28/05/2024
Najnovije vesti
  • Home
  • Vesti
  • Javna prezentacije studije o proceni uticaja na životnu sredinu pogona livnice fabrike Hansgrohe d.o.o
Valjevo iz aviona foto Dragan Krunic Objektiva.rs Valjevo

Javna prezentacije studije o proceni uticaja na životnu sredinu pogona livnice fabrike Hansgrohe d.o.o

Autor 29/06/2023

“Obaveštavamo javnost da Ministarstvo za zaštitu životne sredine organizuje prezentaciju i javnu raspravu o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu pogona livnice u okviru proizvodnog kompleksa fabrike slavina Hansgrohe d.o.o. u Popučkama, u petak u 12 časova u prostorijama Grada Valjeva.

Javna rasprava se sprovodi u okviru postupka davanja saglasnosti na studiju povodom pokrenute procedure za pribavljanje građevinske dozvole za objekat livnice.

Svako ima pravo da učestvuje u javnoj prezentaciji i javnoj raspravi, a posebno zainteresovana javnost koju čine pojedinci i grupe na koju projekat utiče ili je verovatno da će uticati, uključujući i udruženja koja se bave zaštitom životne sredine. Svaki učesnik ili učesnica imaju pravo da traže informacije o objašnjenja i da iznose primedbe kako na sadržinu studije tako i na postupak javnog uvida, javne prezentacije i javne rasprave, propisano je zakonima Republike Srbije.

Prilikom planiranja izgradnje objekata, fabrika i postrojenja za koje postoji verovatnoća da će imati značajnijeg uticaja na životnu sredinu Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu propisuje obavezu investitora da pribavi argumentovano mišljenje o tome u kojoj meri će proizvodna delatnost uticati na okruženje, kao i koje će mere biti primenjene za sprečavanje ili umanjenje štetnih uticaja.

Pogon livnice fabrike Hansgrohe d.o.o. će zauzimati površinu više od 40 ari (4.309,5 m2), očekivana je godišnja proizvodnja od 3 miliona mesinganih tela, kako je navedeno u studiji. Projektovani maksimalni kapacitet topljenja mesinga je 30,4 tone na dan uz pomoć pet mašina za livenje, dok maksimalni godišnji kapacitet za topljenje ove legure iznosi 7.296 tona.

Valjevo je grad sa veoma ugroženom životnom sredinom. Vazduh u Valjevu pripada najslabijoj, trećoj kategoriji zbog prekomerne koncentracije suspendovanih čestica prašine tokom godine koja potiče od proizvodnje energije, industijskih i drugih aktivnosti.

Površinske vode u Valjevu, valjevske reke su uglavnom slabog kvaliteta (IV i V klase) zbog mikrobiološke i fizičko-hemijske neispravnosti, osim reke Gradac.

Valjevo do danas nema usvojen, niti u primeni Plan kvaliteta vazduha, kratkoročne akcione planove, niti poseduje registar izvora zagađenja. Tu povredu prava građana Valjeva na zdravu životnu sredinu je u svojim izveštajima zabeležio Zaštitnik građana kao propuste Grada Valjeva i Ministarstva za zaštitu životne sredine”, navedeno je u obaveštenju Lokalnog odgovora o  javnoj raspravi koja je zakazana u petak, u 12 časova, u zgradi Gradske uprave u Valjevu, povodom izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu  pogona livnice fabrike slavina Hansgrohe d.o.o. u Valjevu.