15/06/2024
Najnovije vesti
14-09-2022-Skupstina-Valjevo.jpg

ODRŽANO 26. ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADA VALJEVA

Autor 15/09/2022

Nakon usvajanja dnevnog reda, odbornici u Skupštini grada Valjeva konstatovali su prestanak mandata Milanu Radoviću, nakon podnošenja ostavke na mesto odbornika u Skupštini grada Valjeva i

Dušan Novokmet

potvrdili mandat Dušanu Novokmetu, sportskom treneru, sa izborne liste Aleksandar Vučić – Za našu decu.

Na sednici Skupštine grada Valjeva, uvojena je Odluka o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu – drugi rebalans, u kojoj su planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.400.655.000,00 dinara sredstava budžeta grada Valjeva i 89.057.099,43 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisinika, tako da ukupna planirana sredstva iznose 4.489.712.099,43 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada Valjeva su povećana za 115.625.400 dinara, odnosno za 2,70%.

Usvojena je druga izmena Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infastrukture grada Valjeva za 2022. godinu.
Takođe, odbornici su usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva za period januar – jun 2022. godine. Po sprovedenim rešenjima, planirani prihodi, primanja i neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju iznose 4.280.999.600,00 dinara i 79.219.901,43 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno iznosi 4.360.219.501,43 dinara ukupnih javnih sredstava. Na dan 30. juna, prihodi, primanja i preneta neutrošena stredstva budžeta iznose 2.276.086.714,19 dinara i ostvareni su sa 53,17% u odnosu na plan, dok su prihodi, primanja i neutrošena sredstva iz ostalih izvora realizovana u iznosu od 60.153.922,22 dinara, odnosno 75,93% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su realizovana u iznosu od 1.837.702.621,34 dinara, dok su rashodi koji se realizuju iz ostalih izvora realizovani u iznosu od 28.288.788,46 dinara. Stanje sredstava na računu izvršenja budžeta na dan 30. juna tekuće godine, iznosilo je 438.389.252,85.

Usvojen je predlog Koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig, kao i predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare – treća izmena.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su izveštaje o radu JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog sistema Stubo – Rovni „Kolubara“ za 2021. godinu, kao i JKP – a „Toplana“, „Vodovod“, „Vidrak“, „Polet“, „Agrorazvoj“, kao i Turističe organizacije Valjevo, za 2021. godinu. Usvojen je i Izveštaj rada na poslovima upravljanja i održavanja seoskih vodovoda „Kukalj“, „Prskavac“, „Gornja Grabovica“ „Žabari, „Valjevska Kamenica“ i „Stave“ za 2021. godinu JKP „Vodovod“ Valjevo.

Takođe, usvojeni su izveštaji o radu Centra za socijalni rad, Centra za kulturu, Narodnog muzeja, Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović”, Moderne galerije, Internacionalnog studija “Radovan Trnavac Mića”, Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević”, Zavoda za zaštitu spomenika, Međuopštinskog istorijskog arhiva i Ustanove za fizičku kulturu “Valis”, za 2021. godinu i usvojena je Odluka o izmenama statuta Matične biblioteke „Ljubomir Nenadović“ Valjevo i rešenje o davanje saglasnosti na statut Narodnog muzeja Valjevo.
Usvojeni su i izveštaji o realizaciji programa JKP – a “Polet”, “Vodovod”, “Vidrak”, Toplana” i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog sistema Stubo – Rovni „Kolubara“, za period 1.1.2022 – 31.3.2022. godine.

Takođe, usvojeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ i JKP „Toplana“, a usvojena je i data saglasnost na Odluku o kreditnom zaduženju JKP „Toplana“ i na odluke o načinu pokrića gubitka JKP – a „Vodovod“, „Vidrak“ i „Polet“.

Usvojena je prva izmena i dopuna programa poslovanja “Agrorazvoj – valjevske doline” za 2022. godinu, kao i Izveštaj o sprovedenim merama poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja u 2021. godini.

Odbornici su usvojili godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2022. godinu.

Usvojena je Odluka u uspostavljanju sistema energetskog mendžmenta u gradu Valjevu.

Odbornici su usvojili Odluku o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare. Izgradnja objekta Biciklističkog parka u naseljenom mestu Divčibare, realizuje se prema Projektu „Biciklistički park – Turističko planinsko mesto Divčibare“, koji je odobrilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Sredstva za izgradnju su obezbeđena od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u iznosu od 11.000.000,00 dinara, a preostala sredstva su obezbeđena iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu. Ukupna sredstva iznose 14.490.960,00 dinara.

Usvojena je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom.

Usvojena je Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za izbor direktora JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ Valjevo. Prijava na konkurs se podnosi u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Takođe, usvojena je Odluka o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih i izuzetno uspešnih učenika i studenata. Imjući u vidu značajna dostignuća koja uz odgovarajući uspeh mogu biti ostvarena u kolektivnim sportovima, opravdano je da se postojeća odluka izmeni u pogledu ostvarivanja prava na stipendiju.

Usvojena je Odluka o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu. Član 20d. se menja, što znači da pravo na naknadu troškova užine priznaje se učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, koji su obuhvaćeni jednom od sledećih kategorija:
*deca iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći;
*deca iz porodica koje su korisnici prava na dečji dodatak;
*deca bez roditeljskog staranja;
*deca koja su korisnici dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica;
*deca sa invaliditetom i smetnjama u razvoju koja nisu ostvarila pravo na dodatak ili uvećani dohodak za pomoć i negu drugog lica.

U okviru kadrovskih pitanja, usvojen je predlog rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije Valjevo. Za direktora Turističke organizacije Valjevo imenovana je Ana Marković, diplomirani politikolog za međunarodne odnose, počev od 14. septembra 2022. godine, na period od četiri godine.