12/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • JUTROS PRVO ODRŽANA SEDNICA GRADSKOG VEĆA
Valjevo sednica Gradskog veća

JUTROS PRVO ODRŽANA SEDNICA GRADSKOG VEĆA

Autor 02/12/2021

Na 48. sednici Gradskog veća, utvrđeni su predlozi zaključaka o prihvatanju izveštaja o realizaciji programa poslovanja JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni „Kolubara“ , JKP „Vidrak“, „Vodovod“, „Toplana“, i „Polet“, za period 1.1.2021. do 30.9.2021. godine, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti JKP „Toplana“ Valjevo za 2020. godinu.

Članovi Gradskog veća, prihvatili su program kontrole kvaliteta vazduha za grad Valjevo u 2022. i 2023. godini. Programom kvaliteta vazduha uspostavlja se lokalna mreža mernih mesta za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji grada Valjeva u toku 2022. i 2023. godine, a određuje se i broj i raspored mernih mesta u lokalnoj mreži, kao i obim, vrsta i učestalost merenja nivoa zagađujućih materija u vazduhu.

Na razmatranju se našao i nacrt Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu.

Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu, planirani su prihodi i primanja sa neraspoređenim viškom prihoda iz ranijih godina, u iznosu od 3.904.000.000 dinara i 63.648.810 dinara prihoda iz ostalih izvora, što ukupno ukupno iznosi 3.967.648.810 dinara ukupnih sredstava. Najveći deo prihoda planiran je od poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, u iznosu od 2.020.010.000 dinara. Prihod iz ove grupe poreza koji je najobimniji je porez na zarade. Odlukom o budžetu za 2022. godinu, ovaj prihod je planiran u iznosu o 1.688.000.000 dinara.

Razmatran je program javne rasprave o nacrtu Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu. Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 3. do 17. decembra 2021. godine. Nacrt Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu, biće postavljen na internet stranici grada Valjeva www.valjevo.rs . Prezentacija i rasprava o predloženom nacrtu održaće se 7. decembra 2021. godine u sali Skupštine grada Valjeva.

Članovi Gradskog veća, prihvatili su zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo. Ovim zaključkom se utvrđuje način izmirenja neizmirenih obaveza za rashode za zaposlene, naknade za rad Upravnog odbora i obaveze prema dobavljačima ZU Apoteka „Valjevo“ Valjevo.

Utvrđeno je rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju žalbene komisije grada Valjeva.

Poslednja tačka današnje sednice Gradskog veća, odnosila se na rešenje o davanju saglasnosti na odluku Komisije za utvrđivanje osnova i visine naknade štete nastale usled ujeda pasa lutalica.