28/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Projekat NVO Obumbratio o prevenciji nasilja nad ženama (video)
Stop-nasilju-nad-zenama-25-11-2022.jpg 25. novembar Medjunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama UN svet Valjevo Objektiva.rs

Projekat NVO Obumbratio o prevenciji nasilja nad ženama (video)

Autor 31/08/2023

U istraživanju koje je sproveo Republički statistički zavoda, u periodu od septembra do novembra 2021. godine anketirano je oko 4000 žena starosti od 18 do 74 godine i skoro 20 odsto anketiranih žena doživelo je neki oblik nasilja od strane bilo kog učinioca.

U cilju suzbijanja i sprečavanja nasilja nad ženama, ali i ostalim kategorijama stanovništva, neophodno je imati dobar zakonski okvir, koji je potreban da bude usaglašen sa međunarodnim konvencijama i standardima. U našoj zemlji ova oblast je regulisana Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. Najnovijim izmenama i dopunama ovog zakona uvedeni su posebni protokoli za postupanje u slučajevima nasilja, uvedena je i obaveza svih profesionalaca da procenjuju rizik od ponavljanja i eskalacija, saradnja i koordinacija između državnih organa, ustanova i organizacija koje se bave ovom problematikom, uključivanjem mera iz drugih zakona, pružanje besplatne pravne pomoći, pravo na obaveštenje i pravo na psihosocijalnu pomoć.

Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici jedan je od prioritetnih ciljeva države. U proteklom periodu učinjeni su značajni pomaci na planu sprečavanja i zaštite od rodno zasnovanog nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u sklopu sveukupne politike rodne ravnopravnosti čije je sprovođenje utvrđeno Ustavom Republike Srbije. Ratifikacijom i stupanjem na snagu Istambulske konvencije, Republika Srbija se obavezala da će sprovesti odgovarajuće mere za postizanje ovih ciljeva.

Doživljeno nasilje nije samo fizička posledica po ženu žrtvu nasilja, ono predstavlja mnogo dublji ožiljak, kako na sam psihičku prirodu žrtve, na ostale aktere, tako i na samo društvo u celini.

Na osnovu podataka koje je prikupila NVO Obumbratio iz Valjeva, prateći događaje i situacije iz domena date problematike, izdefinisani su ciljevi organizacije, među kojima je sagledavanje u kojoj meri se primenjuju odredbe zakona o porodičnom nasilju i u kojoj meri se žene pojavljuju kao žrtve nasilja.

Projekat ima za cilj da korišćenjem predavanja upozna i podigne stepen znanja o slučajevima nasilja u porodici u kojima su žene žrtve. U toku ovih seminara učesnicima će biti predstavljene informacije o vrsti, mehanizmima i posledicama nasilja, kao i upoznavanje sa zakonskom regulativom, odnosno upoznavanje sa aktivnostima i odgovornostima državnih organa koji se u svom delokrugu rada imaju kontakt sa žrtvama nasilja. Takođe u okviru ovih predavanja učesnicima će biti pružena mogućnost da se steknu neophodne veštine za prepoznavanje i pravovremeno i efikasno reagovanje na nasilje. Sve ove informacije imaju jedno za cilj – prevencija svih oblika nasilja u porodici. U dosadašnjem iskustvu u radu sa različitim institucijama koje se u svom radu sreću sa žrtvama nasilja primećeno je da jedan deo zaposlenih ne raspolaže svim dostupnim informacijama koje se odnose na ovu problematiku. Iz tog razloga specifični cilj ovog projekta i jeste podizanje svesti prvenstveno zaposlenih u institucijama, ali i ostalih građana o značajnosti ovog problema.

Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, pored ostalog napominje Vladimir Kačanovski iz Nevladine organizacije Obumbratio iz Valjeva.

Nevladina organizacija Obumbratio je neprofitno i nestranačko udruženje građana, osnovano u februaru 2020. godine radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socio-humanitarnog rada. Osnivači udruženja su dugogodišnji volonteri i humanitarni radnici čija je glavna misija poboljšanje kvaliteta života omladine i lica koja nisu u mogućnosti da se sama staraju o sebi, sa fokusom na socijalno ugrožene pojedince i grupe.

Prilog je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta

“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva 2”

podržanog od strane Grada Valjeva u 2023. godini.

LAP Valjevo: Besplatno letovanje za 50 osnovaca – pročitajte OVDE