19/04/2024
Najnovije vesti
Treca-OS-Andra-Savcic-tribina-Medunarodni-dan-invalida-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-Valjevo

Nasilje – problem savremenog doba – Bolje je sprečiti

Autor 29/11/2023

Nevladina organizacija Obumbratio 29. novembra, od 17 sati, priređuje tribinu o vršnjačkom i nasilju u porodici o čemu će govoriti Slađana Stanković i Dejan Vuković, u Osnovnoj školi Andra Savčić u Valjevu gde kontinuirano već par decenija realizuju preventivne socijalne projekte trudeći se da u rad uključe što širu zajednicu.

Novi projekti u OŠ Andra Savčić – ugradnja lifta za invalide, akreditacija škole i učešće u programu Erazmus (+video) – pročitajte OVDE

U proteklih nekoliko godina, posebno od pojave pandemije i dugotrajnih perioda izolacije, na globalnom nivou je uočen porast nasilja. Sveobuhvatno informisanje i obrazovanje, već od perioda rane mladosti o određenim problemima i posledicama koje proizilaze je najbolji vid prevencije.  

Podsećamo, podaci Republičkog zavoda za statistiku iz 2021. godine pokazuju da je u ruralnom i urbanom području u Srbiji od 4.000 žena, starosti od 18 do 74 godine, čak 20% ispitanica potvrdilo da je doživelo neki oblik nasilja. Prema podacima UNICEF-a u Srbiji je čak 65% učenika bar jednom bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja, 24% učenika je više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja, a 44% učenika je bilo jednom ili više puta izloženo napadu od strane vršnjaka. U čak 85% slučajeva detetu – žrtvi nasilja niko ne pomogne, a sve je prisutnije i nasilje putem Interneta, ukazuje Slađana Stanković, sanitarno-ekologški inženjer i aktivista u oblasti humanitane i ekološke zaštite.

Porodica je oduvek bila osnovna ćelija društvenog života u kojoj se oblikuje napredak civilizacije, kontinuitet tradicije i najvažnije pretpostavke ljudske kulture. Ona je most imeđu pojedinca i društva.

Poslednjih godina ulažu se sve veći napori da se definiše nasilje u porodici, među decom; javlja se potreba da se ono što je vekovima bilo sakriveno i tolerisano osvetli sa svih strana. Jedino tako moglo bi da se sveobuhvatno sagleda, da se preduprede stradanja onih koji su nekada najviše trpeli, u sadašnjosti i budućnosti.

Da bi se preduzele prave i pravovremene mere kada je u pitanju nasilje ovom problemu mora se prići sveobuhvatno. Potrebno je saslušati iskustva žrtava, njihove ispovesti i odlučnost da govore o svom problemu i potraže pomoć. Sagledati rasprostanjenost, strukturu i karakteristike nasilja, kao spremnost žrtve da potraži pomoć od državnih organa: policije, tužilaštva, suda, advokature. Kada se govori o porodičnom nasilju najčešće se osvrćemo na decu, jer svako nasilje u porodici je nasilje i prema deci.

NVO-Obumbratio-prevencija-nasilja-tribina- Objektiva.rs-vesti-Valjevo

Istraživanje nažalost daje sumornu sliku savremene porodice u Srbiji. Ona je po mnogo čemu specifična u odnosu na druge, čak i okolne zemlje: u odnosu na visoku stopu fizičkog nasilja i na višestruki negativni uticaj ekonomske krize i rata.

Nasilje je u značajnoj meri prisutno u porodici, kako bračnoj tako i vanbračnoj zajednici i pre svega pogađa žene i decu. Ima značajne i dugoročne posledice na zdravlje i prenosi se sa generacije na generaciju. Nasilje ne trpe samo žene nego i muškarci. Nasilje se takođe dešava u istopolnim vezama. Svako ko trpi bilo koji vid nasilja je žrtva.

Nasilje nad decom je prema savremenim koncepcijama posledica nasilja u porodici koje spada u najteže oblike traumatskog iskustva iz detinjstva sa trajnim posledicama po celokupan, posebno emocionalni, razvoj deteta. Forme nasilja nad decom mogu biti: fizičko, emocionalno, seksualno, socijalno i kombinovano. Svaka od navedenih formi nasilja ima podgrupe sa ishodom koji ukazuje na neophodnost primarne prevencije, ali i adekvatnih oblika zaštite i terapije kako zlostavljene dece tako i zlostavljača. Savremeno zakonodavstvo posebno štiti decu, o čemu postoje odgovarajući nacionalni i međunarodni zakonski propisi.Dete kao žrtva nasilja je svaka osoba mlađa od 18 godina izložena nasilju, što je u skladu sa Konvencijom o pravima deteta. Prema članu 19 UNCRC, svako dete ima pravo da ne bude izloženo nijednom vidu nasilja. Pošto je ovo pravo u osnovi međunarodnog prava, vladine organizacije moraju da se trude da deci pruže detinjstvo bez nasilja dok ovo pravo ne postane zastupljeno svuda.

Prema podacima UNICEF-a u Srbiji, nasilje prema deci se ispoljava u različitim oblicima i na različite načine – u porodičnom okruženju, u školama, u institucijama u kojima su deca smeštena radi zaštite, u digitalnom svetu, i uopšte u zajednici. Kada govorimo o statistikama, svako četvrto dete u Srbiji trpi učestalo nasilje svojih vršnjaka u školi, a dve trećine mladih je izloženo nekom riziku od nasilja i zloupotrebe na internetu. Čak 65% učenika je bar jednom bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja, 24% učenika je više puta bilo izloženo nekom obliku nasilnog ponašanja, a 44% učenika je bilo jednom ili više puta izloženo napadu od strane vršnjaka. U čak 85% slučajeva detetu – žrtvi nasilja niko ne pomogne.

