22/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19
Valjevo foto iz aviona Dragan Krunić Objektiva.rs Valjevo

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Autor 09/11/2021

Vlada RS je, na osnovu člana 53a tačka g) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS”, br. 15/16, 68/20 i 136/20) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), donela Uredbu o merama za spečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21 – poslednje izmene na snazi od 8.11.2021. godine) čiji prečišćen tekst dajemo u nastavku:

UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21)

Član 1. – Ovom uredbom određuju se odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

Član 2. – Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19 izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih. Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije. Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19 , upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 14 dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, dok se lica obolela od te
zarazne bolesti kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima,tokom perioda zaraznosti, nakon pregleda lekara specijaliste (prijemno-trijažnog centra COVID bolnica), upućuju u kućnu izolaciju pod zdravstvenim nadzorom lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante), a po potrebi se upućuju u prijemno – trijažni centar COVID bolnica.
Lica koja su obolela od zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, nakon izolacije i lečenja u skladu sa stavom 1. ovog člana otpuštaju se na kućno lečenje bez kontrolnog RT-PCR testiranja i dužna su da, nakon otpusta, ostanu pod zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV- 2 u trajanju od 14 dana (kućna izolacija), nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta.
Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 4. i 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.
 

Član 3. – Testiranje stanovništva na prisustvo virusa SARS-CoV-2 vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama zdravstvenih ustanova u javnoj svojini,kao i u svim laboratorijama u javnoj svojini koje obavljaju poslove u oblasti zdravlja životinja, bezbednosti hrane, kontrole kvaliteta i bezbednosti mleka i ispitivanja zabranjenih, nedozvoljenih, štetnih i nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje, zdravlja bilja, semena i sadnog materijala i banke biljnih gena, a koje su pripremljene za laboratorijsko ispitivanje u smislu člana 21. Zakona.
Detekcija SARS-CoV-2 antigena (Ag) u uzorcima nazofaringealnog brisa vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama u javnoj i privatnoj svojini, prema uslovima i u skladu sa instrukcijom zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.
O rezultatima testiranja i detekcije ustanove i laboratorije iz st. 1. i 2. ovog člana dužne su da svakodnevno izveštavaju nadležni zavod za javno zdravlje, na način utvrđen instrukcijom iz stava 2. ovog člana.
Za potrebe izveštavanja iz stava 3. ovog člana može biti kreirano i korišćeno specijalizovano softversko rešenje za teritoriju Republike Srbije.

Član 4. – Radi zaštite od unošenja zaraznih bolesti na teritoriju Republike Srbije, strancima koji dolaze u Republiku Srbiju dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju samo ako poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova, izdat
od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno iz koje ulaze u Republiku Srbiju. Putnici treba da se testiraju pre putovanja, ne prilikom dolaska u Republiku Srbiju. U Republiku Srbiju ne mogu ući ukoliko nisu testirani i ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, ne stariji od 48 časova i moraju se vratiti u zemlju iz koje dolaze. Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti (kašnjenje/odlaganje leta,polaska autobusa, voza i sl.), onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju.
Državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji imaju dobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovima diplomatsko – konzularnog osoblja i članovima njihovih porodica, pri ulasku u Republiku Srbiju, a koji ne poseduju negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2, izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, odnosno ulaze u Republiku Srbiju, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Mera iz stava 2. ovog člana prestaje da važi ako lice kome je određena u periodu trajanja mere dobije negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 izdat od strane referentne laboratorije u Republici Srbiji. Način primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju i lica koja su izuzeta od tog ograničenja određuju se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja. Kontrolu posedovanja negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 iz stava 1. ovog člana i poštovanja mera karantina u kućnim uslovima iz stava 2. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje i organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju. Licima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država umesto negativnog RT-PCR testa priznaje se, pod istim uslovima, negativan Antigen FIA  Rapid test.

