17/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • 28. april Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu
Povrede-na-radu-28.-april-Svetski-dan-bezbednosti-i-zdravlja-na-radu-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-iz-Valjevo

28. april Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Autor 28/04/2023

Prema podacima Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u 2022. godini 11 osoba je zadobilo smrtne povrede na radu, a ukupno je registrovano 12.692 povređenih.

Teške povrede na radu zadobilo je ukupno 1.127 radnika, od toga pri dolasku ili odlasku sa posla 596, dok je lakše povređeno 10.958 radnika. Uprava je analiziirala ukupno 1.138 povreda na radu, 11 smrtnih i 1.127 teških povreda na radu, koje su se dogodile u 2022. godini na radnom mestu. Teške povrede koje su se dogodile pri dolasku i odlasku sa posla nisu predmet ove analize,

U 2022. godini broj povreda na radu prema delatnosti poslodavca

Registrovano je ukupno 1.127, a najveći broj povreda na radu zabeležen je u delatnostima prerađivačke industrije 289 (25,64 %) i saobraćaj i skladištenje 100 (8,87 %).

Povrede na radu prema delatnosti poslodavca: administrativne i pomoćne uslužne delatnosti 56 (4,97%), građevinarstvo 74 (6,57%), delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe – bez evidentiranih, državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje 70 (6,21%), zdravstvena i socijalna zaštita 84 (7,45%), informisanje i komunikacije 15 (1,33%), obrazovanje 69 (6,12%), ostale uslužne delatnosti 6 (0,53%), poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 92 (8,16%), poslovanje nekretninama 3 (0,27%), prerađivačka industrija 289 (25,64%), rudarstvo 27 (2,40%), skladištenje 100 (8,87%), snabdevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 45 (3,99%), snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 47 (4,17%), stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti 22 (1,95%), trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala 89 (7,90%), umetnost, zabava i rekreacija 13 (1,15%), usluge smeštaja i ishrane 12 (1,06%), finansijske delatnosti i delatnost osiguranja 13 (1,15%) i jedna osoba povređena (0,09%) ali bez podataka o delatnosti poslodavca.

Prema podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u periodu januar – decembar 2022. godine registrovane su 64 smrtne, 3.472 teške i 18.328 lakih povreda na radu. U Kolubarskom okrugu dogodilo je 570 povreda na radu u 2022. godini.

Najveći broj povreda na radu dogodio se kod poslodavaca koji imaju 500 i više zaposlenih, 484 (42,90 %) i kod poslodavaca koji imaju od 50 – 249 zaposlenih 305 (27,06 %).

Kada su u pitanju povrede na radu prema polu: 759 muškaraca i 367 žena su doživeli povrede na radu. Najveći broj povreda na radu se dogodio zaposlenima starosti između 46-55 godina 344 (30,52%) i kod zaposlenih starosti između 36-45 godina 266 (23,60 %).

U 2022. godini Uprava je izdala 22 stručna mišljenja za primenu propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pet mišljenja na predloge teksta kolektivnog ugovora kod poslodavca i 97 mišljenja o predlozima drugih propisa. U izveštajnom periodu obrađena su četiri mišljenja u vezi sa programima osposobljavanja osoba sa invaliditetom u skladu sa članom 15. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.