30/05/2024
Najnovije vesti
prazan-novcanik-a.jpg

MEĐUNARODNI DAN SIROMAŠNIH

Autor 09/08/2022

Ujedinjene nacije na zasedanju 23. decembra 1994. godine izabrale su 9. avgust za Međunarodni dan siromašnih kako bi skrenuli pažnja na siromaštvo. U prvoj polovini ove godine socijalna pomoć u Valjevu je izdvojena za 859 korisnika.

U Srbiji oko 10 odsto građana živi ispod granice siromaštva. U najtežem položaju nalaze se mnogločlane porodice, deca, nezaposleni, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i porodice u kojima oni žive.

Katarina-MIlicevic-direktorka-Centra-za-socijalni-rad-iz-Valjeva-FOTO-Snezana-Jakovljevic-Krunic-Objektiva.rs-naslovna.jpg

Prema rečima Katarine Milinković, direktorke Centra za socijalni rad “Kolubara” iz Valjeva, novčanu socijalnu pomoć tokom prošle, 2021. godine koristilo je ukupno 596 porodica, odnosno 1821 korisnik:

“Od toga, 185 porodica prima novčanu socijalnu pomoć neograničeno, ostali devet meseci u toku godine. Inače, novčanu socijalnu pomoć u neograničenom trajanju prima pojedinac nesposoban za rad, ili porodica gde je većina članova porodice nesposobna za rad i jednoroditeljske porodice.

U prvoj polovini 2022. godine ukupno 274 porodice su na evidenciji korisnika novčane socijalne pomoći odnosno 859 korisnika.

U Službenom glasniku RS br. 50/22 objavljeno je Rešenje o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći, koje se primenjuje počev od aprila 2022. godine:
 Za pojedinca odnosno nosioca prava 9.580,00 dinara
 Za svaku narednu odraslu osobu u porodici 4.790,00 dinara
 Za dete do 18 godina 2.874,00 dinara.

To se nadalje računa ovako: na primer porodica sa troje male dece prima neograničeno jer je više nesposobnih za rad, a novac: 1×9.580,00 dinara + 1×4.790,00 dinara + 3×2.874,00 dinara = 22.992,00 dinara. Od tog iznosa se odbija iznos koji proceni stručni radnik da sposobni za rad mogu da zarade – na primer 3.000,00 dinara i tako se dobija 19.992,00 dinara koliko ta porodica prima na ime novčane socijalne pomoći.

Iz ovoga se vidi da je ovaj vid pomoći koju država pruža nezaposlenima, ne može se smatrati izdržavanjem porodica i pojedinaca.

Broj korisnika jednokratnih pomoći: 2021. godina: ukupno 1934 korisnika

2022. godina: 01.01.2022.-30.06.2022. godine ukupno 1037 korisnika.

U 2022.godini gradska uprava je izdvojila 1.242.000 dinara za pomoć za ogrev i 850.000 dinara za pomoć za školski pribor (Centar za socijalni rad je uradio rešenja za pomoć za ogrev za 103 porodice po 12.000 dinara i za školski pribor za 78 porodica sa ukupno 236 dece i 3.600 dinara po detetu).

Iz izveštaja Centra za socijalni rad za 2021. godinu

PRAVA IZ SOCIJALNE ZAŠTITE KOJA SU FINANSIRANA IZ BUDŽETA GRADA

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 209) precizirano je koja su osnovna prava iz socijalne zaštite čije finansiranje se obezbeđuje u budžetu grada. Odlukom o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevo definisana su sledeća prava korisnika:

jednokratne pomoći, posebna novčana pomoć, naknada troškova sahranjivanja, naknadu troškova stambeno – komunalnih usluga, naknada za pomoć i negu maloletnoj deci sa smetnjama u razvoju, naknada troškova prevoza pratiocu učenika sa smetnjama u razvoju, pomoć u ishrani, naknada troškova užine.

Istom Odlukom definisane su usluge socijalne zaštite, i to su: pomoć i nega u kući starim i drugim licima, dnevni boravak za decu, mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, telesnim invaliditetom i intelektualnim smetnjama, lični pratilac deteta, usluge socijalnog i drugog stručnog rada, klub za osobe sa invaliditetom, savetovalište za brak i porodicu, privremeni smeštaj žrtava porodičnog nasilja u prihvatilište – smeštaj u sigurnu kuću i urgentni smeštaj za odrasla i ostarela lica, lični pratilac deteta i porodični saradnik.

