28/05/2024
Najnovije vesti
Skupstina-zasedanje20-05-2022 Valjevo Objektiva.rs

ODRŽANA SKUPŠTINA GRADA VALJEVA

Autor 21/05/2022

Nakon burnog početka, čak i petominutnog prekida u zasedanju Skupštine, tek na početku drugog sata usvojen je dnevni red jučerašnje sednice Skupštine grada Valjeva.

Odbornici su konstatovali prestanak mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva, Slavici Jevtić.

Nikola Todorović novi odbornik SPS

Na sednici Skupštine grada Valjeva, održanoj 11. marta 2022. godine, doneta je Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva, kojom je konstatovan prestanak mandata odborniku Stanku Terziću, sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije – Jedinstvana Srbija; tako da je sada potvrđen mandat prvom narednom kandidatu sa liste SPS – JS, Nikoli Todoroviću, diplomiranom inženjeru organizacionih nauka.

Usvojena je ostavka sekretara Skupštine grada Valjeva, Branke Rosić, nakon čega je, na predlog predsednice Skupštine, za sekretara izabran diplomirani pravnik, Mladen Simović.

Usvojen je prvi rebalans budžeta, kojim su planirani prihodi i rashodi i preneta neutrošena sredstva u iznosu od 4.237.000.000 dinara sredstava budžeta grada i 73.561.672,03 dinara sredstava iz ostalih izvora budžetskih korisnika. Tako da ukupna planirana sredstva iznose 4.310.561.672,03 dinara, u odnosu na osnovnu odluku o budžetu uvećana su za 6,64%.

Izmenjena je odluka o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta. Glavna izmena se odnosi na povećanje doprinosa u Turističkom centru Divčibare. Povećane su naknade za sedmu zonu, stambene objekte do tri jedinice i druge objekte sa 0,045 na 0,07 i objekte sa više od tri stambene jedinice na 0,1 koeficijent zone.
Iznos doprinosa se utvrđuje rešenjem o izdavanju građevinske dozvole, tako što se osnovica koju čini prosečna cena kvadratnog metra stanova u toj jedinici lokalne samouprave, pomnoži sa ukupnom neto površinom objekta koji je predmet izgradnje u kvadratnim metrima. To se množi sa koeficijentima zone koji su navedeni u ovoj odluci i koeficijentom namene objekta, što predstavlja iznos doprinosa. Iznos doprinosa u sedmoj zoni na Divčibarama preko tri stambene jedinice apartmanskog tipa je 4.519 dinara. Nakon izmene bi bila 7.732 dinara, sa umanjenjem od 30%. S obzirom da Divčibarama nedostaje infrastruktura i taj se iznos maksimalno umanjuje zavisno od lokacije, maksimalnim umanjenjem iznos doprinosa bi iznosio 3.866 dinara.

Odbornici su usvojili Plan komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2022. godinu, planiran je iznos od 1.103.241.000 dinara.

Za funkcionisanje javnog osvetljenja planirano 89.700.000 dinara, od čega se najveći deo odnosi na nabavku električne energije za semafore i javnu rasvetu 66 miliona, dok su za redovno održavanje javne rasvete, projektovanje i stručni nadzor opredeljena sredstva od 23,7 miliona.

Za održavanje javnih zelenih površina planirano je 28 miliona, za održavanje čistoće na površinama javne namene 59 miliona, za upravljanje i snabdevanje vodom za piće 66 miliona. Od tog iznosa je za rekonstrukciju gradske vodovodne mreže planirano 27,9 miliona, 5 miliona za izgradnju vodovodne mreže u Žabarima, 7,5 miliona za drugu fazu izgradnje vodovodne mreže u Žabarima i 15 miliona za izgradnju rezervoara i crpne stanice u ovom selu. Ostatak je planiran za redovno održavanje seoskih vodovoda, crpne stanice bušotine izvorišta na Divčibarama i stručni nadzor.

U okviru lokalnog ekonomskog razvoja planirao je 78,8 miliona, od čega za izgradnju saobraćajnice kroz Privrednu zonu 35 miliona, 25 miliona za izgradnju kružnog toka saobraćajnice kroz Privrednu zonu i ostatak za tehničke troškove.

Za razvoj turizma je planirano 1,6 miliona i odnosi se na održavanje meteo stanice i projetovanje vizitorskog centra na reci Gradac. Za zaštitu životne sredine planirano je 30,5 miliona i to najviše za izradu projekto – tehničke dokumentacije postrojenja za preradu otpadnih voda i fekalne kanalizacije na Divčibarama, u iznosu od 20 miliona. Ostatak je planiran za izradu kišne i fekalne kanalizacione mreže 7 miliona, projektovanje ove kanalizacije 3 miliona i stručni nadzor 500.000 dinara. Finansiranje putne infrastrukture 718.086.000 dinara. Reč je o delu planiranih sredstava u okviru datog plana komunalne izgradnje.

Odbornici u Skupštini grada Valjeva usvojili su izveštaje o realizaciji programa poslovanja JKP Vodovod, Vidrak, Toplana, Polet, i JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara”, za 2021. godinu.

Usvojen je Zaključak Operativnog plana odbrane od poplava, za vode drugog reda grada Valjeva za 2022. godinu. Razlog za donošenje Operativnog plana je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva. Operativni plan sadrži kriterijume za proglašenje odbrane od poplava, imena rukovodilaca i nazive subjekta odbrane od poplava, način uzbunjivanja i obaveštavanja.

