24/05/2024
Najnovije vesti
Valjevo Skupština

SKUPŠTINA GRADA VALJEVA

Autor 27/11/2021

Juče je održano zasedanje Skupštine Grada Valjeva.

Pre usvajanja dnevnog reda, predsednik Skupštine grada Valjeva prof. dr Snežana Rakić, konstatovala je prestanak mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva Ane Spasić, sa izborne liste SPS – JS, zbog podnošenja ostavke, nakon čega su odbornici doneli odluku o potvrđivanju mandatata u Skupštini grada Valjeva Ivani Krstić, sa izborne liste SPS – JS.

Odbornici su usvojili devetomesečni izveštaj izvršenja budžeta grada Valjeva za period januar – septembar 2021. godine.
Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2021. godinu planirani su ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine u iznosu od 3.803.325.800,31 dinara, a ostvareni su u iznosu od 2.861.818.316,03 dinara sa procentom ostvarenja 75,25%. Planirani prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima iz izvora budžeta su 3.720.678.466,83 dinara, a ostvareni u iznosu 2.789.280.215,93 dinara odnosno 74,97% od planiranog iznosa, dok je iz ostalih izvora korisnika budžeta planirano 82.647.333,48 dinara, a ostvareno 72.538.100,10 dinara. Tekući prihodi (porezi, takse, naknade) iz budžeta grada realizovani su u iznosu od 2.608.441.470,44 dinara, odnosno sa 73,69% u odnosu na plan. Najveći deo prihoda i primanja budžeta grada ostvaren je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 1.385.741.287,14 dinara, što čini 49,68% ukupno ostvarenih prihoda, primanja i prenetih sredstava.

Sve stvari koje nisu realizovane, a 90 % su započete, završićemo ili do kraja ove godine ili u prvom kvartalu, odnosno već početkom sledeće godine. Najbitnije je da se ti projekti realizuju, da se neki projekti pripremaju za realizaciju, jer pored novca, za mnoge stvari je potrebno i vreme i strpljenje. Potrebna je adekvatna tehnička dokumentacija, jer ukoliko morate neke stvari da ispravite, to zahteva vreme. Ja vam garantujem da ćemo racionalno trošiti budžet i da će građani biti ponosni na to kako realizujemo projekte i nove investicije u gradu“, zaključio je gradonačelnik Valjeva, Lazar Gojković.

Na sednici Skupštine grada Valjeva, usvojena je Odluka o izradi Plana generalne regulacije „Centar“. Izrada plana odnosi se na celokupni obuhvat Plana generalne regulacije „Centar“, ukupne površine od oko 140.22.53 ha. Za potrebe detaljne razrade zaštićenog područja stare čaršije „Tešnjar“, biće urađen Elaborat – studija zaštite, uslova i čuvanja i mere zaštite prostorne kulturno – istorijske celine.

Utvrđena je Odluka o prosečnoj ceni kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu na teritoriji grada Valjeva.

Odbornici su usvojili Odluku na izmenu i dopunu programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ za 2021. godinu.

Usvojen je predlog Odluke o prenosu prava korišćenja objekta za sport i fizičku kulturu u Ulici Pijačni kej u Valjevu, Ustanovi za fizičku kulturu „Valis“, kao i Odluku o promeni naziva objekta zgrade za sport i fizičku kulturu u Ulici Pijačni kej. Na inicijativu člana Gradskog veća, koju je podržao Sportski savez Valjeva, predložena je promena dosadašnjeg naziva objekta „Dom društva za fizičku kulturu i rekreaciju „Partizan“, u „Dom sporta General Svetomir Đukić“. General Svetomir Đukić je jedna od najznačajnijih ličnosti sporta, osnivač Srpskog olimpijskog kluba, nosilac najviših odlikovanja i određivanjem naziva sportskog objekta odala bi se počast ličnosti koja je u radu u oblasti sporta i doprinosu njegovom razvoju, posvetila značajan period svog života.

Usvojena je dopuna programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta za 2021. godinu, kao i predlog rešenja o dopuni rešenja o određivanju poslovnog prostora političkim strankama.

Odbornici su usvojili predloge rešenja o davanju saglasnosti na statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture „Valjevo“ i Odluke o izmenama statuta „Narodnog muzeja“ „Moderne galerije“ i JKP „Toplana“ Valjevo.

Usvojena je Odluka o pristupanju donošenja izmena i dopuna poslovnika Skupštine grada Valjeva. Predlog izmenjenog i dopunjenog Poslovnika Skupštine grada Valjeva utvrdiće Radno telo za izradu predloga izmena i dopuna Poslovnika Skupštine grada Valjeva.

Na sednici Skupštine grada Valjeva, izabran je novi član Gradskog veća grada Valjeva dr Dobrivoje Grujičić.

Usvojene su Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vodovod“ i JKP „Toplana“. U obe odluke navedeno je da javni konkurs sprovodi Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, čiji je osnivač grad Valjevo, koju obrazuje Skupština grada Valjeva. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Oglasi će biti objavljeni i u dnevnim novinama „Politika“, kao i na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.org.rs .

U okviru kadrovskih pitanja, odbornici su usvojili rešenje o izboru pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina. Za pravobranioca je izabrana Dragana Labus, diplomirani pravnik iz Valjeva, na period od pet godina.

izvor: leparecva