17/04/2024
Najnovije vesti
Gradska uprava Valjevo foto Snežana Jakovljević Krunić

Usvojen prvi rebalans budžeta za 2024. godinu

Autor 11/03/2024

Članovi Gradskog veća Valjeva usvojili su prvi rebalans ovogodišnjeg budžeta, čime su preneta sredstva iz prošle godine usaglašena sa planiranim. Ovim rebalansom Planirana sredstva su povećana za 114.423.483,31 dinara, odnosno 2,18%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 19.340.696,12 dinara, (13,94%), tako da ukupna planirana javna sredstva iznose 5.474.896.921,50 dinara.

Nakon višesatnog zasedanja članovi Gradskog veća Valjeva usvojili su sve tačke, ukupno 47, planirane dnevnim redom današnjeg zasedanja.

U obrazloženju rebalansa budžeta Grada Valjeva za tekuću godinu, pod pravnim osnovom za donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvi rebalans sadržan je u članu 47. Zakona o budžetskom sistemu i članu 37. stav 1, tačka 2. Statuta grada Valjeva.

Članom 47. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da, ako se u toku godine donese zakon, propis ili drugi akt koji za rezultat ima smanjenje planiranih prihoda ili povećanje planiranih rashoda i izdataka, istovremeno se donosi odluka kojom se utvrđuju dodatni prihodi ili umanjenje rashoda i izdataka, u cilju uravnoteženja budžeta. Takođe je propisano da se, ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, budžet uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda.

Uravnoteženje budžeta se vrši putem rebalansa budžeta, koji se donosi po postupku za donošenje budžeta. Istim članom je propisano da se ne može doneti zakon ili drugi propis koji predviđa trošenje javnih sredstava van budžeta i da se sve odredbe ovog člana zakona primenjuju na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje. Članom 32. stav 1. tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da skupština opštine, odnosno skupština grada u skladu sa zakonom donosi odluku o budžetu i završni račun opštine, odnosno grada. Članom 37. stav 1. tačka 2) Statuta grada Valjeva propisano je da skupština grada u skladu sa zakonom donosi budžet i završni račun grada. Projekcija budžeta grada Valjeva za 2024. godinu urađena je na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o lokalnoj samoupravi. U skladu sa navedenim propisima, sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave obezbeđuju se iz izvornih i ustupljenih prihoda, transfera, primanja po osnovu zaduživanja i drugih prihoda i primanja utvrđenih zakonom.

Izvorni prihodi su prihodi čiju stopu, način i merila za utvrđivanje visine iznosa utvrđuje jedinica lokalne samouprave i tu spadaju:  Porez na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon, Lokalne administrativne takse, Lokalne komunalne takse, Boravišna taksa, Naknada za korišćenje javnih dobara u skladu sa zakonom, Koncesiona naknada, Druge naknade u skladu sa zakonom;  Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine jedinice lokalne samouprave, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku;  Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini RS, koje koristi jedinica lokalne samouprave, odnosno organi i organizacije jedinice lokalne samouprave i indirektni korisnici njenog budžeta;  Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini jedinice lokalne samouprave; Prihodi nastali prodajom usluga korisnika sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave čije je pružanje ugovoreno sa fizičkim i pravnim licima; Prihodi od kamata na sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave; Prihodi po osnovu donacija jedinici lokalne samouprave; i – Prihodi po osnovu samodoprinosa.

Prihodi od ustupljenih poreza ostvarenih na teritoriji jedinice lokalne samouprave: 1. Porez na dohodak građana: prihodi od poljoprivrede i šumarstva; prihodi od samostalnih delatnosti; prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari;  prihodi od osiguranja lica;  77% od poreza na zarade za gradove; i ostali prihodi u skladu sa zakonom.

2. Porez na nasleđe i poklon.

3. Porez na prenos apsolutnih prava. Prihodi od ustupljenih naknada odnose se na prihode od naknada ostvarenih na teritoriji jedinice lokalne samouprave, u skladu sa zakonom. Pored navedenih redovnih prihoda mogu se ostvarivati i ostali prihodi iz ugovorenih i drugih poslovnih odnosa koji se realizuju preko budžeta grada. Javni rashodi koji se finansiraju iz budžeta grada prema odredbama zakona su: Ustavom i Zakonom utvrđeni zadaci organa, organizacija i službi grada, određene potrebe građana u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, društvene brige o deci, fizičke kulture, informisanja i dr., obavljanje i razvoj komunalnih potreba, uređenje građevinskog zemljišta, staranje o izgradnji puteva, ulica i drugih javnih objekata od opšteg značaja, zakonom povereni poslovi gradu iz okvira prava i dužnosti Republike, poslovi utvrđeni Statutom grada za potrebe građana iz sredstava prikupljenih njihovim neposrednim izjašnjavanjem.

