konkursa.

Podatke o učesnicima konkursa koristi samo organizator, u cilju realizacije konkursnih aktivnosti. Zakonom dozvoljeni podaci biće korišćeni samo u svrhu izveštavanja i promocije konkursa. Učesnici konkursa, autori fotografija, učešćem na konkursu prihvataju ove uslove.

Lični podaci koji se odnose na autore fotografija biće korišćeni samo u svrhu realizacije imovinskih prava i ugovornih obaveza, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 87/2018).