Član 4a – Izuzetno od ograničenja iz člana 4. ove uredbe, lice koje poseduje potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti COVID-19 koju je izdala javna zdravstvena ustanova Republike Srbije može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa
SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa. Državljani Republike Srbije i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, kao i članovi diplomatsko-konzularnog osoblja i članovi njihovih porodica, a koji su imali potvrđenu infekciju SARS-CoV-2,dozvoljen je ulazak u Republiku Srbiju bez posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS- CoV-2 ili potvrde o potpunoj vakcinaciji iz stava 1. ovog člana, ukoliko poseduju pozitivan REAL TIME PCR test na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS- CoV-2, a od kojeg prvog testa nije prošlo manje od 14 dana i ne više od šest meseci od dana izdavanja.
Pozitivan REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS-CoV-2 iz stava 2. ovog člana dokazuje se potvrdom o preležanoj bolesti koju izdaje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Član 4b – Lice koje poseduje potvrdu o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti COVID-19 koju je izdao nadležni organ ili ustanova države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji protiv zarazne bolesti COVID-19 (u daljem tekstu: prihvaćeni sertifikat o vakcinaciji) može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa. Maloletno lice, starosti do 18 godina, može ući u Republiku Srbiju, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, i bez prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji, ako u Republiku Srbiju ulazi u pratnji lica koje poseduje taj sertifikat.
Organ državne uprave u čijem delokrugu su pitanja koja su predmet sporazuma iz stava 1.ovog člana, odnosno čiji rukovodilac je ovlašćen i potpisao taj sporazum, bez odlaganja, obaveštava organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno kontrolu prelaska granice o tom sporazumu i uslovima za ulazak u Republiku Srbiju sadržanim u njemu. Način primene izuzeća iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja. Kontrolu posedovanja prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 4v – Lice koje poseduje pozitivan REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili test za detekciju antigena SARS-CoV-2 i od koga nije prošlo manje od 14 dana, ni više od 6 meseci i koji je izdao nadležni organ ili ustanova države sa kojom Republika Srbija ima zaključen
sporazum o prihvatanju ovog pozitivnog testa ili sa kojom postoji faktički reciprocitet o prihvatanju ovog pozitivnog testa (u daljem tekstu: potvrda o preležanoj bolesti) može ući u Republiku Srbiju bez negativnog RT-PCR testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili antigen FIA RAPID testa ili prihvaćenog sertifikata o vakcinaciji. Maloletno lice, starosti do 18 godina, može ući u Republiku Srbiju, pod uslovima
utvrđenim ovom uredbom, i bez potvrde o preležanoj bolesti, ako u Republiku Srbiju ulazi u pratnji lica koje ispunjava uslove za ulazak u Republiku Srbiju. Organ državne uprave u čijem delokrugu su pitanja koja su predmet sporazuma iz stava 1.ovog člana, odnosno čiji rukovodilac je ovlašćen i potpisao taj sporazum, bez odlaganja, obaveštava organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja i organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, odnosno kontrolu prelaska granice o tom sporazumu i uslovima za ulazak u Republiku Srbiju sadržanim u njemu. Način primene izuzeća iz stava 1. ovog člana određuje se aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja. Kontrolu posedovanja potvrde o preležanoj bolesti vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 4g – Odluku o prihvatanju sertifikata o vakcinaciji ili potvrde o preležanoj bolesti država koje pravno ili faktički, priznaju sertifikate o vakcinaciji i potvrde o preležanoj bolesti izdate u Republici Srbiji (faktički reciprocitet iz člana 4b i 4v ove uredbe) donosi Vlada. Podatke o listi država iz stava 1. ovog člana ministarstvo nadležno za spoljne poslove bez odlaganja dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove turizma koje, na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, priprema predlog akta za Vladu.