PRIHODI BUDžETA

JAVNI PRIHODI – Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvi rebalans planirani su prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 5.355.455.970,75 dinara sredstava budžeta grada i 119.440.950,75 dinara.

Sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika, tako da ukupno planirana javna sredstva iznose 5.474.896.921,50 dinara. Rebalansom planirana sredstva budžeta grada su povećana za 114.423.483,31 dinara, odnosno za 2,18%, dok su sredstva iz ostalih izvora smanjena za 19.340.696,12 dinara, odnosno za 13,94%. Preneta neutrošena sredstva budžeta grada iz ranijih godina usklađena su sa stanjem tih sredstava na dan 31.12.2023. godine i iznose 176.431.483,31 dinara. Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina iz ostalih izvora usklađena su sa stanjem tih sredstava na dan 31.12.2023. godine i iznose 36.910.627,88 dinara. U okviru ovih sredstava nisu planirana sredstva koja se nalaze na podračunima SIRP – Program stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji, Otkup stanova i Državni program obnove. Sredstva na podračunima SIRP i Otkup stanova nije moguće trošiti, a samim tim ni planirati odlukom o budžetu grada dok se, u skladu sa Zakonom o stanovanju, ne usvoji Stambena strategija i donese odluka o načinu rešavanja stambenih potreba. Sredstva koja se nalaze na podračunu Državni program obnove potrebno je vratiti nadležnoj kancelariji Vlade RS kao neutrošena namenska sredstva iz ranijih godina, te iz tog razloga nisu planirana ovim rebalansom.

Ovim rebalansom je obuhvaćena korekcija planiranih prihoda u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu kojim je regulisano da, u slučaju da viši organ vlasti opredeli nižem nivou vlasti namenska sredstva, lokalni organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje izdataka.

U koloni sredstva iz budžeta, po ovom osnovu budžet grada Valjeva je uvećan za ukupno 3.466.487,44 dinara i to za sledeće namene:

Gradska uprava grada Valjeva od Ministarstva za javna ulaganja Za realizaciju projekta ”Rekonstrukcija i proširenje primarne distributivne mreže vodovoda u okviru lokalnog vodosistema Divčibare”  3.466.487,44. U koloni sredstva iz ostalih izvora po gore navedenom osnovu izvršena je korekcija u ukupnom iznosu od 11.656.649,87 dinara i to za sledeće namene: Gradska uprava grada Valjeva od Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge – UNOPS za Unapređenje poslovne infrastrukture u Privrednoj zoni Valjevo dobila je 11.656.649,87. U strukturi ukupnih sredstava budžeta grada (prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva), tekući prihodi budžeta grada iznose 5.179.024.487,44 dinara i čine 96,71% sredstava budžeta grada, odnosno 94,60% ukupnih javnih sredstava.

Rebalansom planirani poreski prihodi iznose 3.994.503.000,00 dinara (74,59% prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta grada), donacije i transferi 423.507.487,44 dinara (7,91% prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta grada), drugi prihodi 549.114.000,00 dinara (10,25% prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta grada), memorandumske stavke za refundaciju rashoda 1.100.000,00 dinara (0,02% prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta grada), dok su primanja od prodaje nefinansijske imovine planirana u iznosu od 210.800.000,00 dinara (3,94% prihoda i primanja i prenetih neutrošenih sredstava budžeta grada).

Prihodi od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke su uvećani za ukupno 50.700.000,00 dinara. U okviru ove grupe prihoda, uvećan je porez na zarade za navedeni iznos, dok su ostali prihodi ostali  nepromenjeni. Iznos prihoda od poreza na imovinu ostao je nepromenjen. Grupa prihoda od poreza na dobra i usluge uvećana je za 200.000,00 dinara i to naknada za korišćenje javne površine po osnovu zauzeća građevinskim materijalom i za izvođenje graćevinskih radova i izgradnju. Ostali prihodi koji pripadaju ovoj grupi nisu izmenjeni.

Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru, kao i transferi od drugih nivoa vlasti su ostali nepromenjeni u odnosu na osnovnu Odluku o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu. Prihodi od imovine su u ukupnom iznosu uvećani za 2.000.000,00 dinara i to prihod od naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina. Prihodi od prodaje dobara i usluga, kao i prihodi od novčanih kazni ostali su nepromenjeni.

Mešoviti i neodređeni prihodi uvećani su za 650.000,00 dinara i to deo dobiti javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja, u korist nivoa gradova. Ovaj prihod uvećan je na osnovu izvršenja u prethodnoj godini.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda su planirane u istom iznosu kao u osnovnoj Odluci o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu. Primanja od prodaje nefinansijske imovine, odnosno zemljišta, uvećana su za 102.055.000,00 dinara, na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta izvršene od strane Poreske uprave.

Ostali izvori sredstava (bez prenetih neutrošenih sredstava) uvećani su za 2.218.676,00 dinara. Pregled prihoda i primanja indirektnih budžetskih korisnika  iz ostalih izvora sredstava

JAVNI RASHODI

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvim rebalansom rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada planirani su u iznosu od 5.355.455.970,75 dinara, kao i 119.440.950,75 dinara rashoda i izdataka iz drugih izvora.

Masa sredstava za plate je ostala nepromenjena u ukupnom iznosu u odnosu na osnovnu Odluku o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu.

U opštem delu budžeta rashodi i izdaci iz sredstava budžeta su iskazani po osnovnim namenama, kao i po funkcionalnoj klasifikaciji. Rashodi i izdaci koji su finansirani iz sredstava budžeta struktuirani su na sledeći način:

Rashodi za zaposlene su uvećani za iznos od 535.000,00 dinara i čine 22,54% ukupnih rashoda i izdataka. U ovoj grupi rashoda uvećana su socijalna davanja zaposlenima za 20.000,00 dinara i nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi za 1.475.000,00 dinara, a umanjene naknade u naturi za 860.000,00 dinara i naknade troškova za zaposlene za 100.000,00 dinara.

Rashodi za korišćenje roba i usluga učestvuju sa 31,35% u ukupno planiranim rashodima i izdacima. Sredstva za ove namene su uvećana u ukupnom iznosu za 62.601.602,22 dinara. Uvećanje je izvršeno na ekonomskim klasifikacijama 421, 422, 423, 424 i 425, dok su sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 426 umanjena.

Rashodi za otplatu kamata učestvuju u ukupnim rashodima i izdacima sa 0,08% i u prvom rebalansu nije bilo izmene u odnosu na plan.

Subvencije, koje u ukupnim rashodima i izdacima učestvuju sa 5,11%, u prvom rebalansu su uvećane za ukupno 20.766.275,52 dinara. Donacije, dotacije i transferi učestvuju sa 10,30% u ukupno planiranim rashodima i izdacima i u ukupnom iznosu su uvećani za 30.098.634,00 dinara. Navedeno uvećanje se odnosi na tekuće transfere ostalim nivoima vlasti (ekonomska klasifikacija 463), dok su dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (ekonomska klasifikacija 464) ostale nepromenjene.

Naknade iz budžeta za socijalnu zaštitu, sa učešćem od 3,32% u ukupnim rashodima i izdacima, su uvećane za 150.000,00 dinara.

Ostali rashodi sa učešćem od 7,28% su uvećani za 11.369.550,10 dinara.

Sredstva rezerve (tekuća i stalna budžetska rezerva) uvećana su za ukupno 5.575.155,00 dinara i iznose 11.353.200,00 dinara. Ova sredstva čine 0,21% ukupno planiranih rashoda i izdataka.

Kapitalni izdaci učestvuju sa 16,90% u ukupnim rashodima i izdacima i umanjeni su za iznos od 14.672.733,53 dinara. Ulaganja u izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i građevinskih objekata su umanjena, dok su ulaganja u opremu uvećana.

Izdaci za otplatu glavnice po osnovu kreditnog zaduženja kod NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, po Ugovoru broj 00-410-02095694,od 09.03.2023. godine su ostali nepromenjeni i čine 2,89% ukupnih rashoda i izdataka budžeta.

Rashodi i izdaci koji se finansiraju iz ostalih izvora, umanjeni su u ukupnom iznosu za 19.340.696,12 dinara.