Uzimajući za ozbiljnost ove situacije NVO Obumbratio bila je podstaknuta da se prijavi za finansiranje u okviru programa koje je ponudilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju u okviru Javnog konkursa za dodelu dotacija namenjenih za projekte porodično-pravne zaštite građana, podrške porodice i deci u 2023. godini. Naše istinsko interesovanje za ovu temu rezultiralo je sveobuhvatnim prikupljanjem podataka koji se prvenstveno odnose na krivičnopravni aspekt. Na osnovu prikupljenih podataka dobili smo neki okvirni uvid o slučajevima nasilja u porodici u kojima se deca pojavljuju kao žrtve nasilja, tako i slučajevima gde su deca počinioci nasilja u porodici. Da bi sitaciju sveobuhvatno sagledali tražili smo podatke od nadležnih pravosudnih organa koji se odnose na ovaj problem. Na osnovu prikupljenih podataka definisani su specifični problemi – a to su prvenstveno neophodnost saznanja u kojoj meri se deca ili maloletna lica pojavljuju kao žrtve, ali i kao počinioci nasilja, kao i u kojoj meri se primenjuju sve odredbe Zakona o porodičnom nasilju.

Sagledavanjem ovih problema u okviru projekta imamo za cilj što bolju zaštitu dece od nasilja, kao i podstivcanje preduzimanja adekvatnih mera za počinioce nasilja. Opšti cilj je podizanje stepena informisanosti i znanja o slučajevima nasilja gde su deca žrtve, ali i počinioci nasilja što bi posledično dovelo do smanjenja istog.

Angažovanjem stručnjaka koji se bave ovom problematikom i organizovanjem edukacija među učenicima, nadamo se da ćemo proširiti znanja među mladima kako se na pravi način izboriti sa nasiljem. Cilj nam je da edukacijama u osnovnim i srednjim školama podignemo stepen znanja o tome kako prepoznati, kako se zaštiti, kada i kome se obratiti za pomoć. Takođe učenike upoznajemo sa informacijama na koji način da pravovremeno i efikasno odreaguju na nasilje. U okviru ovih edukacija učesnicima, na njima prilagođen način u skladu sa uzrastom, pružamo informacije i znanja o vrstama, mehanizmima, posledicama nasilja, upoznajemo ih sa zakonskom regulativom koja se bavi ovom problematikom, kao i  kome i kada se obratiti za pomoć. Poseban osvrt je  na upoznavanju mladih kako, na najbolji način prevenirati sve oblike nasilja, upoznati ih sa principima nulte tolerancije na nasilje, pravilnim podsticanjem nenasilne komunikacije, podsticanjem rodne i svake druge ravnopravnosti i nediskriminacije.

S obzirom na ozbiljnost situacije i porast broja nasilnih događaja, pored mladih neophodno je i podizanje svesti šire javnosti. Zajedničkim angažovanjem celokupne zajednice i stalnim isticanjem značaja koji ovaj problem ima, možemo skrenuti pažnju celokupne javnosti.

Naša organizacija smatraće kao uspešnost ovog projekta prvenstveno u broju mladih koji su prisustvovali edukacijama, njihovim aktivnim učešćem i odgovoru na edukacijama. U razgovoru sa mladima može se steći uvid u stav prema ovom problemu i na osnovu toga planirati buduće aktivnosti. Nadamo se da  informacije koje dobijaju na edukacijama, voditi ka tome da se poveća broja mladih koji se javljaju za pomoć nadležnim ustanovama, kao i smanjenju broja mladih koji su učesnici u nasilju, što se može propratiti jedino uvidom u podatke nadležnih ustanova prvenstveno onih koji se bave prekršajnim delima, a zatim i zdravstvenih ustanova.

Tribina o prevenciji porodičnog nasilja – Bolje je sprečiti – pročitajte OVDE

Na edukacijama stalno ističemo značaj da dobijene informacije prenose dalje među mladima kako od strane prisutnih prosvetnih radnika, tako i od strane mladih u vidu vršnjačke edukacije. Takođe u saradnji sa školama predlažemo da u okviru slobodnih aktivnosti razmenjuju informacije sa mladima o ovoj temi, kao i mogućnosti da ove aktivnosti uvrste u vannastavne”, zaključuje sanitarno-ekološki inspektor i aktivista, Slađana Stanković.

Nevladina organizacija Obumbratio je neprofitno, nestranačko udruženje građana osnovano u februaru 2020.godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socio-humanitarnog rada.

Projekat NVO Obumbratio o prevenciji nasilja nad ženama (video) – pročitajte OVDE

U protekla četiri meseca putem edukativnih tribina i radionica, posebno sa osnovcima i srednjoškolcima u okviru projekta “Bolje je sprečiti” članovi NVO Obumbratio su aktivno ukazivali na eskalirajući problem nasilja, ukazujući na prava žrtava, ali i na činjenicu da je, umseto trpljenja, delotvornije prijaviti nasilnika kako bi bile sprečene fatalnije posledice jer je pomoć neophodna i žrtvama, ali i osobama koje vrše nasilje.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva 2”

podržanog od strane Grada Valjeva u 2023. godini.