17/07/2024
Najnovije vesti
Grad je za ljude Inicijativa za bolju pristupačnost javnog prostora i usluga u Valjevu foto Evropski pokret u Srbiji - Valjevo

INICIJATIVA ZA BOLJU PRISTUPAČNOST JAVNOG PROSTORA I USLUGA U VALJEVU

Autor 16/03/2022

Evropski pokret u Srbiji – Valjevo u četvrtak, 17. marta 2022. godine, na šetalištu ispred Centra za kulturu u periodu od 12 do 14 sati, priređuje akciju potpisivanja “Inicijative za pristupačnost”.

Evropski pokret planira da lokalnim vlastima u Valjevu zvanično uputi predlog da pokrenu mere i aktivnosti koje bi doprinele unapređenju pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga. Namera je podsticaj lokalne vlasti da više učine da bi ulice bile slobodne, udobne i bezbedne za šetnju, da objekti budu pristupačiji.

Tim povodom, u okviru projekta “Grad je za ljude – unapređenje pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga u Valjevu” Evropski pokret u Srbiji – Valjevo, detaljno obrazlaže zbog čega je važno unaprediti pristupačnost javnog prostora i javnih usluga u našem gradu.

“Valjevo ima približno 90 hiljada stanovnika od kojih većina živi u urbanom delu grada, u prostoru koji predstavlja izgrađeno okruženje. Gotovo 50% stanovištva čini osetljiva populacija (osobe sa invaliditetom, stariji od 65 i najmladji građani sa njihovim roditeljima).
Za sve je važno da imaju mogućnost da svoje svakodnevne potrebe, ali i prava ostvaruju bez prepreka, da se slobodno kreću ulicama i javnim površinama, da pristupaju prodavnicama ustanovama kulture, da odlaze kod lekara, ili u sud.

Za sve građane i građanke je bitno da grad bude pristupačan. Pristupačan prostor, kao i pristupačne informacije i javne usluge čine život u jednom gradu udobnim jer život u takvim uslovima predstavlja izvor zadovoljstva. Pristupačan i udoban grad je privlačan i za svoje stanovnike i za posetioce.

Evropski pokret u Srbiji - Valjevo logo

Evropski pokret u Srbiji-Valjevo je sproveo istraživanje stavova i percepcija građana Valjeva na temu pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga, ali i organizovao istraživanje elemenata pristupačnosti u uskom prostoru centra grada (ulice Karađorđeva, Pantićeva, Vuka Karadžića, Hajduk Veljkova).

Rezultati istraživanja su predstavljeni javnosti na sastanku u zajednici koji je održan 11. marta ove godine, u prostorijama Muzeja zavičajnih pisaca u Valjevu. Građani Valjeva smatraju da je Valjevo udoban grad, ali da ima velikih poteškoća sa organizovanjem javnog prostora, pre svega sa prekomernim prisustvom automobila, manjkom parking mesta. Ističu da nisu bili pozvani niti konsultovani prilikom intervencija uređenja javnog prostora u gradu ili njihovoj okolini.

Ispitanici žele:

*da ulice budu slobodne, trotoari bezbedni za kretanje i bez rupa, da svi mogu da uđu u javne objekte,

*da budu uređeni i drugi delovi grada van centra, više biciklističkih staza, više zelenih i šetačkih površina.

Kao najnepristupačnije javne objekte itiču zgrade: pravosudnih insititucija, Fonda zdravstvenog osiguranja, Stomatološku ambulantu, glavnu poštu, Gradsku upravu i Biblioteku.

Istraživanje elemenata pristupačnosti u javnom prostoru u Valjevu je pokazalo da je Valjevo arhitektonski nepristupačan grad, da postoje znatne slabosti u primeni planskih i razvojnih dokumenata i propisa koji regulišu pristupačnost, da osetljive grupe stanovništva nisu uključivanje u procesu donošenja dokumenata, da postoje propusti u realizaciji svih elemenata pristupačnosti (visinske razlike, pristup objektima, parkiranje, javni saobraćaj), kao i slabosti u procesu planiranja, projektovanja i gradnje objekata u Valjevu.