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu sadrži rekapitulaciju programa, programskih aktivnosti i projekata iz sredstava budžeta grada koji uključuju definisane ciljeve i indikatore.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – prvim rebalansom izmenjeni su sledeći programi:

Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje – sektor Urbanizam i prostorno planiranje – planirani rashodi i izdaci su nepromenjeni i iznose 10.388.000,00 dinara.

Program 2 – Komunalne delatnosti – sektor Urbanizam i prostorno planiranje – opredeljena su sredstva u iznosu od 510.368.953,44 dinara, što je više u odnosu na prethodno planirani iznos za 5.243.028,00 dinara.

Sredstva za programsku aktivnost Upravljanje / Održavanje javnim osvetljenjem uvećana su za 15.743.028,00 dinara. Ovim rebalansom planirana su sredstva za primene mera uštede električne energije po ugovoru o javno – privatnom partnerstvu. Pored toga, uvećani su rashodi za održavanje javnog osvetljenja. U okviru programske aktivnosti Zoohigijena, izvršeno je preusmeravanje sredstava za rekonstrukciju i izgradnju azila za pse u iznosu od 6.500.000,00 dinara sa ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama na ekonomsku klasifikaciju 511 – Zgrade i građevinski objekti, obzirom na način finansiranja rekonstrukcije, odnosno izgradnje azila.

Za programsku aktivnost Proizvodnja i distribucija toplotne energije sredstva su umanjena za 15.000.000,00 dinara. Ova programska aktivnost odnosi se na subvencije za nabavku energenta za JKP ”Toplana”.

Iznos sredstava za realizaciju projekta ”Rekonstrukcija i proširenje primarne distributivne mreže vodovoda u okviru lokalnog vodosistema Divčibare” uvećan je za 4.500.000,00 dinara. Dodata su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 dinara za tehnički pregled objekata i sačinjavanje izveštaja o tehničkom pregledu rekonstruisane primarne distributivne mreže vodovoda u okviru navedenog vodosistema i 3.500.000,00 dinara za radove na rekonstrukciji i proširenju te mreže, tako da je po ovom rebalansu za realizaciju ovog projekta planirano ukupno 9.057.853,44 dinara.

Program 3 – Lokalni ekonomski razvoj – sektor Ekonomska i razvojna politika – planirani rashodi i izdaci su uvećani za 29.680.021,68 dinara i iznose 74.612.821,68 dinara iz sredstava budžeta i 11.656.646,87 dinara iz ostalih izvora. Uvećanje ranije planiranog iznosa je izvršeno za potrebe finansiranja izgradnje objekata u Privrednoj zoni – ulica Nova 1, Nova 2 i Nova 3, bus stajališta i parkinga.

Iznos od 11.656.646,87 dinara se odnosi na donaciju Kancelarije ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) za realizaciju projekta ”Unapređenje poslovne infrastrukture u Privrednoj zoni”.

Program 4 – Razvoj turizma – sektor Ekonomska i razvojna politika – za ovaj program rebalansom su planirani rashodi u ukupnom iznosu od 61.649.360,00 dinara, odnosno u odnosu na ranije planirane rashode za ovu namenu uvećani su za 3.788.360,00 dinara.

Ovim rebalansom planirana su sredstva u iznosu od 489.360,00 dinara za izradu projekta preparcelacije sa projektom geodetskog obeležavanja za potrebe eksproprijacije na Divčibarama.

Rashodi i izdaci za funkcionisanje Turističke organizacije Valjevo uvećani su za 1.533.000,00 dinara, dok su sredstva za promociju turističke ponude uvećana za 1.766.000,00 dinara.

Program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj – sektor Poljoprivreda i ruralni razvoj – planirani rashodi su ostali nepromenjeni i iznose 147.000.000,00 dinara.

Program 6 – Zaštita životne sredine – sektor Zaštita životne sredine – rashodi planirani za ovu namenu su u ukupnom iznosu uvećani za 34.433.393,23 dinara. U okviru navedenog iznosa, subvencije JKP ”Toplana” za izgradnju kontejnerske kotlarnice i merno-regulacione stanice u Novom naselju uvećane su za 14.832.200,00 dinara. Sredstva za izgradnju kišne i fekalne kanalizacione mreže umanjena su za 8.167.900,00 dinara.

