19/04/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Zdravstvo
  • Već 125 dana vazduh prekomerno zagađen u Valjevu
Aero zagađenje zagadjen vazduh smog Valjevo-03-12-2022-smog-FOTO-Dragan-Krunic-Objektiva.rs Valjevo

Već 125 dana vazduh prekomerno zagađen u Valjevu

Autor 07/12/2023

Zavod za javno zdravlje Valjevo kontinuirano tokom čitave godine meri aerozagađenje, tako da su evidentirali već 125 dana sa prekoračenim dnevnim koncentracijama PM10 čestica.

Prema rečima diplomiranog fizikohemičara Biljane Mladenović, iz Zavoda za javno zdravlje Valjevo:

Na dan 23. oktobra 2023. godine smo imali tačno 100 dana od početka godine sa prekoračenim dnevnim koncentracijama PM10 čestica. Danas, 42 dana kasnije, toj cifri dodali smo još 25 dana. Što će reći da smo tačno trećinu 2023. godine udisali vazduh u kome su bile povećane koncentracije zagađujućih materija iznad našeg grada.

Biljana Mladenović diplomirani fiziko hemičar Valjevo štetnost PM čestica
Biljana Mladenović diplomirani fizikohemičar FOTO Dragan Krunić Objektiva.rs

Novembar ove godine, statistički jako sličan onom iz prethodne godine: srednja mesečna koncentracija 76 μg/m3, 21 dan su srednje dnevne vrednosti iskakale iz okvira maksimalno dozvoljenih, a pored ovog parametra u pojedinim danima imali smo i prekoračenje maksimalnih dnevnih koncentracija (MDK) za koncentraciju čađi na mernim mestima  ZZJZ, V Puk i Novo Naselje, ali i nagli skok srednjih mesečnih koncentracija za ovaj parametar.

Nastavljamo svakodnevno praćenje SO2, NO2 i čađi na šest mernih mesta u gradu i PM10 čestica na jednom mernom mestu.”

Podsećamo, Zavod za javno zdravlje Valjevo je u prethodnom periodu na svom sajtu postavio stranicu – Kontrola vazduha. Na ovoj stranici prikazuje kvalitet vazduha po osnovu svih dostupnih merenja: *Državna mreža mernih stanica prema programu kontrole kvaliteta vazduha; *Merenja Agencije za zaštitu životne sredine; *Indikativna merenja koncentracija zagađujućih materija – građansko merenje i *aplikacije Xeco i Klimerko mreža senzora.

Zbog velikog broja dana sa prekoračenjem koncetracija zagađujućih materija u našem gradu, u cilju bolje informisanosti stanovništva o stanjeu kvaliteta vazduha – trenutnim koncentracijama, prosečnim vrednostima za 24 časa, kao i brojem dana kada su ove vrednosti iznad preporučenih. Na taj način mogle bi se preduprediti neke od negativnih posledica, kao i preduzete određene mere zaštite koje se prvenstveno odnose na vulnerabilne grupe stanovnika – deca svih uzrasta, trudnice, stare osobe, hronični bolesnici.

vazduh aplikacija XEco na Objektiva.rs vesti Valjevo
Aplikacija XEco na Objektiva.rs vesti Valjevo

Navedene informacije možete naći na sledećem linku https://www.zzjzvaljevo.org.rs/vazduh.php

Takođe, kvalitet vazduha u Valjevu i okolini možete pratiti i putem aplikacije XEco na portalu Objektiva.rs