16/06/2024
Najnovije vesti
Valjevo Gradsko veće decembar 2021.

ODLUKE SA 52. SEDNICE GRADSKOG VEĆA

Autor 27/01/2022

Na danas održanoj, 52. sednici Gradskog veća bile su 32 tačke dnevnog reda.

Utvrđeni su Planovi generalne regulacije Gradac i generalne regulacije Novo naselje.

Područje Plana generalne regulacije Gradac, obuhvata prostor između Suvoborske ulice na severu, na istoku obuhvata prostor do granice KO Valjevo sa KO Petnica i KO Bujačić, na jugu obuhvata Gradačku ulicu, a sa zapada je granica deo Ulice Prva Brazda i parcele uz reku Gradac. Planom je obuhvaćen prostor koji je pretežno naseljen i koji po svojim osobinama i povezanošću sa centralnim delom grada, kao i morfologiji i nameni, pripada području koje je relativno jedinstveno, međusobno povezano i karakteristično urbano. Ukupna površina plana je 351, 1 ha. Izgrađeno zemljište zauzima površinu od oko 175,73 ha, dok ostale površine predstavljaju ostalo zemljište i to vodno i neizgrađeno zemljište.

Kada je reč o Planu generalne regulacije Novo naselje, pretežna planirana namena, odnosno prostor u obuhvatu Plana, namenjen je za (dominantne) namene: mešovita stambeno – privredna namena (prostor uz Ulicu Vladike Nikolaja, od Ulice Boška Stojanovića do istočne granice Plana) ; stambena namena manjih gustina (zauzima približno polovinu planskog područja) ; periurbano stanovanje (u severoistočnom delu planskog područja); privredna namena, kao i generalno rešenje saobraćajne mreže, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i elektroenergetska infrastruktura. U granici obuhvata Plana je površina od oko 256,89 ha, a sve parcele se nalaze u KO Valjevo.

Članovi Gradskog veća su prihvatili Izveštaj o radu Zajedničkog pravobranilaštava grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina za 2020. godinu. Shodno Odluci o istupanju opštine Mionica iz Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, ovo Pravobranilaštvo više ne zastupa opštinu Mionica.

Prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja REC Eko – Tamnava Ub, JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara”, kao i JKP: Vidrak, Polet, Toplana i Vodovod. Prihvaćena su rešenja o davanju saglasnosti na programe korišćena subvencija iz budžeta grada Valjeva za 2022. godinu i to: REC Eko – Tamnava Ub, JP Kolubara i javno-komunalnih preduzeća: Polet, Toplana i Vodovod.

U okviru poslovanja JKP, utvrđena su rešenja o davanju saglasnosti na godišnji program upravljanja komunalnim otpadom JKP Vidrak za 2022. godinu, rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program obavljanja delatnosti zoohigijene, godišnji program upravljanja javnim parkiralištima, godišnji program održavanja čistoće na površinama javne namene, godišnji program upravljanja grobljima i sahranjivanju i rešenje o davanju saglasnosti na godišnji program održavanja javnih zelenih površina.

Utvrđeni su predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program obavljanja dimničarskih usluga za 2022. godinu JKP Toplana, kao i rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala istog preduzeća i Odluku o umanjenju iznosa fakturisanja usluge grejanja.

Pored toga, prihvaćeno je i rešenje o davanju saglasnosti na program upravljanja i održavnja seoskih vodovoda JKP Vodovod u 2022. godini.

Članovi Gradskog veća su prihvatili i rešenja o davanju saglasnosti na Program rada TO Valjevo i Agrorazvoja, za 2022. godinu.

Utvrđena je Odluka o pribavljanju neizgrađenog zemljišta u javnu svojinu grada Valjeva, gde se pristupa pribavljanju neizgrađenog zemljišta čija je ukupna površina 19.399 m2, za potrebe proširenja Novog groblja u Valjevu i izgradnju prostupne saobraćajnice u skladu sa zakonom.

Prihvaćena je Odluka o otuđenju nepokretosti – poslovnog prostora, postojećeg na katastarskoj parceli KO Valjevo, u Ulici Knez Mihailovoj. Grad Valjevo otuđuje iz javne svojine, a PD Kompresor nekretnine doo Valjevo, pribavlja u svojinu, u postupku prikupljanja ponuda javnim oglasom nepokretnosti – poslovni prostor, površine 31 m2, koji se nalazi u sastavu porodične stambene zgrade. Poslovni prostor otuđuje se po ceni od 22.000 eura, u dinarskoj protivvredosti, po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Zaključak o proceni rizika od katastrofa za teritoriju grada Valjeva. Razlog za donošenje je efikasna priprema za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva.

Prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti godišnjeg programa javnih preduzeća, čiji je osnovač grad Valjevo za prvih devet meseci prošle godine, tačnije za period od 1.1.2021. do 3.9.2021. godine.

Poslednje dve tačke na sednici Gradskog veća, odnosile su se na Zaključak o načinu izmirenja neizmirenih obaveza ZU Apoteka Valjevo i rešenje o odbijanju žalbe za naknadu troškova postupka, na ime naknade i nagrade za sastavljanje žalbe.