Ovim rebalansom planirana su sredstva u iznosu od 12.775.093,23 dinara za realizaciju projekta “Smanjenje zagađenja vazduha iz individualnih izvora zamenom kotlova u domaćinstvima na ekološki prihvatljiv energent na teritoriji grada Valjeva”, od čega se iznos od 2.192.093,23 dinara odnosi na sredstva Republike po konkursima iz ranijih godina, a 10.583.000,00 dinara je učešće grada u realizaciji ovog projekta.

U okviru projekta ”Unapređenje kvaliteta vazduha nabavkom, zamenom i rekonstrukcijom kotlarnice u kasarni ”Živojin Mišić””, čija je realizacija završena u prehodnoj godini, planiran je iznos od 4.000,00 dinara za plaćanje neizmirene obaveze iz prethodne godine (lice za bezbednost). Pored navedenih projekata, ovim rebalansom planirana su i sredstva u iznosu od 15.000.000,00 dinara za realizaciju projekta ”Kontejnerska gasna kotlarnica u MZ Brđani” (izgradnja kotlarnice).

Program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura – sektor Saobraćaj i saobraćajna infrastruktura – sredstva za realizaciju ovog programa rebalansom su u ukupnom iznosu umanjena za 40.799.000,00 dinara. Sredstva su planirana na osnovu predloga izmena i dopuna Plana komunalne izgradnje.

U okviru ovog programa planirana su i sredstva u iznosu od 2.183.000,00 dinara za realizaciju projekta ”City Walk 2.0 – Zajedno za energetski efikasnu urbanu mobilnost”.

Program 8 – Predškolsko vaspitanje – sektor Obrazovanje – za programsku aktivnost 2002-0002 – Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, rebalansom planirana sredstva budžeta grada su nepromenjena. U okviru rashoda PU ”Milica Nožica” sredstva budžeta grada su u ukupnom iznosu ostala na prvobitno planiranom nivou, ali je izvršena korekcija u okviru finansijskog plana te ustanove. Preneta neutrošena sredstva transfera iz ranijih godina usklađena su sa stanjem na dan 31.12.2023. godine i iznose 1.919.346,25 dinara.

Sredstva za realizaciju projekta ”Dogradnja i rekonstrukcija sa promenom namene starog objekta OŠ ”Milovan Glišić” u kombinovanu dečiju ustanovu” umanjena su za 15.800.000,00 dinara.

Program 9 – Osnovno obrazovanje – sektor Obrazovanje – Programska aktivnost 2003-0001 – Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja – planirana sredstva koja su namenjena funkcionisanju 15 osnovnih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima uvećana su u ukupnom iznosu za 17.208.994,00 dinara u odnosu na ranije planirani iznos, odnosno za 7,03%, tako da iznose ukupno 262.016.413,00 dinara. Dodatna sredstva planirana su najvećim delom za izmirenje prenetih neizmirenih obaveza iz prethodne godine. Pored toga, rebalansom su obezbeđena sredstva za nabavku i ugradnju novog kotla za grejanje u matičnoj školi OŠ ”Miloš Marković”, Leskovice, i elektro i molersko – farbarske radove u OŠ ”Ilija Birčanin”, Stave.

Sastavni deo obrazloženja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – Prvog rebalansa su i analitički planovi osnovnih škola.

Program 10 – Srednje obrazovanje – sektor Obrazovanje – Programska aktivnost 2004-0001 – Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja – planirana sredstva koja su namenjena funkcionisanju 6 srednjih škola i finansiranju zajedničkih troškova takmičenja učenika i socijalnih davanja zaposlenim radnicima uvećana su u ukupnom iznosu za 10.389.640,00 dinara u odnosu na ranije planirani iznos, odnosno za 9,26%, tako da iznose ukupno 122,637,640,00 dinara. Dodatna sredstva planirana su uglavnom za izmirenje prenetih neizmirenih obaveza iz prethodne godine. Pored navedenog, rebalansom su obezbeđena sredstva za saniranje oštećenja i opremanje dvorišta Medicinske škole i rekonstrukciju koncertne sale Muzičke škole.

Sastavni deo obrazloženja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – Prvog rebalansa su i analitički planovi srednjih škola.

Program 11 – Socijalna i dečija zaštita – sektor Socijalne zaštite – planirani rashodi i izdaci iz sredstava budžeta grada su umanjeni su za 560.000,00 dinara i iznose 364.244.000,00 dinara, dok rashodi i izdaci iz ostalih izvora iznose 27.643.129,99 dinara.