Član 4d – Kada postoji opravdana sumnja da može doći do unošenja zarazne bolesti COVID-19, bez obzira na činjenicu posedovanja negativnog testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 (novi sojevi virusa i sl.), posedovanja sertifikata o vakcinaciji ili posedovanja potvrde o
preležanoj bolesti, državljanima Republike Srbije i stranim državljanima koji dolaze iz zemalja sa posebnim rizikom može se naložiti i odrediti mera karantina u kućnim uslovima u trajanju najviše do 14 dana sa obavezom testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 u laboratoriji zdravstvene ustanove Republike Srbije. Način primene mere iz stava 1. ovog člana određuju se aktom ministra nadležnog za
poslove zdravlja, na predlog zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije. Listu zemalja sa posebnim rizikom objavljuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije. Kontrolu primene mere iz stava 1. ovog člana vrše zajednički ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja i zavodi/instituti za javno zdravlje.

Član 5.- Na ulazu u Republiku Srbiju, na vidnim mestima na graničnim prelazima radi upoznavanja svih lica koja prelaze državnu granicu, postavlja se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o merama kojih se treba pridržavati radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, a prilikom pasoške kontrole mogu biti uručivana i druga pisana obaveštenja u formi zdravstvenog upozorenja. Izgled i sadržinu obaveštenja iz stava 1. ovog člana utvrđuje zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije.

Član 6.-Za vreme boravka na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu.Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje dva metra (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno. U javnom drumskom i železničkom prevozu putnika obavezno je nošenje zaštitnih maski.
Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji, dužni su da obezbede da deca starija od četiri godine nose zaštitnu masku u slučajevima iz st. 1–3. ovog člana.

Član 7. – Izvođenje nastave u prostorijama srednjih i osnovnih škola i neposrednog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda, uključujući i izvođenje ekskurzija i organizovanje maturskih zabava, kao i izvođenje predavanja, vežbi, seminara i sličnih oblika rada sa studentima u prostorijama visokoškolskih ustanova vrši se u skladu sa instrukcijama i preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje.

Član 8.- Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića, tu delatnost, odnosno pružanje usluga mogu da obavljaju, odnosno da posluživanje korisnika vrše u
zatvorenom prostoru i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom – uz primenu preventivnih mera propisanih ovom uredbom i utvrđenih aktom poslodavca, saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje
zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19(organizovanje procesa rada koji obezbeđuje održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, obaveznu dezinfekciju mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj.maski od strane zaposlenih – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mere ograničenog broja lica u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika,pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu
dezinfekciju prostorija i podova, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta iz stava 1. ovog člana. Ugostiteljski objekti u kojima se vrši priprema hrane i pića za dostavu, kao i ugostiteljski objekti koji prodaju hranu i piće bez ulaska korisnika u objekat dužni su da obezbede da se ispred objekata ne okuplja više od tri korisnika, kao i da lica koja su ispred objekta nose maske i drže rastojanje u smislu člana 6. stav 2. ove uredbe.

Član 9.-Pravna lica i preduzetnici (poslodavci) koji prodaju robu ili pružaju usluge u trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, dužni su da, u odnosu na zaposlene i korisnike usluga, primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 (organizovanje procesa rada koji obezbeđuje ograničen broj lica u prostoru, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obaveznu dezinfekciju prostorija i podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. maski od strane zaposlenih i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Stav 2. je brisan – “Sl. glasnik RS”, br. 60/21.
Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju trgovinu na malo dužni su da obezbede da u objekte u kojima se obavlja trgovina na malo, odnosno u objekte u kojima se prodaje roba ili pružaju usluge u trgovinskim centrima ili slične objekte u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, a koja obuhvata prodaju robe i vršenje usluga u
lokalima u koje se ulazi iz većeg zatvorenog prostora, ne ulaze, odnosno da u njima ne borave lica koja ne nose lične zaštitne maske.
Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dužni su da na vidnom mestu postave obaveštenje da nije dozvoljen ulazak, odnosno boravak lica bez ličnih zaštitnih maski.Pravna lica i preduzetnici iz stava 3. ovog člana dužna su da odrede lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske (korona redar), izuzev onih pravnih lica i preduzetnika koji imaju do troje zaposlenih.

