28/02/2024
Najnovije vesti
 • Home
 • Zdravstvo
 • IZMENE U TRAJANJU IZOLACIJE ZBOG SARS-CoV2, KARANTINA I NAKNADE
Zavod za javno zdravlje Valjevo promena Uredbe naknada

IZMENE U TRAJANJU IZOLACIJE ZBOG SARS-CoV2, KARANTINA I NAKNADE

Autor 19/01/2022

Na osnovu izmene UREDBE koju donosi Vlada Republike Srbije, o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS”, br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21, 29/21, 34/21, 48/21, 54/21, 59/21, 60/21, 64/21, 69/21, 86/21, 95/21, 99/21, 101/21, 105/21, 108/21, 117/21 i 125/21) član 2. Uredbe, menja se i glasi:
• Lica obolela od zarazne bolesti COVID-19, izoluju se i leče u objektima koji su posebno određeni i pripremljeni za izolaciju i lečenje obolelih.
• Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da prihvate izolaciju u za to određenim objektima i da se pridržavaju mera i uputstava koje naredi nadležni doktor medicine, odnosno doktor medicine specijalista epidemiologije.
• Lice koje se ne pridržava naloga doktora medicine, u skladu sa stavom 2. ovog člana, po prijavi zdravstvene ustanove prinudno se izoluje u prisustvu predstavnika organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.
• Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, odnosno kod kojih težina bolesti ne zahteva lečenje u bolničkim uslovima, upućuju se, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (u daljem tekstu: Zakon), u kućnu izolaciju sa zdravstvenim nadzorom na akutno respiratorno oboljenje izazvano virusom SARS-CoV-2 u trajanju od 7 dana, nakon čega se javljaju na pregled lekara primarne zdravstvene zaštite (COVID ambulante) u domu zdravlja u mestu prebivališta, odnosno boravišta, a izolacija se prekida bez testiranja.
• Ukoliko lice iz stava 4. ovog člana ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju, upućuje se u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana, a koje stanje imunodeficijencije utvrđuje lekar primarne zdravstvene zaštitite.
• Zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite se testiraju PCR testom nakon kućne izolacije u trajanju od 7 dana i vraćaju se na posao ukoliko je PCR rezultat negativan. U slučaju pozitivnog rezultata PCR testa, ostaju u izolaciji do 10 dana kada se izolacija prekida bez testiranja.
• Kontrolu pridržavanja mere kućne izolacije iz st. 3. 4. i 5. ovog člana vrši organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje.
Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 74/12 – US, 7/14, 44/14 i 30/18 – dr.zakon), na predlog Generalnog sekretarijata, Vlada donosi zaključak o izmeni visine nadoknade za testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV 2:

 1. Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 6.000,00 dinara.
 2. Visina naknade za antigensko testiranje na virus SARS-CoV2 na lični zahtev koje obavljaju zdravstvene ustanove u javnoj svojini iznosi 1.800,00 dinara.
  Takođe, na osnovu Zaključka Kriznog štaba, izmenjena je i dužina trajanja karantina za lica koja su bila u bliskom kontaktu sa osobom obolelom od COVID-19:
 3. Mera karantina u kućnim uslovima za sve identifikovane bliske kontakte COVID-19 slučajeva sprovodi se u trajanju od 5 kalendarskih dana od momenta poslednjeg kontakta.
  • Nakon isteka 5 dana, ukoliko u tom periodu nije došlo do pojave simptoma i znakova bolesti COVID-19, karantin se prekida bez testiranja.
  • Datum poslednje izloženosti, odnosno poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem je nulti dan.
  • Svi kontakti kojima je propisana mera karantina su u obavezi da se do isteka 10-og dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru).
 4. Od mere karantina nakon bliskog kontakta sa COVID-19 slučajem su izuzete sve osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma:
  • dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine protiv zarazne bolesti COVID-19 kojim se potvrđuje da vakcinacija nije starija od 210 dana od poslednje doze vakcine,
  • dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti COVID-19 u vidu pozitivnog REAL TIME PCR testa na SARS-CoV-2 ili testa za detekciju antigena SARS-CoV-2, ne mlađeg od 14 i ne starijeg od 210 dana od dana uzorkovanja.
  Ukoliko je test za detekciju antigena SARS-CoV-2 urađen u laboratoriji u privatnoj svojini, odnosno nije upisan u informacioni sistem covid.rs uz rezultat testa se mora posedovati izveštaj lekara iz kovid ambulante ili izveštaj o hospitalizaciji (otpusna lista) u kojima se potvrđuje dijagnoza bolesti COVID-19 u periodu kada je izvršeno testiranje, radi prihvatanja dokaza za potrebe oslobađanja od obaveze karantina/karantina u kućnim uslovima.
  • pozitivan rezultat serološkog testiranja na SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) urađen u nekoj od laboratorija u javnom vlasništvu, ne stariji od 90 dana od dana uzorkovanja.
  • Osobe koje su izuzete od mere karantina iz gore navedenih razloga su u obavezi da se do isteka 10-og dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 slučajem strogo pridržavaju propisanih mera lične zaštite (nošenje zaštitne maske tipa N95 uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim osobama u istoj prostoriji, kao i na otvorenom ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih osoba, pranje i dezinfekcija ruku, izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru), obaveštavaju iz Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.