Rebalansom su obezbeđena dodatna sredstva Centru za socijalni rad, za nabavku opreme, kao i za finansiranje užina najosetljivijim grupama dece. U okviru ovog programa, obezbeđena su i dodatna sredstva za LPA za obrazovanje Roma.

Za realizaciju projekta ”Moj novi dom – poboljšanje stambene podrške i bolji uslovi života u gradu Valjevu” sredstva su umanjena za 23.897.242,92 dinara i iznose 1.150.000,00 dinara iz sredstava budžeta i 27.642.757,08 dinara iz ostalih izvora. Sredstva donacije su usklađena sa iznosom prenetih neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Sastavni deo obrazloženja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – Prvog rebalansa je i analitički plan Centra za socijalni rad Kolubara.

Program 12 – Zdravstvena zaštita – sektor Zdravstvena zaštita – Sredstva planirana za realizaciju navedenog programa iznose 84.551.200,00 dinara, odnosno rebalansom su uvećana za iznos od 15.000.000,00 dinara. Navedena dodatna sredstva namenjena su za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Opšte bolnice Valjevo.

Sastavni deo obrazloženja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu – Prvog rebalansa je i analitički plan Zdravstvenog centra Valjevo.

Program 13 – Razvoj kulture i informisanja – sektor Kultura, komunikacije i mediji – sredstva budžeta grada za realizaciju ovog programa rebalansom su uvećana u ukupnom iznosu za 8.661.242,22 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora uvećana za 1.198.708,28 dinara. Ustanove kulture su izvršile korekcije u okviru svojih finansijskih planova, kao i raspored prenetih neutrošenih sredstava.

Pored navedenih izmena, Centru za kulturu rebalansom su obezbeđena dodatna sredstva za plate, za reparaciju, hoblovanje i farbanje drvenog poda na bini, za nabavku protivpožarne i scenske zavese za Veliku salu, kao i za usluge nadzora nad izvedenim građevinskim radovima na rekonstrukciji Velike sale.

Dodatna sredstva su obezbeđena i za isplatu jubilarnih nagrada u Istorijskom arhivu Valjevo i Zavodu za zaštitu spomenika kulture.

Program 14 – Razvoj sporta i omladine – sektor Sport i omladina – sredstva budžeta grada za realizaciju ovog programa rebalansom su uvećana u ukupnom iznosu za 15.878.000,00 dinara, dok su sredstva iz ostalih izvora ostala nepromenjena.

Ustanova fizičke kulture ”Valis” je izvršila korekciju unutar svog finansijskog plana, kao i raspored prenetih neutrošenih sredstava. Za realizaciju projekta ”Rekonstrukcija objekta Dom sporta “General Svetomir Đukić” u Valjevu – mašinske instalacije” planiran je iznos od 1.470.000,00 dinara.

Program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave – sektor Opšte usluge javne uprave – rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 13.052.505,10 dinara.

Programska aktivnost  – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština – planirani rashodi su uvećani za 5.790.550,10 dinara. Uvećani su stalni troškovi (električna energija, komunalne usluge, grejanje i sl.). Troškovi putovanja uvećani su u skladu sa izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (”Službeni glasnik RS”, broj 98/2007 – prečišćen tekst, 84/2014, 84/2015, 74/2021 i 119/2023). Predviđena su sredstva za izradu Plana razvoja grada. Planirana su sredstva za izradu akta o proceni rizika zaštite lica, imovine i poslovanja i izrada plana tehničkog obezbeđenja za objekat Zgrade štedionice – Radio Valjevo. Uvećana su sredstva za nabavku opreme u Gradskoj upravi.

Pored navedenih izmena, planirana su i sredstva prenetog neutrošenog transfera od Republike iz 2023. godine u iznosu od 896.000,00 dinara za izradu Elaborata – Studije zaštite, uslova čuvanja i mera zaštite prostorne kulturno – istorijske celine Stara čaršija Tešnjar.

Programska aktivnost  – Funkcionisanje mesnih zajednica – planirana sredstva budžeta grada su nepromenjena i iznose 3.000.000,00 dinara. Dodata su preneta neutrošena sredstva iz prethodne godine u iznosu od 147.466,46 dinara.

