22/09/2023
Najnovije vesti
Skupština zasedanje 24 06 2022

SKUPŠTINA USVOJILA ODLUKU O ZAVRŠNOM BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2021.

Autor 24/06/2022

Skupština grada Valjeva usvojila je Odluku o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2021. godinu.

Planirani prihodi, primanja i preneta sredstva iz prethodne godine iz budžeta su 3.831.175.769,71 dinara, a ostvareni su u iznosu 3.894.643.280, 50 dinara, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 92.067.596,69 dinara, a ostvareno 189.100.177,31 dinara.

Tekući prihodi iznose 3.584.083.840,41 dinara. Što se tiče poreskih prihoda, oni su realizovani u iznosu od 2.562.562.341,57 dinara, odnosno 100,51%. Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.904.079.901,07 dinara, što čini 49,46 ukupno ostvarenih prihoda i primanja.

Preneta neutrošena sredstva na računu izvršenja budžeta su manja u odnosu na planirana za iznos od 279.305,91 dinara, koliko je vraćeno budžetu Republike Srbije kao neutrošena sredstva od namenskih transfera dobijenih u ranijim godinama.

Ukupni izvršeni javni rashodi i izdaci za 2021. godinu iznose 3.488.625.812,81 dinara, od toga rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada 3.831.175.769,71 dinara, a iz ostalih izvora korisnika budžeta 75.771.512,95 dinara.

Rukovodilac Odeljenja za finansije Željko Tabašević je pored gore navedenog, objasnio i realizaciju programskih aktivnosti.

“Što se tiče 17 programa sa svim programskim aktivnostima u 2021. godini, oni su realizovani u sledećim iznosima:

Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje realizovano je sa 4, 2 miliona, odnosno sa 61,50%, Komunalne delatnosti – 301,3 miliona, Lokalni ekonomski razvoj – 174, 2 miliona, Razvoj turizma – 24 miliona, Poljoprivreda i ruralni razvoj – 88,5 miliona, Zaštita životne sredine – 144,5 miliona, Organizacija saobraćaja i saobraćajne infrastrukture – 314 miliona, Predškolsko obrazovanje i vaspitanje – 480,2 miliona, Osnovno obrazovanje i vaspitanje – 149,9 miliona, Srednje obrazovanje i vaspitanje – 75,9 miliona, Socijalna i dečija zaštita – 183, 5 miliona, Zdravstvena zaštita – 178, 5 miliona, Razvoj kulture i informisanja – 174, 9 miliona, Razvoj sporta i omladine – 195, 1 milion, Opšte usluge lokalne samouprave sa 841,1 milion, Politički sistem lokalne samouprave sa 52,7 miliona i Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije sa 28, 8 miliona ili 71,29%. Sastavni deo odluke je i izveštaj eksterne revizije za 2021. godinu.

Mogu da kažem da smo imali zaista odličnu 2021. godinu što se tiče prihoda, imamo tendenciju rasta iz godine u godinu tekućih prihoda koji i jesu uporediva kategorija“, obrazložio je Tabašević.

Gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković je naglasio da je jako bitna tendencija rasta prihoda, jer to otvara mogućnosti za mnoge stvari.

Zaista hrabri tendencija rasta prihoda u prethodne dve godine i nadam se da će taj trend nastaviti i u sledećoj godini. Mislim da je to jako važno i pokazuje mnogo toga. Jako je važno zbog toga što nam otvara mogućnosti za mnoge stvari, a mnoge stvari želimo da uradimo. Što se tiče rashodne strane, kada se izuzmu namenska sredstva, to je nekih 92%, ja bih se složio da je to solidno i da moramo da se potrudimo da taj procenat bude i veći u ovoj godini, ali je takođe jako važno da se napomene da postoje procedure neke koje moraju da se ispoštuju, a utiču na realizaciju mnogih projekata i samu realizaciju budžeta i zbog toga smo imali preko 200 miliona prenetih neutrošenih sredstava, ali je jako važno napomenuti da je to na osnovu preuzetih obaveza i zaključenih ugovora, dakle ta sredstva će takođe biti u potpunosti utrošena. Što se tiče namenskih sredstava, ta sredstva nekada i ne možete da stignete da utrošite do kraja godine, ona moraju stajati na računu. Najbitnije od svega je da imamo trend porasta prihodne strane, isključivo je to važno zbog mnogih stvari koje želimo da uradimo“, zaključio je gradonačelnik, Lazar Gojković.