Uloga građana i lokalne samouprave u oblasti pristupačnosti
Republika Srbija inovira zakonodavstvo kojim unapređuje mere za kvalitetniju primenu standarda u oblasti pristupačnosti u različitim oblastima.

a) Ustav Republike Srbije garantuje da su pred zakonom svi jednaki i da niko ne sme biti diskriminisan po osnovu svoje invalidnosti (bilo koje vrste) ili neke druge karakteristike;

b) Zakon o potvrđivanju Кonvencije o pravima osoba sa invaliditetom obavezuje na primenu Кonvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija;

c) Strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2020-2024. proklamuje pristupačnost i naglašava potrebu da se osigura pristup izgrađenom okruženju (javne površine i javni objekti), pristupačnom prevozu, informacijama, komunikacijama i uslugama namenjenih javnosti;

d) Zakon o planskom sistemu obavezuje državne organe i lokalnu samoupravu kao učesnika planske politike da razvija i usvaja dokumente kojima se određuju javne politike i ovlašćuje udruženja i građane da iniciraju izradu i usvajanje dokumenta javne politike;

e) Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (Pravilnik o pristupačnosti) bliže definiše standarde, obavezne tehničke mere i uslove za planiranje, projektovanje i izgradnju objekata.

Izazovi u oblasti pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga u Valjevu

Planiranje. Primena koncepta pristupačnosti u postupku pripreme planskih i razvojnih dokumenata (Generalni urbanistički plan, Plan održive urbane mobilnosti, Plan unapređenja pešačenja). Analiza navedenih planskih dokumenata ukazuje da stručna javnost u periodu izrade GUP-a nije bila dovoljno jasno osvešćena po pitanju različitosti populacije u smislu poznavanja svih zahteva i potreba različitih grupa korisnika (stari, osobe sa invaliditetom, osobe sa trajnim zdravstvenim poteškoćama i slično).

U prilog tome ide i vrlo šturo (osim elementarnih stvari) navođenje potreba specifičnih grupa i uopšte potreba za pristupačnim okruženjem, te je očigledno da navedene grupe (osobe sa invaliditetom, stari, roditelji sa decom) očigledno nisu bile obuhvaćene posebnim analizama.

Plan održive urbane mobilnosti i Plan unapređenja pešačenja navode značaj pristupačnosti i imaju znatno više ciljeva koji su usmereni na pristupačnost. Ali nema dostupnih podataka o realizaciji.

Projektovanje. Primena Pravilnika o pristupačnosti u procecu projektovanja rekonstrukcije Vuka Karadžića ulice u Valjevu. U Informaciji o lokaciji, Lokacijskim uslovima ali i samom projektu i Naručilac (Grad Valjevo) i Projektant se pozivaju na nevažeći Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti iz 2012. godine, budući da su usvojene dve izmene predmetnog pravilnika.

S druge strane, kada su u pitanju ostali elementi od značaja za pristupačnost, kao što su parkiranje ili stajališta javnog prevoza (u smislu prilagođavanja platformi stajališta niskopodnim vozilima javnog prevoza putnika), u okviru informacija o lokaciji, lokacijskih uslova i projektnog zadatka Investitora, nisu definisani nikakvi uslovi u pogledu ispunjavanja standarda pristupačnosti za ove elemente.

Stručna ocena primene Pravilnika o pristupačnosti je pokazala da je da nisu primenjeni važeći propisi po pitanju visine nagiba ivičnjaka i pešačkih prelaza koji treba da bude što manji a maksimalno 8,3% tamo gde je to uslovljeno situacijom, kao i po pitanju taktilnih polja bezbednosti i taktinih linija vodija naročito u zonama raskrsnica gde one imaju za cilj pravilno usmeravanje pešaka preko kolovoza.

Gradnja. Ključne elementi saobraćajne infrastrukture centralne gradske zone ograničene ulicama Pantićeva (na severu)-Кarađorđeva (na jugu), Vojvode Mišića (na zapadu) i Hajduk Veljkove (na istoku) nisu izvedeni u skladu sa Pravilnikom o pristupačnosti.

Zabeleženi su propusti u realizaciji pristupačnosti pešačkih staza i prilaza objektima (uključujuće javne ustanove), kao i analiza stacionarnog saobraćaja (pristupačnost parking mesta). Analiza pristupačnosti pešačkih staza i prilaza objektima u ovom delu grada svedoči mnoštvo nepravilnosti u građenju različitih tipova pešačkih tokova, posebno onih u centralnim zonama naselja koji vode ka ključnim javnim objektima (nedovoljna širina, denivelacija, prepreke, slabo održavanje, itd).