Član 10.- Prilikom održavanja javnih kulturno-umetničkih događaja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno, i to tako da svako drugo mesto za sedenje bude slobodno i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao
i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja. Kada se javni kulturno-umetnički događaj održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše 500 posetilaca istovremeno tako da se između posetilaca održava distanca od najmanje dva metra, uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca, kao i zaposlenih koji učestvuju u organizaciji događaja.
Član 10a-Prilikom održavanja sportskih takmičenja u zatvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše do 30% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca.
Kada se sportsko takmičenje održava na otvorenom prostoru, dozvoljeno je prisustvo najviše do 50% ukupne popunjenosti kapaciteta prisustva posetilaca u objektu u kome se održava takmičenje i uz obavezno nošenje zaštitnih maski posetilaca.

Član 10b-Prilikom održavanja organizovanih svečanosti, proslava, koncerata i drugih događaja koji ne predstavljaju kulturno-umetničke događaje iz člana 10. ove uredbe u zatvorenom i na otvorenom prostoru dozvoljeno je prisustvo najviše 500 lica uz obavezno
pridržavanja preventivnih mera. U izuzetnim slučajevima, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, dozvoljeno je prisustvo i više od 500 lica.
Aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, koji donosi na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, bliže se uređuje način primene ograničenja i preventivnih mera iz stava 1. ovog člana.

Član 11.- Priređivači posebnih i klasičnih igara na sreću mogu nastaviti sa priređivanjem igara u objektima pod uslovom da budu primenjene sve preventivne mere koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19, kojima se osigurava bezbednost
zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (ograničen broj lica u prostoriji, održavanje fizičke distance, odnosno međusobnog rastojanja između dva lica od najmanje dva metra, a u slučaju manjeg rastojanja uz primenu staklene, plastične ili slične barijere, obavezna dezinfekcija prostorija, podova, mobilijara, mašina, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski, kako od strane zaposlenih tako i korisnika usluga) i da u tom smislu donesu poseban plan primene mera, kao sastavni deo akta o proceni rizika koji se donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 12.- Jedinice lokalne samouprave dužne su da obavljanje gradskog i prigradskog prevoza organizuju uz primenu mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika od bolesti
COVID-19, u skladu sa preporukama nadležnog zavoda, odnosno instituta za javno zdravlje (u daljem tekstu: preporuke). Od mera predviđenih preporukama može se odstupiti kada je to potrebno za obavljanje službene dužnosti ovlašćenih službenih lica. Autobuski prevoznici i autobuske stanice dužni su da obavljanje međumesnog linijskog, posebnog linijskog i prevoza putnika za sopstvene potrebe organizuju u skladu sa preporukama. U skladu sa mogućnostima autobuskog prevoznika, potrebno je angažovanje što većeg broja autobusa, a u cilju što redovnijeg odvijanja prevoza putnika u drumskom saobraćaju.Do 1. septembra 2021. godine autobuski prevoznici su u obavezi da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 50% prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.
Od 8. novembra 2021. godine do 1. decembra 2021.godine autobuski prevoznici su u obavezi da obavljaju polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 75% prethodno objavljenih polazaka sa registrovanih redova vožnje, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa registrovanim redom vožnje.

Autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju do 1. septembra 2021. godine obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih država za
obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim dozvolama.
Do 31. decembra 2021. godine autobuski prevoznici sa važećim međunarodnim dozvolama za prevoz putnika u drumskom saobraćaju obavljaju polaske sa odobrenog reda vožnje koji je sastavni deo dozvole samo kada postoje iskazane potrebe za određenim međunarodnim prevozom putnika, kao i odobrenje stranih država za
obavljanje prevoza putnika na njihovoj teritoriji usklađeno sa aktuelnom epidemiološkom situacijom, nakon čega je neophodno da prevoz obavljaju u skladu sa važećim međunarodnim dozvolama.

Pružaoci stanične usluge na autobuskim stanicama moraju primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa posebnim planom mera, koji je sastavni deo akta o proceni rizika, a koji upravljač autobuske stanice donosi u skladu sa zakonom i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Upravljač železničkih stanica mora primeniti preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga (obavezna dezinfekcija svih prostorija železničke stanice, opreme, mobilijara, obavezna upotreba zaštitnih sredstava tj. maski). Merenje temperature putnicima prema karakteristikama objekta i tehničkim
mogućnostima treba organizovati prilikom ulaska u železničku stanicu ili prilikom ulaska u voz. Železnički prevoznik i upravljač železničkih stanica dužni su da organizaciju i obavljanje unutrašnjeg železničkog saobraćaja organizuju u skladu sa preporukama.

