15/06/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Vesti iz Valjeva
  • UZ “TOPLANU” I “VODOVOD”, GRADSKO VEĆE RAZMATRALO PODNETE AMANDMANE ODBORNIKA TRIFUNOVIĆA
29-11-2022-SEDNICA-gRADSKOG-VECA-vALJEVA-oBJEKTIVA.RS_.jpg

UZ “TOPLANU” I “VODOVOD”, GRADSKO VEĆE RAZMATRALO PODNETE AMANDMANE ODBORNIKA TRIFUNOVIĆA

Autor 29/11/2022

Pred sutrašnju, 28. sednicu Skupštinu Grada Valjeva, kada su pred odbornicima 23 tačke dnevnog reda, danas zasedalo Gradsko veće.

Na 74. sednici članovi Veća Valjeva razmatrali amandmane koje je podneo odbornik Željko Trifunović na predlog Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu.

U Programu 6 – Zaštita životne sredine, programska klasifikacija 0401-0001 (Upravljanje zaštitom životne sredine), na poziciji 52 i ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge, iznos od 2.000.000,00 zamenjuje se iznosom od 2.500.000,00 dinara.
Sledeći amandman odnosio se takođe na Program 6 – Zaštita životne sredine, programska klasifikacija 0401-0002 (Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine) na poziciji 54 i ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge, iznos od 5.000.000,00, predlog je da se zameni iznosom od 6.500.000,00 dinara. Gradsko veće nije prihvatilo ovaj predlog. Treći amandman se odnosio na ekonomsku klasifikaciju 485 – Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa, iznos od 50.000.000,00 zamenjuje se iznosom od 48.000.000,00 dinara. Gradsko veće je prihvatilo delimično amandaman, sa predlogom da se 20.000.000,00 zameni iznosom od 19.500.000,00 dinara.

Gradsko veće prihvatilo je rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP Toplana Valjevo za 2022. godinu.

Razlozi za donošenje Druge izmene i dopune Programa poslovanja za 2022. godinu je izmena u okviru pojedinih pozicija ukupnih prihoda i rashoda i plana investicionih ulaganja preduzeća. Ukupni prihodi uvećani su u odnosu na plan za 11% na iznos od 654.283.773 dinara. Prihodi su povećani zbog primene novih cena za isporuku toplotne energije iz juna meseca, formiranih na osnovu Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjih kupaca toplotnom energijom kojom su kupci razvrstani u dve tarifne grupe, umesto dosadašnjih pet tarifnih grupa. Ukupni rashodi povećani su sa planiranih 583.163.525 dinara, za 134.856.363 dinara ili 23 %, na iznos od 718.019.888 dinara po izmeni programa, prvenstveno zbog rasta troškova nabavke gasa od 43% u odnosu na plan.

Ovom izmenom smanjen je planirani obim investicija, jer je prioritet na realizaciji investicija koje su u direktnoj vezi sa smanjenjem aerozagađenja i sa planiranom izgradnjom gasovodne mreže u gradu Valjevu. Investiciona ulaganja su ovom izmenom programa smanjenja sa planiranih 172.460.000 dinara na iznos od 68.280.000 dinara. Iz budžeta Grada finansiraće se investiciona ulaganja nabavke i ugradnje gasne kontejnerske kotlarnice u Suvoborskoj ulici i paketnih toplotnih podstanica u ukupnom iznosu od 27.000.000 dinara.

Takođe, Gradsko veće je prihvatilo rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP Vodovod za 2022. godinu.

Razlozi za donošenje Druge izmene i dopune Programa poslovanja jesu izmene finansijskog plana i plana investicija. Odlukom Vlade Republike Srbije o visini minimalne cene rada za period januar – decembar 2022. godine, došlo je do povećanja iznosa neto minimalne zarade po radnom času sa 201,22 dinara na 230,00 dinara (rast od 14,3%). Navedenom Odlukom je utvrđeno da se novi viši neto iznos minimalne izrade primenjuje na sve isplate zarada, počev od 1. januara 2023. godine, tako da se to isto odnosi na obračun i isplatu zarade za mesec decembar 2022. godine, koju JKP Vodovod isplaćuje u januaru 2023. godine, tako da je masa zarada (bruto 1) povećana za iznos od 1.409.945 dinara.

Ukupni prihodi su povećani za iznos od 1.200.000 dinara sa planiranih 594.961.963 dinara na iznos od 596.161.963 dinara zbog povećanja prohoda od aktiviranja učinaka i roba. Ukupni rashodi su povećani za iznos od 12.294.981 dinara sa planiranih 555.196.963 dinara na iznos od 567.491.950 dinara. U strukturi rashoda povećani su troškovi bruto zarada za 1.409.945 dinara, dok su naknade i ostala lična primanja povećani u iznosu od 10.867.999 dinara za isplatu solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih. Ovom izmenom i dopunom za 2022. godinu, a na osnovu pokazatelja finansijskog plana, planirana je neto dobit od 28.670.000 dinara.