22/09/2023
Najnovije vesti
Gradsko veće sednica Valjevo energetska efikasnot

GRADSKO VEĆE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Autor 27/05/2022

Na danas održanoj 59. sednici Gradskog veća prihvaćen je predlog Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti.

Za sufinansiranje mera energetske efikasnosti opredeljeno je 40 miliona dinara, od čega je 20 miliona dinara opredelio grad Valjevo, a 20 miliona dinara Uprava za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti. Ovim pravilnikom predviđene su sledeće mere energetske efikasnosti:

*zamena spoljnih prozora, vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove – udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 5o% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 210.000,00 dinara sa PDV-om;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 5o% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om;

*postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 5o% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 150.000,00 dinara sa PDV-om;

*nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-om;

*zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove (za ovu meru se može konkurisati samo zajedno sa merom za zamenu postojećeg grejača prostora) – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-om;

*zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela – radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade, ukoliko je odobren zahtev da se zgrada priključi na daljinski sistem grejanja – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-om, pomnoženo sa borjem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi;

*nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće – udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV – om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV – om;

*nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode, za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuje za ovu meru predstavlja manji iznos od 50% vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maskimalno 140.000,00 dinara sa PDV-om.

Korisnici sredstava su direktni korisnici,odnosno privredni subjekti i oni su dužni da korisnicima isporuče materijale i opremu odgovarajućeg kvaliteta i izvrše usluge u skladu sa odredbama ugovora u dogovorenim rokovima, kao i krajnji korisnici bespovratnih sredstava, odnosno domaćinstva i stambene zajednice.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Valjeva.

Takođe, usvojen je Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova.

Ovim pravilnikom treba da budu ostvarene sledeće mere energetske efikasnosti:

*nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće – ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja manji iznos od 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om, a maksimalno 420.000,00 dinara;

*unapređenje termotehničkog sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

*ugradnje elektronski regulasanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50 % od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV-om po cirkulacionoj pumpi;

*opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, termostatski ventili) za stanove. Udeo sredstava podsticaja iznosi 50% od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, maksimalno 15.000,00 dinara sa PDV-om po kalorimetaru, 1.000,00 dinara sa PDV-om po delitelju toplote i 1.500,00 dinara sa PDV-om po termostatskom ventilu.

Korisnici sredstava, direktni korisnici, odnosno privredni subjekti, kao i krajnji korisnici sredstava – domaćinstva i stambene zajednice.
Doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, koja će imati 13 članova.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Odluku o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave Valjeva. Zamenik načelnika Gradske uprave zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i gradonačelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave po ovlašćenju načelnika Gradske uprave.

Javni konkurs objavljuje se na internet prezentaciji grada Valjeva: www.valjevo.rs . Obaveštenje o javnom konkursu sa adresom internet prezentacije grada Valjeva biće objavljen u dnevnim novinama Politika, a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana oglašavnja u dnevnim novinama Politika.

Prihvaćeno je Rešenje o obrazovanju konkursne Komisije za sprovođenje izbornog postupka po raspisanom javnom konkursu za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Valjeva.