Lučki operateri putničkih pristaništa dužni su da primenjuju preventivne mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga u skladu sa preporukama.

Član 13. – Na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je nadležni organ proglasio vanrednu situaciju zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti
COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, danom stupanja na snagu akta o proglašenju vanredne situacije primenjuju se sledeće posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti:
1) zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru više od pet lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite;
2) u javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite;
3) u svim zatvorenim prostorima obavezno nošenje zaštitnih maski i poštovanje fizičke distance od dva metra;
4) zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih i drugih zabavnih manifestacija;
5) ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji nemaju baštu i noćnih klubova, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 časa do 06.00 časova narednog dana;
6) ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata koji imaju baštu, tako da ti objekti neće pružati ugostiteljske usluge u zatvorenom delu objekta od 21.00 časa, a u otvorenom delu objekta (bašti) od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana;
7) prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova;
8) puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
9) u osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti okupljanja, a prijemne i druge ispite organizovati uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira i rukavica);
10) u javnom prevozu obavezno nošenje zaštitnih maski, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila;
11) zabrana korišćenja otvorenih i zatvorenih bazena, spa i velnes centara;
12) sprovođenje mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda;
13) sprovođenje mera zaštite u kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote,fitnes centrima i teretanama (maske i rukavice);
14) česta dezinfekcija svih javnih objekata;
15) preporučuje se dezinfekcija najmanje jedanput dnevno zajedničkih prostorija ustambenim zgradama;
16) što češće pranje ulica i javnih površina uz upotrebu dezinfekcionih sredstava.

Za svaku jedinicu lokalne samouprave, u slučaju proglašenja vanredne situacije zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, Vlada može, posebnom odlukom, izmeniti mere iz stava 1. ovog člana, odnosno odrediti druge posebne mere zaštite stanovništva od
zarazne bolesti COVID-19, uslove, način sprovođenja i izvršioce, ako to nalažu posebne okolnosti.
Sprovođenje mera zaštite iz st. 1. i 2. ovog člana, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuju, koordiniraju i nadziru predsednici opština, odnosno gradonačelnici preko nadležnih opštinskih, odnosno gradskih organa i službi, štabovi za vanredne situacije jedinica lokalne samouprave i nadležni zavodi, odnosno instituti za javno zdravlje.

Član 13a – U objekat na zatvorenom prostoru u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga usluživanjem hrane i pića (izuzev objekata u kojima se hrana i piće služi tako što korisnik ne ulazi u objekat – tzv. šalterska prodaja, kada se hrana i piće vrši putem dostave, odnosno bez neposrednog korisnika pružaoca i korisnika usluge ili kada je
objekat u okviru zatvorenog trgovinskog objekata i hrana i piće se ne uslužuju sedećim korisnicima), kao i u objektima koji nisu u registru ugostiteljskih objekata, ali u kojima se vrši održavanje zabavnih i svečanih manifestacija (sale za venčanja i sl.), i u objektima u kojima se obavlja delatnost priređeivanja posebnih i klasičnih igara na sreću
(kockarnice, kladionice, kazina i sl.), kao pružalac ili korisnik usluge u periodu od 20.00 časova do završetka radnog vremena, može boraviti samo lice koje poseduje Kovid sertifikat.
U objektu u kome se delatnost obavlja u radnom vremenu koje se ne prekida (24.00 časa) boravak lica uz posedovanje Kovid sertifikata odnosi se na period od 20.00 časova do 06.00 časova.