Takođe, usvojen je Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2022. godine. U cilju realizacije programa protivgradne zaštite, koja je od značaja za bezbednost ljudi i imovine, grad Valjevo je za područje teritorije grada Valjeva opredelio 3.000.000,00 dinara sa PDV – om za nabavku protivgradnih raketa u Odluci o budžetu za 2022. godinu.

Skupstina-zasedanje20-05-2022 Valjevo Objektiva.rs

Usvojena je Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke. Obuhvat planskog područja je teritorija KO Popučke, ukupne površine 1541,53 hektara. Cilj izrade plana u skladu sa smernicama iz planskog dokumenta šireg područja je stvaranje planskog osnova za izdavanje lokacijskih uslova, odgovarajućih građevinskih dozvola, izradu urbanističko – tehničkih dokumenata, izdavanje uslova nadležnih preduzeća i organa i organizacija u skladu sa zakonom. Ovim planom se sagledavaju prostorne i urbanističke mogućnosti neposrednog šireg okruženja, u cilju optimalnog korišćenja mogućnosti ovog prostora, odnosno definisanje javnog interesa, stvaranje planske mogućnosti za sprovođenje regulacije trasa za infrastrukturne koridore, u cilju unapređenja predmetnog prostora kao privredne zone za izgradnju novih sadržaja, obezbeđivanje kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju, uz maksimalno očuvanje i poboljšanje uslova životne sredine.

Skupština grada Valjeva usvojila je Odluku o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Kolubara”. Izmene i dopune plana odnose se na planski obuhvat površine 17 ha. Navedeni planski dokument je planski osnov za realizaciju projekta izgradnje, odnosno završetka izgradnje kompleksa Gorenje, deo Hisense grupe. Na navedenom obuhvatu u KO Valjevo, u okviru koje je planira izgradnja – dogradnja proizvodnog pogona, nalazi se postojeći gradski fekalni kolektor, za koji je kroz izmene i dopune plana potrebno planirati novi koridor za izmeštanje istog. Ovom izmenom bi se omogućilo dalje nesmetano funkcionisanje gradske fekalne kanalizacije, kao i dalje aktivnosti vezane za realizaciju projekta izgadnje fabrike. Prema potrebi moguće je dodatno izmeštanje i drugih infrastrukturnih mreža u slučaju da su u koliziji sa novim koridorom za izmeštanje gradskih fekalnih kolektora. Pored navedenih aktivnosti, izmenom i dopunom plana bi bilo obuhvaćeno i formiranje parking prostora za potrebe fabrike Gorenje, dela Hisense grupe. Predmetnom izmenom i dopunom plana bilo bi obuhvaćeno i izmeštanje postojećeg stuba bazne stanice mobilne telefonije.

Usvojena je Odluka o određivanju suvlasničkog udela u katastarskoj parceli 6642 KO Valjevo, vrši se deoba zajedničke imovine između grada Valjeva i GP Greda, čija je ukupna površina 1194 kvadratna metra i utvrđuje se suvlasnički odnos u zajedničkoj imovini na mavedenoj katastarskoj parceli. Suvlasnički udeo grada Valjeva odrđuje se u površini od 852 kvadrata, a suvlasnički udeo GP Greda, određen je na površini od 342 kvadratna metra.

Usvojena je Odluka o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svoje grada Valjeva u javnu svojinu Republike Srbije neposrednom pogodbom sa naknadom, kao i Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Valjeva, kao i Odluka o otuđenju realnog udela neposrednom pogodbom. Grad Valjevo otuđuje neposrednom pogodbom, iz javne svojine Društvu za proizvodnju, promet i usluge EMCO doo Valjevo, svoj udeo, dok se EMCO obavezuje da za pribavljeno zemljište u svojinu isplati gradu Valjevu ukupan iznos od 2.311.281 dinara, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju realnog udela.

sekretar-Skupstine-Mladen-Simovic
Novi sekretar Skupštine Grada Valjeva, Mladen Simović

Odbornci su usvojili Oluku o izmeni i dopuni Odluke o glavnom urbanisti grada Valjeva.

Usvojen je Lokalni plan akcije za decu grada Valjeva za period 2022 – 2027. godine.

U okviru kadrovskih pitanja usvojeni su sledeći predlozi:
*Predlog rešenja o imenovanju Upravnog odbora Matične biblioteke “Ljubomir Nenadović” Valjevo;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije Valjevo;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Moderne galerije Valjevo;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove za negovanje tradicionalne kulture “Abrašević”;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu “Valis”;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove “Apoteka” Valjevo;
*Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora JP za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo – Rovni “Kolubara”;
*Predlozi rešenja o obrazovanju saveta stalnih manifestacija grada Valjeva “Seoske olimpijske igre” i “Letnja basket liga”;
*Predlog rešenja o obrazovanju Saveta za staranje o Brankovini i
*Predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Valjevske gimnazije, Ekonomske škole, Muzičke škole Živorad Grbić, Prve osnovne škole, OŠ Vladika Nikolaj Velimirović, OŠ Andra Savčić, OŠ Nada Purić, OŠ Miloš Marković iz Donjih Leskovica i OŠ Stevan Filipović iz Divaca.