14/07/2024
Najnovije vesti
02.02.2021. magla ili smog u Valjevu, snimak sa mesta Vidikovac u Brdjanima

REKORDI ZAGAĐENJA VAZDUHA U VALJEVU

Autor 21/02/2022

U okviru akcije Aero Alarm, Lokalni odgovor prati kvalitet vazduha, odnosno zagađenje vazduha u Valjevu, tokom celog dana.

“U trećoj sedmici februara vazduh zagađen, sa rekordnim satnim koncentracijama u ovoj godini. Svakodnevna prekoračenja graničnih vrednosti ublažila kiša za vikend.

Najviša prosečna dnevna koncentracija u četvrtak, 17.2.2022, suspendovane PM10 čestice 128,99 μg/m3. Najviša srednja dnevna koncentracija suspendovanih PM2,5 čestica isti dan 88,05 μg/m3. Istog dana u 18 časova zabeležena je maksimalna satna koncentracije u vrednosti od 473,40 μg/m3 za suspendovane PM10 čestice, čime je ostvaren ovogodišnji rekord i vrednost veoma blizu najvišoj koncentraciji izmerenoj ove grejene sezone (1.12.2021. godine u 9 časova zabeležena je koncentracija PM10 čestica u vrednosti od 487,49 μg/m3).

Narednog dana, u petak, 18.2.2022 zabeležena najviša satna koncentracija od 212,71 μg/m3 za suspendovane PM2,5 čestice u 21 čas.

Visina aerozagađenja u protekloj nedelji je bila takva da je svako mogao osetiti zdravstvene tegobe; članovi osetljivih grupa su mogli doživeti ozbiljnije zdravstvene posledice. Svakog dana kada su izmerene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih materija, vazduh je predstavljao izuzetan rizik i vanredne zdravstvene uslove za sve stanovnike Valjeva.

Ni jedan organ javne vlasti nije obaveštavao javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima zdravlje, kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja ili merama za smanjenje uticaja na životnu sredinu (Gradska uprava Valjevo, Zavod za javno zdravlje Valjevo, Sektor za vanredne situacije, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Valjevu).

Na dan 21.2.2022. po podacima Državne merne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha i informacijama koje objavljuje portal Extremna ekologija, u vazduhu u Valjevu je od početka 2022. godine zabeleženo ukupno 48 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica (>50 μg/m3), čime je prekoračen limit od 35 dana koliko je dozvoljeno godišnje prekoračenje granične vrednosti.

Stanje vazduha u Valjevu očajno, kaže godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha u Valjevu za 2021. godinu. Očekivano je da se primene vanredne mere i utvrdi odgovornost za propuste.

Na zvaničnoj prezentaciji Grada Valjeva je objavljen Godišnji izveštaj o ispitivanju kvaliteta vazduha u životnoj sredini u 2021. godini koji je sačinio Institut Vatrogas, Izveštaj konstatuje da je u prošloj godini vazduh u Valjevu bio najslabije, treće kategorije za zbog velikog broja dana sa prekoračenjem granične vrednosti suspendovanih PM10 čestica u vrednosti od 177 dana, prema 35 koliko je dozvoljeno.

Izveštaj beleži izuzetno visoku srednju godišnju koncentraciju ove prašine u iznosu od 63,8 μg/m3 u odnosu na propisanu granicu od 40 μg/m3 za jednu kalendarsku godinu.

Ovi podaci potiču iz lokalne mreže za monitoring kvaliteta vazduha kojom upravlja Grad Valjevo, budući da se merno mesto gde se mere suspendovane PM10 čestice nalazi u dvorištu Zavoda za javno zdravlje u Valjevu (MM1). Podaci ukazuju na veće razmere zagađenja vazduha u odnosu na rezultate merenja iz Državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha koja je u Valjevu u prošloj godini zabeležila ukupno 152 dana sa prekoračenjem granične vrednosti od 50 μg/m3, što je saopšteno u izveštaju „Vazduh“ Nacionalne ekološke asocijacije.

Zbog ovakve razmere zagađenja vazduha očekivano je da javnost bude blagovremeno obaveštavna o kretanju opasnih koncentracija vazduha. Budući da se visoka zagađenost vazduha registruje u prvim mesecima ove godine, očekivana je primena vanrednih mera da se kratkoročno smanji zagađenje vazduha i zaštiti zdravlje ljudi.

Očekivano je da najviši predstavnici lokalne vlasti u Valjevu utvrde odgovornost za propuste u pripremi i primeni Plana kvaliteta vazduha koji su doveli do održavanja visokog nivoa zagađenja vazduha u Valjevu i ugrožavanja zdravlja stanovnika.

Vazduh u Valjevu spada u grupu III kategorije, najnižeg kvaliteta zbog velikog broja dana sa prekomernim koncentracijama zagađujućih materija tokom godine (130-170).”

Lokalni odgovor www.lokalniodgovor.rs https://www.facebook.com/lokalniodgovor