13/06/2024
Najnovije vesti
Lokalni-front-Valjevo-logo-zastava-prenosi-objektiva.rs-iz-Valjeva

LF VA – Programska platforma za lokalne izbore u Valjevu 2024.

Autor 09/10/2023

Lokalni front Valjevo putem saopštenja za javnost predočava programsku plaatformu LF VA pripremljenu za predstojeće, lokalne izbore u Valjevu koji bi trebalo da budu održani na proleće 2024. godine.

“Ovaj predlog je pokušaj da se stvori platforma za što širu predizbornu koaliciju, zbog čega je njen radni naziv „Valjevo i TAČKA!“

Njime se sugeriše da su teme platforme isključivo lokalne, što bi moglo otvoriti prostor za učešće velikog broja političkih subjekata koji se međusobno razlikuju uglavnom u pogledima na pitanja koja prevazilaze nivo nadležnosti gradske skupštine.

(Ovo ograničenje NE ODNOSI SE na redefinisanje odnosa Grada Valjeva i organa Republike, što će biti poseban deo platforme, zasnovan na analizi učešća Valjeva u korišćenju podsticajnih sredstava u poslednjih nekoliko godina).

Predlog platforme je lista oročenih ciljeva koje će koalicija preuzeti na sebe u prvoj (i drugoj?) godini mandata. Lista tema i rokova je prvi predlog Lokalnog fronta i predstavlja samo osnovu za početak dogovora o konačnom izgledu platforme koji će, nadamo se, biti ponuđen građanima Valjeva. Kao i do sada, rukovodimo se principom konsenzusa, tako da će platforma (ili dokument sa nazivom koji će bolje prikazati ono što zajednički nudimo) biti rezultanta napora svih učesnika u dogovoru.

Prvo tromesečje po konstituisanju Skupštine

Usvajanje Plana razvoja grada do 2033. godine, početak pune primene Lokalnog antikorupcijskog plana, početak sprovođenja Akcionog plana poboljšanja kvaliteta vazduha, početak rada na Lokalnom registru izvora zagađivanja, imenovanje zaštitnika građana, usvajanje rebalansa budžeta koji će omogućiti finansiranje navedenih obaveza. (Navedene teme mogu biti korišćene i kao osnova za zajednički nastup na javnoj raspravi o Nacrtu budžeta za 2024. godinu).

U Planu razvoja posebno mesto dati stvaranju uslova da u Valjevu ostaju i da se u Valjevo privlače mladi sa višim i visokim obrazovanjem.

Drugo tromesečje

Otvaranje javne rasprave o izmenama Statuta grada i Poslovnika Skupštine čiji cilj je ograničavanje ovlašćenja izvršnih organa i uvođenje kaznenih mera za ove organe za slučajeve kada ne poštuju odredbe o javnosti rada i obaveze o podnošenju izveštaja o svom radu.

Početak javne rasprave sa ciljem da se donesu konkretne mere zaštite prirode, najpre i posebno za reku Gradac, za Divčibare i za Tešnjar.

Osnivanje javnog preduzeća za upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima.

Propisivanje i naplata naknada za vanredni prevoz.

Formiranje anketnih odbora koji će ispitati:

– trošenje sredstava grada kroz najkrupnije javne nabavke u prethodne četiri godine;

– trošenje sredstava iz tekuće budžetske rezerve u istom periodu;

– trošenje sredstava za javno informisanje u istom periodu.

Treće tromesečje

Početak javne rasprave o položaju i radu javnih gradskih preduzeća, Analiza realizacije projekta „Kalenić“, planiranje definitivnog uklanjanja i rekultivisanja deponije na Kolubari. Razmatranje projekta objedinjavanja javnih preduzeća u jedno ili dva sa sličnim ili komplementarnim delatnostima.

Izrada precizne analize položaja grada u raspodeli podsticajnih sredstava iz budžeta Republike i formulisanje zahteva da se taj položaj popravi. (Podaci APR pokazuju da najveća sredstva sada dobijaju centralne beogradske opštine, Novi Beograd i Novi Sad!).

Izrada analize rada zdravstvenih ustanova u gradu, utvrđivanje njihovih ograničenja i nedostataka, otvaranje postupka da se uočeni problemi prevaziđu u sadejstvu sa nadležnim organima Republike.

Sličan postupak otvoriti i kod položaja i standarda predškolskih i obrazovnih ustanova, sačiniti analizu korišćenja objekata koje je Republika kupila na području grada, a još uvek se ne koriste.

Četvrto tromesečje

Otvoriti široku javnu raspravu o planovima komunalne gradnje za narednu godinu, na pogodan način što širi krug građana obavestiti o ovoj raspravi i dati im priliku da na razne načine učestvuju u njoj.

Paralelno sa ovim temom otvoriti i raspravu o mestu i funkcijama mesnih zajednica. Ako su uopšte potrebne, onda se svakako iz osnova mora menjati način izbora njihovih saveta.

U postupku javne rasprave o budžetu za narednu godinu sastaviti kratak i za građane razumljiv nacrt budžeta u kojem će posebno mesto imati kapitalne investicije i veći komunalni projekti. Ovaj nacrt koncipirati tako da zainteresovane za pojedine teme može da odvede do adrese na zvaničnoj stranici grada koja nudi šire informacije o tom predmetu i telefon i adrese osobe u gradskoj upravi sa kojom može da stupi u kontakt.”