Broj korisnika ovog oblika zaštite je povećan u odnosu na prethodnu godinu.

U 2020. godini bilo je priznato ukupno 2256 zahteva, i to: 1890 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć, a 366 zahteva za posebnu novčanu pomoć. Najviše jednokratnih novčanih pomoći je odobreno u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, a potom u svrhu nabavke lekova i lečenja i izmirenja duga za električnu energiju.

U 2021. godini je priznato ukupno 2298 zahteva, i to: 1934 zahteva za jednokratnu pomoć, a 364 zahteva za posebnu novčanu pomoć.

Pravo na naknadu troškova stambeno – komunalnih usluga (voda, smeće i grejanje, ukoliko se grejanje koristi organizovano u okviru stambene zgrade) može se priznati korisniku novčane socijalne pomoći do visine stvarnih troškova utvrđenih od strane javnih preduzeća, koje pružaju ove usluge. U toku 2021. godine naknadu na ime troškova komunalnih usluga koristilo je 46 porodica sa 117 članova domaćinstva.

Pravo na naknadu troškova zakupnine može se priznati korisniku novčane socijalne pomoći koji nema rešeno stambeno pitanje, već stanuje kod privatnog zakupodavca, sa kojim ima zaključen ugovor o zakupu. U 2021. godini ovo pravo je koristilo 95 porodica sa 214 članova domaćinstva. Iznos naknade troškova zakupnine određuje se u svakom konkretnom slučaju i kreće se od 7.000. do 17.000. dinara mesečno (naknada zakupnine može se priznati do visine punog iznosa zakupnine, a najviše u visini do 32% prosečne zarade ostvarene u gradu Valjevo u mesecu koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata).

Pravo na naknadu za pomoć i negu maloletnoj deci sa smetnjama u razvoju u toku 2021. godine je koristilo 11 dece. Navedeno pravo priznaje se maloletnom detetu sa smetnjama u razvoju od navršenih 5 do 18 godina života, odnosno do navršenih 26 godina, pod uslovom da je nad njim pravosnažnom sudskom odlukom produženo roditeljsko pravo. Naknada se priznaje u visini od 25% prosečne zarade ostvarene u gradu Valjevu, u mesecu, koji prethodi mesecu u kome se vrši isplata.

Naknada troškova prevoza pratiocu učenika sa smetnjama u razvoju priznaje se pratiocu učenika osnovne i srednje škole sa smetnjama u razvoju, prilikom odlaska učenika u školu i njegovog povratka, bez obzira na udaljenost škole od mesta stanovanja. Naknada se priznaje u visini stvarnih troškova prevoza autobusom ili vozom II razreda. U 2021. godini ovo pravo je koristilo 30 porodica.

Naknada troškova sahranjivanja priznaje se vršiocu komunalne delatnosti sahranjivanja ili fizičkom, pravnom licu ili preduzetniku, koji je obavio sahranjivanje na osnovu rešenja Centra. U toku 2021. godine priznato je 23 naknada troškova sahranjivanja.

Pravo na naknadu troškova užine priznaje se roditelju deteta, učenika osnovne škole od 1. do 4. razreda, koji je korisnik novčane socijalne pomoći ili uvećane novčane socijalne pomoći ili dečijeg dodatka, u visini stvarnih troškova užine odnosno najviše mesečno u visini do 4% prosečne zarade ostvarene u gradu Valjevu. U toku 2021. godine doneto je 88 rešenja o priznavanju prava na naknadu troškova užine.

Iz iskustva Centra za socijalni rad može se reći da su u najvećem riziku od siromaštva višečlane porodice, stanovnici seoskih predela, lica sa niskim nivoom obrazovanja, dugotrajno nezaposleni.

Posebnu grupu ugroženih predstavljaju penzioneri sa najnižim primanjima i invalidna lica koja imaju niska primanja,” zaključila je Katarina Milićević, direktorka Centra za socijalni rad “Kolubara” iz Valjeva.

Tekst je pripremila redakcija Objektiva.rs u okviru projekta
“Život socijalno osetljivih populacija stanovništva”
podržanog od strane Grada Valjeva