17/04/2024
Najnovije vesti
14-09-2022-Skupstina-Valjevo.jpg

ZASEDA SKUPŠTINA VALJEVA, NA POČETKU DALA PREDLOG ZA UMANJENJE RAČUNA ZA GREJANJE

Autor 31/10/2022

Danas, 31. oktobra, se održava 27. sednica Skupštine Grada Valjeva, u velikoj sali Skupštine grada Valjeva. Pred odbornicima je 18 tačaka dnevnog reda.

Na samom početku usvojeno je proširenje Dnevnog reda, tako da će kao 17. tačka biti razmatran Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj 580/3 KaO Divčibare koji je usvojilo Gradsko veće Grada Valjeva.

Potom, nije usvojen Predlog odluke za umanjenje isporučene toplotne energije za oktobar koji je dao Đorđe Pavlović, šefa Odborničke grupe SPS – JS, ali je podstaknuta diskusija, pa su odbornici su usvojili predlog šefa odborničke grupe SNS Radoice Rstića da se, JKP Toplana Valjeva i Gradskoj upravi Odeljenju za lokalni razvoj i komunalne poslove, uputi preporuka da građani za daljinsko grejanje, koji plaćaju po potrošnji – neće dobiti uvećane račune; a za građane koji plaćaju paušalno po kvadratu, predlog koji je usvojila Skupština je da za oktobar bude obračunat samo fiksni deo u iznosu od 74 dinara po kvadratnom metru. To znači da bi građani za stan površine 65 kvadrata trebali da dobiju umanjenje za 4.810 dinara.

Odbornici Skupštine Grada Valjeva nastavili su rad, tako da je u toku diskusija o trećoj i četvrtoj tački.

DNEVNI RED 27. SEDNICE

 1. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VALjEVA
 2. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA PRIVREDNOG DRUŠTVA REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLjANjE OTPADOM „EKO-TAMNAVA“ D.O.O. UB ZA 2021. GODINU
 3. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JKP „VODOVOD-VALjEVO“ VALjEVO ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 30.06.2022. GODINE
 4. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VODOVOD-VALjEVO“ VALjEVO ZA 2022. GODINU
 5. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 30.06.2022. GODINE
 6. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENU I DOPUNU PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2022. GODINU
 7. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENjA SUBVENCIJA IZ BUDžETA GRADA VALjEVA JKP „VIDRAK“ VALjEVO ZA 2022. GODINU
 8. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „POLET“ VALjEVO ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 30.06.2022. GODINE
 9. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALjEVO“ VALjEVO ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 30.06.2022. GODINE
 10. PRETRES PREDLOGA REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UMANjENjU IZNOSA FAKTURISANE USLUGE GREJANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „TOPLANA-VALjEVO“ VALjEVO
 11. PRETRES PREDLOGA ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE I KORIŠĆENjE REGIONALNOG VIŠENAMENSKOG HIDROSISTEMA STUBO-ROVNI „KOLUBARA“ IZ VALjEVA ZA PERIOD OD 01.01.2022. GODINE DO 30.06.2022. GODINE
 12. PRETRES PREDLOGA DRUGE IZMENE PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA BUDžETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALjEVA U 2022. GODINI
 13. PRETRES PREDLOGA PRVE IZMENE PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENjE POLjOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VALjEVO ZA 2022.GODINU
 14. PRETRES PREDLOGA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA VALjEVA ZA 2022. GODINU
 15. PRETRES PREDLOGA O POKRETANjU POSTUPKA REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REKONSTRUKCIJU, RACIONALIZACIJU I ODRŽAVANjE JAVNOG OSVETLjENjA NA TERITORIJI GRADA VALjEVA
 16. PRETRES PREDLOGA ODLUKE O OTUĐENjU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NEPOSREDNOM POGODBOM KAT.PARC.BR. 2018/4 KO VALjEVO
 17. Predlog odluke o otuđenju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, katastarska parcela broj 580/3 KaO Divčibare koji je usvojilo Gradsko veće Grada Valjeva
 18. KADROVSKA PITANjA