Programska aktivnost – Servisiranje javnog duga – planirani rashodi i izdaci za otplatu glavnice i kamate po osnovu kreditnog zaduženja kod NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, po Ugovoru broj 00-410-02095694, od 09.03.2023. godine, su nepromenjeni i iznose 159.378.000,00 dinara.

Programska aktivnost – Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo – sredstva su nepromenjena i iznose 11.913.000,00 dinara dinara. Programska aktivnost – Tekuća budžetska rezerva – planirana su sredstva u iznosu od 9.353.200,00 dinara.

Programska aktivnost – Stalna budžetska rezerva – planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Projekat ”Uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta” – planirana su sredstva u iznosu od 2.260.000,00 dinara za nabavku nameštaja.

Projekat ”Rekonstrukcija enterijera Centra za kulturu Valjevo” – planirani iznos sredstava za realizaciju ovog projekta je nepromenjen.

Program 16 – Politički sistem lokalne samouprave – sektor Politički sistem – rashodi su u ukupnom iznosu uvećani za 2.533.000,00 dinara. Uvećanje se odnosi na finsiranje rada političkih subjekata u skladu sa zakonom o finansiranju političkih aktivnosti.

Program 17 – Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije – sektor Energetika – u okviru ovog programa, sredstva su uvećana za 17.141.099,08 dinara.

Planirana su sredstva prenetog neutrošenog namenskog transfera za realizaciju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova usklađena su sa iznosom ovog transfera koji nije utrošen u prethodnoj godini u iznosu od 19.658.982,29 dinara. Planirano učešće budžeta grada u realizaciji ovog projekta prema rebalansu iznosi 16.550.000,00 dinara.

Za nastavak realizacije projekta ”Sunčane škole – RP” preneta neutrošena sredstva donacije iz prethodne godine usklađena su sa stanjem na dan 31.12.2023. godine i iznose 9.145.116,79 dinara. Sredstva za učešće grada u realizaciji ovog projekta uvećana su za 300.000,00 dinara. Ukupna sredstva za realizaciju projekta po rebalansu iznose 9.745.116,79 dinara.

Sredstava za realizaciju projekta ”Izgradnja solarne elektrane i ugradnja toplotnih pumpi za dogrevanje termalne vode u Sportsko – rekreativnom centru Petnica Valjevo” ostala su nepromenjena i iznose 52.528.571,37 dinara, od čega sredstva neutrošenog transfera iz prethodne godine iznose 28.000.000,00 dinara,a iznos od 24.528.571,37 dinara je učešće grada.

Zakonom o budžetskom sistemu je regulisano da se u okviru budžeta deo planiranih prihoda ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće i stalne budžetske rezerve. Sredstva tekuće rezerve koriste se za neplanirane svrhe ili za aproprijacije koje su planirane u nedovoljnom iznosu, dok se sredstva stalne rezerve koriste za naknadu štete nastale usled elementarnih nepogoda. U skladu sa Zakonom, svakim rešenjem o isplati iz tekuće budžetske rezerve i rešenjem o isplati iz stalne budžetske rezerve menja se Odluka o budžetu. Naime, planirani iznos tekuće budžetske rezerve, odnosno stalne budžetske rezerve se smanjuje, a povećava planirani iznos na poziciji rashoda za koji je planirano nedovoljno sredstava, odnosno na poziciji naknade štete nastale usled elementarnih nepogoda.

Iz stalne budžetske rezerve nije bilo isplata do prvog rebalansa budžeta grada Valjeva za 2024. godinu. Iz tekuće budžetske rezerve, do prvog rebalansa budžeta grada Valjeva za 2024. godinu, izvršene su sledeće isplate:

Pregled promena u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu, izvršenih do prvog rebalansa budžeta grada za 2024. godinu (Izvor finansiranja 01)    

Pregled promena u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu, izvršenih između do prvog rebalansa budžeta grada za 2024. godinu (Ostali izvori finansiranja)

Razlozi za stupanje Odluke na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku grada Valjeva”: Predlaže se da ova Odluka stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenom glasniku grada Valjeva”, budući da postoji naročito opravdan razlog za stupanje na snagu ove Odluke pre osmog dana od dana objavljivanja, u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Naročito opravdan razlog ogleda se u potrebi da se predložena rešenja primene u najkraćem roku i na taj način obezbedi nesmetana realizacija programa i programskih aktivnosti predviđenih Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2024. godinu, navedeno je u obrazloženju prvog rebalansa budžeta Grada Valjeva.