19/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • VIVA: KO TO TAMO ZAGAĐUJE – KOLUBARU, KAMENICU, BUKOVSKU REKU?
reka-Kamenica-na-Divcibarama-pocetak-oktobra-2022-uzorkovanje.jpg

VIVA: KO TO TAMO ZAGAĐUJE – KOLUBARU, KAMENICU, BUKOVSKU REKU?

Autor 23/10/2022

Kvalitet vode u površinskim vodotokovima u našem kraju je nezadovoljavajući, pokazuju analize.

Članice neformalne grupe ekspertkinja Vodene Inspektorke Valjeva – VIVA iz Valjeva, brinući o životnom i prirodnom okruženju, pokrenule su projekat Ko to tamo zagađuje radi ukazivanja na neophodnost poboljšanja kvaliteta vode u rekama valjevskog kraja. Uzorkovale su površinske vode, a hemijsku i mikrobiološku analizu uzoraka iz Kolubare i rečica na Divčibarama, obavio je Zavod za javno zdravlje Valjevo.

Za analizu dobijenih nalaza pitali smo Biljanu Mladenović, diplomiranu fizikohemičarku.

“Površinske vode na području grada Valjeva pripadaju Vodnom području Sava. Vode prvog reda, nadležnost JVP Srbijavode, su: Kolubara, Obnica, Jablanica, Ljubostinja, Pocibrava i Kamenica.

25-09-2022-uzorkovanje-vode-sa-Kolubare-Vodene-inspektorke-Valjeva.jpg
Uzorkovanje vode iz Kolubare

Mi smo radili analizu vode iz reke Kolubare, uzorkovanjem na dva mesta duž njenog toka u gradu. Prvo mesto uzorkovanja bilo je na stotinak metara od izliva vode iz Fabrike za preradu otpadnih voda, a nakon 200 metara od izliva bilo je drugo mesto uzorkovanja na reci.

Pozivajući se na Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim, podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Službeni glasnik RS 20/2012, rezultati pokazuju da je reka Kolubara u delu toka gde smo mi izvršili uzorkovanje, pre izliva iz fabrike za prečišćavanje otpadnih voda bila IV klase kvaliteta, što će reći slabog ekološkog statusa, pa se shodno klasi ovakva voda može koristiti za snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije koagulacije, flokulacije, filtracije i dezinfekcije, navodnjavanje i industrijsku upotrebu, procesne i rashladne vode.

Nizvodno, posle ulivanja vode iz fabrike, voda menja klasu u V, što odgovara lošem ekološkom statusu. Voda ove klase kvaliteta, prema Uredbi, ne može se koristiti ni u jednu svrhu.

Ekološki status ili hemijski status određuje se prema parametru koji pokazuje najlošiju vrednost.

Na sajtu grada stoje izveštaji o kontroli kvaliteta površinskih reka u gradu, pa je tokom ove godine u periodu od maja do septembra, reka Kolubara, ne navodi se tačno mesto uzorkovanja vode, menjala klasu i kretala se od III i IV klase, pa i V klase kvaliteta. To je zbog mikrobioloških pokazatelja – povećanog broja ukupnih koliformnih i fekalnih koliformnih bakterija, što svakako zavisi i od stanja vodostaja u perioima uzorkovanja.

Može se izvesti zaključak da je stanje kvaliteta reke Kolubare nezadovoljavajuće. Vodeći uzrok neispravnosti reke Kolubare je mikrobiološka neispravnost.”

ANALIZE VODE SA DIVČIBARA

Analizirani su i uzorci iz dve rečice na Divčibarima, iz Kamenice i Bukovske reke, objašnjava diplomirana fizikohemičarka, Biljana Mladenović.

“Prvi uzorak uzet je iz reke Kamenice, 50 metara nakon ulivanja Čalačkog potoka. Rezultati pokazuju da voda iz ove rečice, prema fizičko hemijskim parametrima, pripada vodama V klase kvaliteta, zbog povećanih vrednosti fosfata i BPK5 – prema Uredbi, a prema mikrobiološkim pokazateljima usled prisustva bakterija fekalnog porekla, IV kategoriji voda.

Uzorak vode iz Bukovske reke, 50 metara nizvodno od ulivanja Crne reke prema fizičko hemijskim pokazateljima pripada IV klasi – vodi sa slabim ekološkim statusom, zbog vrednosti amonijaka, a prema mikrobiološkim pokazateljima vodi II klase.”

Vodene Inspektorke Valjeva – VIVA projekat Ko to tamo zagađuje? sprovode u okviru projekta Zeleni inkubator u saradnji sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, Inženjeri zaštite životne sredine i BOŠ, uz finansijsku podršku Evropske unije.