Analiza pristupačnosti parking mesta ukazuje na izrazit problem nedovoljnog broja parking mesta, koji, naročito u centralnim zonama naselja za posledicu ima prelivanje stacionarnog saobraćaja na postojeće pešačke tokove i u skladu sa time narušavanje pristupačnosti i opšte bezbednosti korisnika javnog prostora, što je uvidom na terenu veoma čest slučaj u centralnim zonama Grada Valjeva.

Analizom stacionarnog saobraćaja na terenu, uočeni su problemi koji se u najvećem broju slučajeva odnose na neodgovarajuće planiranje, projektovanje, obeležavanje i održavanje pristupačnih parking mesta.

Komunikacijsko-informaciona pristupačnost servisa. Vrlo važan aspekt pristupačnost javnih usluga koji je u praksi zanemaren. U Valjevu se zapaža neprilagođenost javnih informacija za posebne grupe korisnika kako kod lokalnih medija, tako i od strane javnih ustanova.

Zvanične internet prezentacije i inforamacije koje se emituju nisu prilagođene osobama sa poteškoćama, javne ustanove nemaju informacione pultove prilagođene osobama sa invaliditetom, niti posebno kreirane informacije (ne postoji tumač znakovnog jezika), lokalni mediji ne uzimaju u obzir publiku koja ima poteškoće sa sluhom, vidom (emisije nisu titlovane).

Ocenjući fizičku pristupačnost javnih objekata u Valjevu, građani redovno navode i nedostatak pravovremenih I prilagađenih informacija kod pojedinih ustanova.

Preporuke za unapređenje pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga

S obzirom na aktuelno nepovoljno stanje pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga u Valjevu, u narednom periodu, potrebno je posebno pokrenuti mere i aktivnosti u sledećim oblastima:

a) Primeniti sistemski pristup na unapređenja pristupačnosti (kako arhitektonske tako i informacijske i komunikacione)

b) Osigurati sprovođenje primene usvojenih planova (GUP i drugi planski dokumenti, Plan održive urbane mobilnosti i Plan pešačenja) umesto rada na pojedinačnim akcijama;

v) Napriviti plan uklanjanja arhitektonskih barijera

g)Integrisati u proces planiranja princip dizajn za sve umesto dizajna za osobe sa invaliditetom;

d)Usvojiti pristupačnost kao merilo kvaliteta planiranja, izgradnje i kvaliteta turističke usluge;

đ)Uključiti ‘pristupačnost i dizajn za sve’ u svaku lokalnu politiku, javne nabavke, plan, rekonstrukciju ili održavanje objekta;

e)Unapređenje znanja (obuka zaposlenih) i edukacija javnosti (senzibilizacija građana);

ž)Unaprediti sistem lokalne kontrole ispunjenosti standarda pristupačnosti i izdavanja dozvola;

z)Osigurati participaciju građana u procesu planiranja, projektovanja, izgradnje okruženja i unapređenja pristupačnosti,” navedeno je u analizi Evropskog pokreta u Srbiji – Valjevo.

Evropski pokret Srbija - Valjevo Objektiva.rs

Stavovi i percepcije građana Valjeva o pristupačnosti javnog prostora i javnih usluga Evropski pokret u Srbiji-Valjevo, program „Istraži- Osnaži“ uz podršku Trag Fondacije i Ujedinjenog Kraljevstva, realizovano tokom februar tekuće 2022. godine na teritoriji Valjeva, dostupno je na:
https://drive.google.com/file/d/1II7Pvf1BqXbeysWKlS4NNvjJf9R5fIDR/view?usp=sharing

Izveštaj o pristupačnosti, Izveštaj o primeni Pravilnika o pristupačnosti, Evropski pokret u Srbiji-Valjevo, program „Istraži-Osnaži“ uz podršku Trag Fondacije i Ujedinjenog Kraljevstva, iz februara 2022. godine, Valjevo, dostupni su na:
https://drive.google.com/file/d/1TffJid51VaCftCNOgf8VNx6Wl0wSfkS8/view?usp=sharing