16/06/2024
Najnovije vesti
Skupština Grada Valjeva zasedanje

DANAS ZASEDA SKUPŠTINA GRADA VALJEVA

Autor 24/06/2022

Danas, u petak, 24. juna 2022. godine, za 10 časova, zakazana je 25. sednica Skupštine Grada Valjeva. Na Dnevnom redu je preko 20 tačaka.

Podsećanja radi, članovi Gradskog veća su već dali saglasnost na Odluku o prošlogodišnjem završnom računu budžeta Grada valjeva. Takođe, na promenu cena za usluge Vodovoda, kao i komunalnih usluga Vidraka koje plaćaju neposredni korisnici. Biće razmatrane i odluke o ceni parkiranja i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila. Pored toga, pred odbornicima Valjeva su i pitanja o raspolaganju sredstvima budžetskog fonda za zaštitu životne sredine tokom 2022. godine.

DNEVNI RED

 1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VALjEVA
 2. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA VALjEVA ZA 2021. GODINU
 3. PRETRES PREDLOGA PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LOKALITET POVRŠINSKOG KOPA „KOZLIČIĆ“
 4. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA DELA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA SELO POPUČKE („SLUŽBENI GLASNIK GRADA VALjEVA“, BROJ 9/07)
 5. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANjU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA VALjEVA
 6. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O NAČINU KONTROLE NIVOA BUKE IZ UGOSTITELjSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VALjEVA
 7. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O ZAJEDNIČKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALjEVA I OPŠTINA LAJKOVAC, LjIG I OSEČINA
 8. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O USVAJANjU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA IZBEGLIH I INTERNO RASELjENIH LICA, POVRATNIKA PO SPORAZUMU O READMISIJI, MIGRANATA BEZ UTVRĐENOG STATUSA I TRAŽILACA AZILA U GRADU VALjEVU ZA PERIOD 2022.-2025. GODINE
 9. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKOG AKTA NARODNOG MUZEJA VALjEVO
 10. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANjU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA- VALjEVO“ VALjEVO
 11. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O OSNIVANjU JAVNOG PREDUZEĆA
 12. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O PODNOŠENjU PREDLOGA VLADI REPUBLIKE SRBIJE
 13. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O OTUĐENjU REALNOG UDELA GRADA VALjEVA U KAT. PARC. BR. 6642 KO VALjEVO NEPOSREDNOM POGODBOM
 14. PRETRES PREDLOGA IZMENE PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALjEVA U 2022. GODINI
 15. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI SNABDEVANjA VODOM ZA PIĆE I CENI ODVOĐENjA I PREČIŠĆAVANjA OTPADNIH VODA JKP „VODOVOD- VALjEVO“
 16. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENAMA KOMUNALNIH USLUGA KOJE PLAĆAJU NEPOSREDNI KORISNICI
 17. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI PARKIRANjA
 18. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI UKLANjANjA NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA
 19. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ZADUŽENjU PUTEM LIZINGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO
 20. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALjEVO
 21. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA ZA 2021. GODINU
 22. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU GODIŠNjEG PLANA RADA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALjEVA ZA 2022. GODINU
 23. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O PODIZANjU SPOMENIKA BALETSKOM IGRAČU MILORADU MIŠKOVIĆU
 24. KADROVSKA PITANjA