15/07/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • DANAS I SUTRA ADVOKATI OBUSTAVLJAJU RAD
Pravda slepa

DANAS I SUTRA ADVOKATI OBUSTAVLJAJU RAD

Autor 20/10/2021

Advokatska komora Srbije je odluku o obustavi rada donela da bi, još jednom, celokupnu javnost, građane i državne organe, upozorili na problem neujednačenosti sudske prakse od strane najvišeg suda u Republici Srbiji koji, izmenama i dopunama svojih stavova, koji nisu izvor prava, utiče na neravnopravnost građana u ugovornim odnosima sa bankama u postupku odobravanja kredita.

Upravni odbor Advokatske komore Srbije je 16. oktobra tekuće godine, povodom objavljene doune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda, u vezi troškova obrade kredita, na osnovu Zakona o advokaturi, doneo odluku o obustavi rada advokata danas, 20. i u četvrtak, 21. oktobra 2021. godine.

U dane obustave advokati Srbije neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima bez izuzetka. Obustava se odnosi na sve postupke, uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama. U toku obustave rada, advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

“Obustavom rada advokati Srbije izražavaju najoštrije protivljenje objavljenoj dopuni pravnog stava Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, od 16. oktobra, kojom se na direktan način narušava pravna sigurnost građana Republike Srbije, a obrazloženje dopune stava zbog svoje nejasnoće stvara mogućnost različitih tumačenja i odluka nižestepenih sudova” – navedeno je u obrazloženju Advokatske komore Srbije koja smatra da je obrazloženje dopune stava nejasno i da, zbog toga, nižestepeni sudovi mogu donositi različite presude u vrlo sličnim procesima.

“Advokatska komora Srbije upozorava da je dopuna pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u suprotnosti sa dosadašnjom praksom ovog suda i obrazloženjima revizijskih odluka i suprotna stavu usvojenom na sednicama Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 16.10.2021. u kome Sud ističe da kada banka u postupku odobravanja kredita korisniku prezentuje obračun naknade troškova obrade kredita kroz efektivnu kamatnu stopu, tada ugovaranje njihove otplate kroz zaduživanje dela sredstava u trenutku puštanja kredita u tečaj predstavlja povredu načela savesnosti i poštenja” – obrazloženo je u odluci Advokatske komore Srbije protiv dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda:

“Ovakvo postupanje Vrhovnog kasacionog suda, umesto da obezbedi jednakost građana pred sudom, narušava Ustavom zajamčeno pravo na jednaku pravnu zaštitu.”