Član 13b- Kovid sertifikat iz člana 13a ove uredbe je dokument kojim se potvrđuje da nosilac dokumenta poseduje jedan od sledećih dokaza, i to:
1) negativan rezultat REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2, ne stariji od 72 sata nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;
2) negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne stariji od 48 sati nakon izdavanja rezultata koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini i mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno strana referentna mikrobiološka laboratorija;
3) dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni zdravstveni organ strane zemlje, kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana;
4) pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) koji izdaje mikrobiološka laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja;

5) dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije odnosno nadležni zdravstveni organ strane
zemlje, a na osnovu rezultata testova mikrobioloških laboratorija u javnoj svojini na teritoriji Republike Srbije, odnosno stranih referentnih mikrobioloških laboratorija.
Dokument iz stava 1. ovog člana može biti:
1) Digitalni zeleni sertifikat Republike Srbije u digitalnom ili papirnom obliku, koji izdaje zavod za javno zdravlje obrazovan za teritoriju Republike Srbije;
2) EU digitalni COVID sertifikat u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) (u daljem tekstu: EU DCC);
3) digitalni COVID sertifikat druge zemlje u digitalnom ili papirnom obliku, koji nosi mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod) i koji sadrži najmanje iste informacije kao i EU DCC, izdat na engleskom jeziku od nadležnog zdravstvenog organa te zemlje, a sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum o priznavanju
sertifikata ili na osnovu faktičkog reciprociteta. Kovid sertifikat sadrži mašinski čitljivu grafičku oznaku – matrični kod (QR kod),odnosno dvodimenzionalni bar-kod, radi omogućavanja provere dokaza iz stava 1. ovog člana elektronskim putem.

Član 13v- Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe, dužni su da preko kovid redara, vrše obaveznu proveru validnosti Kovid sertifikata – digitalnog zelenog sertifikata Republike Srbije, odnosno dokaza iz člana 13b stav 2. tačka 1) ove uredbe, uređajem koji prepoznaje grafičku oznaku iz člana 13b stav 3. ove uredbe. Provera validnosti drugih dokumenata iz člana 13b stav 2tač. 2) i 3) ove uredbe vrše se uvidom u dokument.
Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe, dužni su preko kovid redara, da identitet nosioca Kovid sertifikata proveri uvidom u važeći dokument sa fotografijom (lična karta, putna isprava, vozačka dozvola, indeks i dr.). Pravno lice ili preduzetnik, odnosno organizator događaja koje pruža usluge iz člana 13a ove uredbe odgovorni su ukoliko dozvole boravak u objektu iz člana 13a, posle 20 časova do kraja radnog vremena licu koje nema Kovid sertifikat.

Član 13g -Kontrolu pridržavanja mere iz čl. 13a i 13v vrši organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju i organi jedinica lokalnih samouprava zaduženi za poslove komunalne inspekcije i komunalne milicije, kao i drugi zakonom ovlašćeni državni organi.

Član 13d- Negativan rezultat testa za detekciju antigena SARS-CoV-2 koji izdaje mikrobiološka laboratorija u privatnoj svojini na teritoriji Republike Srbije predstavljaće dokaz u smislu člana 13b stav 1. tačka 2) nakon usvajanja akata, odnosno uputstva o testiranju za detekciju antigena SARS-CoV-2 Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

 Član 14. – Ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja utvrđena u odredbama člana 8. stav 3, člana 11. stav 2. i člana 13. stav 1. tač. 5. i 6. ove uredbe, mogu se, na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, izmeniti aktom ministra
nadležnog za poslove zdravlja, u skladu sa aktuelnom pidemiološkom situacijom.Aktom ministra nadležnog za poslove zdravlja, koji donosi na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, bliže se uređuje način primene preventivnih mera iz čl. 6, 8, 9, 10, 11. i 12. ove uredbe.

Član 14a- Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje boravi u objektu, a ne poseduje Kovid sertifikat (član 13a).
Član 15.-Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:
1) Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20, 109/20, 111/20, 120/20, 122/20, 126/20, 138/20, 141/20 i 144/20);
2) Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću („Službeni glasnik RS”, br. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30 /20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 75/20, 76/20, 84/20, 98/20, 100/20, 106/20, 107/20, 108/20 i 116/20).

Član 16.- Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

  Vesti